Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 31 grudnia 2020 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Szczegółowy zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

Zmiana treści SzOOP RPO WP polega w szczególności na dostosowaniu zapisów dokumentu do zmian zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1135/204/20 z 4 grudnia 2020 r., zatwierdzoną uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WP nr 13/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

  1. aktualizacji Indykatywnego planu finansowego pod kątem alokacji w wybranych Osiach Priorytetowych/Działaniach/Poddziałaniach.
  2. aktualizacji katalogu wskaźników w Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań.
  3. konieczność zaangażowania środków własnych beneficjentów w zakresie wkładu własnego przy realizacji kolejnych projektów w ramach Działania 5.4. Zdrowie na rynku pracy.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

 

Pliki do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 31 grudnia 2020 r.) (docx  969 KB)

Załączniki do SzOOP RPO WP są dostępne na końcu dokumentu. Wyjątek stanowią niżej wymienione załączniki, które ze względu na dużą objętość, znajdują się w osobnych plikach. Stanowią one integralną część SzOOP RPO WP.

Załącznik nr 3 do SzOOP RPO WP: Kryteria wyboru projektów (docx  1 211 KB)

Załącznik nr 5 do SzOOP RPO WP: Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (docx  492 KB)

Załącznik nr 6 do SzOOP RPO WP: Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (docx  260 KB)

 

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego (doc 67 KB)

Rejestr zmian (doc  299 KB)