Podręcznik adaptacji dla miast

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014 – 2020 informuje, że na stronie internetowej projektu KLIMADA został udostępniony Poradnik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu opracowany przez Ministerstwo Środowiska.

Poradnik w zwięzły sposób prezentuje proces przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych jakimi mają być miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA). Zgodnie z rekomendacją zawartą w głównym dokumencie z zakresu prowadzenia polityki klimatycznej w Polsce, tj. Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, do końca 2020 roku MPA powinny powstać dla wszystkich miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców.                                                                                 

Celem MPA ma być zdiagnozowanie stopnia podatności obszarów miejskich na zmiany klimatyczne, przeanalizowanie zagrożeń z tym związanych, wyznaczenie na ich podstawie celu głównego i celów szczegółowych oraz dobór odpowiednich działań mających umożliwić skuteczną adaptację miasta do zmieniających się warunków klimatycznych.

 

W udostępnionym poradniku opisano m.in.:

-  kolejność niezbędnych do podjęcia kroków w celu rzetelnego przygotowania dokumentu,

- zakres zagadnień przeznaczonych do analizy,

- sposób powiązania MPA z istniejącymi już strategiami,

- model podejścia do określenia stopnia narażenia obszarów miejskich na zmiany klimatu oraz związanych z tym szans i zagrożeń,

- przykładowe działania adaptacyjne i dostępne źródła finansowania ich realizacji (również przy udziale funduszy europejskich, w tym z regionalnych programów operacyjnych),

- zalecane metody monitoringu i ewaluacji,

-  źródła danych dotyczące poszczególnych składowych klimatu i scenariuszy zmian klimatu.

 

Podręcznik adaptacji dla miast
 

Więcej informacji o zmianach klimatu w Polsce i prowadzeniu krajowej polityki klimatycznej można znaleźć na stronie internetowej www.klimada.mos.gov.pl.