Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 30 kwietnia 2020 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w dokumencie wynikających w szczególności z potrzeby dostosowania zapisów SzOOP RPO WP umożliwiających podjęcie dodatkowych działań służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. W ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i opieka dodano nowe Działanie 7.3. Infrastruktura społeczna.

Ponadto dokonano aktualizacji Indykatywnego planu finansowego, a także aktualizacji Kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP, stanowiących załącznik nr 8.3. do SzOOP RPO WP, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie (Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy) zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WP nr 4/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

Załączniki:

pdf 4.28 MB pdf 6.2 MB pdf 2.45 MB pdf 1.45 MB pdf 364 KB pdf 958 KB