Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 4 czerwca 2020 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w dokumencie wynikających w szczególności z potrzeby dostosowania zapisów SzOOP RPO WP umożliwiających podjęcie dodatkowych działań służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

Ponadto dokonano aktualizacji Indykatywnego planu finansowego, a także aktualizacji Kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP, stanowiących załącznik nr 3 do SzOOP RPO WP, w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa (Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne) zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WP nr 6/20 z dnia 22 maja 2020 roku.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

 

Pliki do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 4 czerwca 2020 r.) (pdf  4 499 KB)

Załączniki do SzOOP RPO WP są dostępne na końcu dokumentu. Wyjątek stanowią niżej wymienione załączniki, które ze względu na dużą objętość, znajdują się w osobnych plikach. Stanowią one integralną część SzOOP RPO WP.

Załącznik nr 3 do SzOOP RPO WP - Kryteria wyboru projektów (pdf  6 525 KB)

Załącznik nr 5 do SzOOP RPO WP - Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (pdf  2 535 KB)

Załącznik nr 6 do SzOOP RPO WP - Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (pdf  1 508 KB)

 

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego (pdf  362 KB)

Rejestr zmian (pdf 901 KB)