Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 23 lutego 2021 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Szczegółowy zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

Zmiana treści SzOOP polega wyłącznie na rozszerzeniu katalogu form pomocy o rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 we wszystkich Działaniach/Poddziałaniach, w których przewidziane jest wsparcie stanowiące pomoc publiczną.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

 

Pliki do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 23 lutego 2021 r.) (docx  975 KB)

Załączniki do SzOOP RPO WP są dostępne na końcu dokumentu. Wyjątek stanowią niżej wymienione załączniki, które ze względu na dużą objętość, znajdują się w osobnych plikach. Stanowią one integralną część SzOOP RPO WP.

Załącznik nr 3 do SzOOP RPO WP: Kryteria wyboru projektów (docx  1 210 KB)

Załącznik nr 5 do SzOOP RPO WP: Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (docx  492 KB)

Załącznik nr 6 do SzOOP RPO WP: Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (docx  260 KB)

 

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego (doc 67 KB)

Rejestr zmian (doc  262 KB)