Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

W dniu 24 września 2019 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wg. ustawodawcy mają na celu usprawnienie postępowań administracyjnych oraz skrócenie procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej.

Do najważniejszych rozwiązań należy zaliczyć rezygnację z wydawania postanowienia screeningowego w przypadku przedsięwzięć, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – organ prowadzący postępowanie od razu będzie wydawał decyzję środowiskową. Ponadto zniesiono obowiązek udziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w sytuacji gdy organ PIS wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania takiej oceny. Kolejną zmianą jest przeniesie z RDOŚ do gmin kompetencji do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniach, dla których gmina lub podmiot od niej zależny jest inwestorem. Pociąga to za sobą nową regulację, mówiącą że dla danych przedsięwzięć RDOŚ stwierdzając konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zamiast opinii dokonuje uzgodnienia w drodze postanowienia.

Dodatkowo organ wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę oraz publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, nie będzie musiał potwierdzić zgodności lokalizacji zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa zmienia również wymogi dotyczące załączników do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowe przepisy umożliwiają złożenie kopii mapy ewidencyjnej
i wypisów z rejestru gruntów (lub innego dokumentu umożliwiającego ustalenie stron postępowania) tylko w formie elektronicznej. Wypis z rejestru gruntów nie będzie również wymagany w przypadku gdy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron postępowania będzie większa niż 10. Organ prowadzący postępowanie może jednak o niego poprosić w przypadku wątpliwości co to liczby stron postępowania. Modyfikacji uległy również przepisy o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym osób sporządzających raporty oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

Ustawa znowelizowała również przepisy definiujące przesłanki, na podstawie których ustala się strony postępowania oraz wprowadziła zasady ustalania stron postępowania w przypadku zbycia nieruchomości, przeniesienia prawa własności do nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego oraz w sytuacji nieuregulowanego lub nieujawnionego  stanu prawnego nieruchomości.

Ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi ustawą można się zapoznać pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001712