Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu uzgodnień projektów zintegrowanych dot. rozwoju infrastruktury i usług społecznych w ramach RPO WP 2014-2020. Nabór fiszek do 12.10!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) planuje ogłoszenie naboru na realizację projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w powiązaniu z Działaniem 7.3 Infrastruktura społeczna.

 

Przyjęta formuła oznacza, że każdy podmiot biorący udział w naborze realizować będzie dwa projekty:

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego możliwe będą przedsięwzięcia ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanychi zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej.

Podmiotami uprawnionymi do realizacji projektów zintegrowanych są:

  •     organizacje pozarządowe,
  •     kościoły i związki wyznaniowe,
  •     jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - wyłącznie jako partnerzy podmiotów wskazanych w pkt 1) lub 2).

oraz

projekt infrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego możliwe będzie:

  • budowa i rozbudowa, roboty budowlane (przebudowa i remont) obiektów infrastruktury społecznej na rzecz usług opiekuńczych, miejsc opieki wytchnieniowej i wyręczającej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz mieszkań chronionych i wspomaganych wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
  • wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej oraz doposażenie w pozostały niezbędny sprzęt i środki trwałe (z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) w celu podniesienia jakości świadczonych usług jako uzupełnienie 1) typu projektu.

W związku z powyższym, Zespół zadaniowy ds. usług i infrastruktury społecznej (powołany Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 192/126/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku) zaprasza uprawione podmioty do przygotowania założeń dot. projektów w zakresie rozwoju usług i infrastruktury społecznej, które będą na późniejszym etapie składać się na projekt zintegrowany w ramach Działania 7.3 Infrastruktura społeczna oraz Poddziałania 6.2.2 Rozwój usługi społecznych w ramach RPO WP.

Wstępnie opracowane założenia podlegać będą uzgodnieniom i konsultacjom, za które odpowiadać będzie Zespół zadaniowy ds. usług i infrastruktury społecznej. Projekty uzgodnione na podstawie fiszki projektowej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursów zaplanowanych na I poł 2021 r.  Warunkiem otrzymania dofinansowanie jest pozytywna ocena obu projektów składających się na projekt zintegrowany czyli projektu dofinansowanego z EFS i EFRR. Wstępnie opracowane założenia dot. planowanych projektów należy przygotować na wzorze fiszki projektowej oraz przesłać w terminie do 12 października 2020 roku na adres e-mail: infrastruktura.społ@pomorskie.eu. Fiszka powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zeskanowana.

Fiszka projektowa oraz prezentacje ze spotkania znajdują się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Szczegółowych informacji dot. naboru fiszek udzielają:

    Maciej Kochanowski – Główny specjalista – Koordynator zespołu ROPS
    tel.: 58 326 87 54, e-mail: m.kochanowski@pomorskie.eu
    Kinga Myrcik– Kierownik referatu ds. koordynacji polityki społecznej ROPS
    tel.: 58 326 88 09, e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu   

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania spotkania, konsultacji z członkami zespołu zadaniowego ds. usług i infrastruktury społecznej w celu omówienia planowanego zakresu projektów. Spotkanie w pierwszej kolejności odbywać może się w formie wideokonferencji (przy pomocy aplikacji ZOOM) lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.

Żródło: rops.pomorskie.eu