Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 (z 26 września 2019 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian (załącznik nr 1). Niniejszą uchwałą zmodyfikowano zapisy części głównej SzOOP RPO WP, w szczególności w związku z zatwierdzeniem przez Ministra Inwestycji i Rozwoju (MIiR) nowej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, obowiązującej od dnia 8 sierpnia 2019 r. Ponadto dokonano aktualizacji Kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP, stanowiących załącznik nr 8.3 do SzOOP RPO WP, w zakresie Osi Priorytetowych 8 Konwersja i 10 Energia, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Komitetu Monitorującego RPO WP nr 1-2/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zmianie uległ również załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP, z uwagi na złożony przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu ZIT, wniosek o wykreślenie projektu pn. „Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym ZIT umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu" z Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego. Jednocześnie zaistniała konieczność dostosowania treści załącznika nr 8.6 do SzOOP RPO WP, dotyczącego zasad kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP, do zmienionych Wytycznych MIiR z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

Załączniki:

pdf 4.26 MB pdf 6.32 MB pdf 2.42 MB pdf 1.45 MB pdf 366 KB pdf 887 KB