Pożyczka na termomodernizację budynków mieszkalnych. Będzie kolejny pośrednik

Województwo Pomorskie planuje poszerzyć sieć dystrybucji pożyczek unijnych na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych o nowego pośrednika. Zaproszenie do składania ofert opublikowane przez Europejski Bank Inwestycyjny skierowane jest do instytucji finansowych, m.in. banków oraz funduszy pożyczkowych.

Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił „Zaproszenie do składania ofert w celu wyboru drugiego pośrednika finansowego" w dniu 25 maja br. Zaproszenie kierowane jest do instytucji finansowych, w tym m.in. banków oraz funduszy pożyczkowych. Wybrany podmiot udzielać będzie pożyczek na termomodernizację budynków mieszkalnych m.in. wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, TBS, jednostkom samorządu terytorialnego i ich jednostkom organizacyjnym (w zakresie budownictwa komunalnego), a także przedsiębiorstwom usług energetycznych ESCO realizującym inwestycje mieszkaniowe na terenie województwa pomorskiego. Wybór zostanie przeprowadzony na podstawie wewnętrznych procedur Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), który współpracuje z Województwem Pomorskim w tym zakresie.

Celem uruchomienia wsparcia jest finansowanie przedsięwzięć służących głębokiej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w całym województwie pomorskim.

Instrument zostanie zasilony środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP). Kwota przeznaczona na wsparcie będzie zależna od oferty złożonej przez potencjalnego pośrednika finansowego, który ma obowiązek zadeklarować również pulę środków własnych (nie mniej niż 5%), które będą stanowić wkład do pożyczek udzielanych na ten cel.

Obecnie Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych znajduje się w ofercie GETIN Noble Banku S.A. – wsparcie z tego źródła otrzymało już ponad 50wspólnot mieszkaniowych oraz jedna spółdzielnia mieszkaniowa, która dzięki wsparciu z RPO WP poprawi komfort cieplny 30 budynków, będących w jej zasobach.. Obecnie odbywa się wybór drugiego podmiotu, którego placówki dołączą do sieci dystrybucji pożyczki. Środki z RPO WP oprocentowane są na bardzo niskim poziomie od 0% do 0,2% w skali roku. 

Łącznie na powyższy cel Województwo Pomorskie przeznaczyło 138,3 mln zł, a co najmniej 7 mln zł wniosą łącznie pośrednicy finansowi, tj. GETIN Noble Bank S.A. i instytucja finansowa wybrana w ogłoszonym dziś postępowaniu. Zakłada się wybór jednego podmiotu. Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez ostatecznych odbiorców, będzie podlegać zwrotowi do EBI.

Postępowanie jest realizowane przez EBI w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Od 9 grudnia 2016 r. EBI pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Potencjalni oferenci mogą zgłaszać zapytania odnośnie dokumentacji do 11 czerwca. Termin złożenia ofert upływa 25 czerwca br.

Zawiadomienie o Zaproszeniu znajduje się na portalu TED.