Nowelizacje rozporządzeń pomocowych

Informujemy, że w ostatnim czasie Komisja Europejska dokonała nowelizacji aktów prawnych dot. m.in. udzielania pomocy publicznej. Następnie, do tych zmian dostosowane zostały krajowe programy pomocowe (rozporządzenia). Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie, które uległy zmianie:

 

 1. W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania rozporządzenia 1407/2013 dot. pomocy de minimis, okres obowiązywania rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 488, z późn. zm.) przedłużony został do końca sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4, w związku z art. 8 rozporządzenia nr 1407/2013 (czyli – na dziś – do 30 czerwca 2024 r.);
   
 2. W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania rozporządzenia 651/2014 (GBER), okres obowiązywania rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2011) został przedłużony do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze, w związku z art. 59 GBER (czyli – na dziś – do 30 czerwca 2023 r.);
   
 3. W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania obecnej mapy pomocy regionalnej, do 31 grudnia 2021 r. została przedłużona możliwość stosowania tzw. premii regionalnej w następujących rozporządzeniach:
  a.    rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1363, z późn. zm.),
  b.    rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1420, z późn. zm.),
  c.    rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2021, z późn. zm.);
   
 4. W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, do 30 czerwca 2021 r. przedłużono okresy obowiązywania następujących rozporządzeń:
  a.    rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 670, z późn. zm.),
  b.    rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania po-mocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 773, z późn. zm.),
  c.    rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 949, z późn. zm.).
  W niektórych z tych rozporządzeń dokonano innych drobnych aktualizacji związanych z przedłużeniem okresu obowiązywania;
   
 5. W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania obecnej mapy pomocy regionalnej, okres obowiązywania rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 494, z późn. zm.) został przedłużony do 31 grudnia 2021 r.

Wszystkie te zmiany już obowiązują.

 

Kamil Ciupak
DPR