Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 (z 28 marca 2019 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian – załącznik nr 1. Niniejszą uchwałą dostosowano załącznik nr 8.3 do zatwierdzonej przez Komitet Monitorujący RPO WP w dniu 8 marca 2019 roku zmiany Kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze oraz Działania 2.5 Inwestorzy zewnętrzni w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa RPO WP. Ponadto w związku z zakończonym procesem identyfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WP kolejnych projektów w ramach trybu pozakonkursowego zaistniała konieczność aktualizacji wykazu tych projektów, stanowiącego załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP.
SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

Załączniki:

pdf 4.15 MB pdf 6.3 MB pdf 2.14 MB pdf 1.34 MB pdf 361 KB pdf 858 KB