Lista przykładowych projektów dostępna jest pod wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć opis konkretnego projektu wypełnij jedno lub kilka pól wyszukiwarki.
 

Wyszukaj projekt
Wyczyść
L.P. Tytuł projektu Beneficjent Oś priorytetowa Obszar wsparcia Miejsce realizacji
1 Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum Miasto i Gmina Sztum 11. Środowisko Protection of biodiversity MOF Malbork-Sztum
2 Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe Miasto Malbork 11. Środowisko Gospodarka wodno-ściekowa MOF Malbork-Sztum
3 Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – etap I Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. 11. Środowisko Gospodarka wodno-ściekowa Województwo pomorskie
4 Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego oraz Osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim Gmina Miejska Pruszcz Gdański 11. Środowisko Ograniczenie zagrożeń naturalnych Pruszcz Gdański
5 Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 11. Środowisko Ochrona różnorodności biologicznej Województwo pomorskie
6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach Gmina Kaliska 11. Środowisko Gospodarka wodno-ściekowa Gmina Kaliska
7 Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej Gmina Miasta Krynica Morska 11. Środowisko Ochrona różnorodności biologicznej Gmina Miasta Krynica Morska
8 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna Gmina Miejska Kościerzyna 11. Środowisko Sewage and wastewater management Kościerzyna