Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 (z 30.12.2021 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).


Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.


Uchwałą nr 1258/314/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. dokonano aktualizacji zapisów części głównej SzOOP, w szczególności w związku ze zmianą treści RPO WP zatwierdzoną decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2021) 9764 z dnia 22 grudnia 2021 r. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia nowej Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU), dedykowanej dodatkowym środkom w ramach mechanizmu REACT-EU, oraz realokacji środków w ramach Osi Priorytetowych i Działań/Poddziałań RPO WP. W związku z powyższym uzupełnienia wymagał również załącznik nr 8.6 do SzOOP w zakresie zasad dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach nowo utworzonej Osi Priorytetowej.


Ponadto dostosowano zapisy dotyczące Działania 10.5 Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne do zaktualizowanej uchwałą nr 408/244/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar B.


Dodatkowo modyfikacji uległy Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP, znajdujące się w załączniku nr 8.3 do SzOOP RPO WP, w zakresie Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych i Poddziałania 13.1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – REACT-EU – wsparcie dotacyjne, zgodnie z uchwałami Komitetu Monitorującego RPO WP nr 8-9/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.


Jednocześnie w związku z zakończonym procesem identyfikacji kolejnego projektu w ramach trybu pozakonkursowego zaistniała konieczność aktualizacji wykazu tych projektów, stanowiącego załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP.
SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

Opis poszczególnych elementów powinien sprzyjać dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.


 

Załączniki:
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 - część główna
doc  1146 KB
Rejestr zmian
doc 365 KB
Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego
doc 44 KB
Kryteria wyboru projektów
doc 1724 KB
Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego
doc 589 KB
Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP
doc 342 KB