Oferta pracy w Departamencie Programów Regionalnych - Referat Kontroli

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Kontroli (Zespół ds. Weryfikacji Pzp) w Departamencie Programów Regionalnych - oferta Nr 8/20.        


Jeśli posiadasz wykształcenie wyższe ekonomiczne/prawnicze/administracyjne, co najmniej rok stażu w zakresie zamówień publicznych, w samodzielnym przygotowywaniu dokumentacji i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (w tym: przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udział w pracach komisji przetargowych) lub w zakresie audytu/kontroli zamówień publicznych (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne), jeśli znasz polskie prawo w zakresie zamówień publicznych oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - nie zwlekaj i aplikuj.

Termin składania ofert mija 10 lutego 2020 r. (do godz. 15:45). Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Szczegóły na temat oferty znajdują się na stronie https://bip.pomorskie.eu/a,62904,oferta-820.html

 

Monika Grochulska