Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

 

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Część główna

pdf 3.92 MB

Rejestr zmian

pdf 733 KB

Kryteria wyboru projektów

pdf 6.12 MB

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego

pdf 1.93 MB

Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP

pdf 1.33 MB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 499 KB