Prezentacje ze spotkania z Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dedykowanego konkursowi z Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa , które odbyło się 21.11.2017 r. 

1. System oceny i kryteria wyboru

2. Zasady kwalifikowalności wydatków 

3. Specyfika i cel konkursu