Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 (z 24.03.2021 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).


Szczegółowy zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem naborów wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w zakresie infrastruktury i usług społecznych dokonuje się aktualizacji oraz uzupełnienia o nowe zapisy Kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja (Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych) oraz Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka (Działanie 7.3. Infrastruktura społeczna) zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Komitetu Monitorującego RPO WP. W związku z powyższym dokonuje się również aktualizacji wybranych pojęć w Wykazie stosownych pojęć w części głównej SzOOP RPO WP zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

Opis poszczególnych elementów powinien sprzyjać dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Załączniki:
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 - część główna
doc 853 KB
Rejestr zmian
doc 244 KB
Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego
doc 29 KB
Kryteria wyboru projektów
doc 1559 KB
Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego
doc 493 KB
Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP
doc 248 KB