Prezentacje ze spotkania informacyjnego z Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dotyczącego naboru wniosków z Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa, które odbyło się 11 kwietnia w Gdańsku. 

1. Specyfika i cel konkursu 

2. System wyboru projektów 

3. Zasady kwalifikowalności wydatków 

4. Praktyczne zastosowanie standardów dostępności