Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmiany dotyczą przede wszystkim uzupełnienia SzOOP RPO WP o nowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) dotyczące w szczególności pomocy publicznej, dodania nowych pojęć do Wykazu stosowanych pojęć oraz uzupełnienia o kolejne projekty listy przedsięwzięć zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zmiany wynikają przede wszystkim z dostosowania zapisów SzOOP do nowych wytycznych MIiR.

Zakres zmian w dokumencie jest opisany w Rejestrze zmian.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.


 

Załączniki:

pdf 4.46 MB pdf 163 KB pdf 40 KB pdf 28 KB