Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 21 października 2021 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

Niniejsza aktualizacja SzOOP RPO WP polega na rozszerzeniu katalogu beneficjentów w Osi Priorytetowej 12. Pomoc techniczna o Instytucję Pośredniczącą RPO WP – Stowarzyszenie "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" występujące jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

Pliki do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 21 października 2021 r.) (docx 939 KB)

Załączniki do SzOOP RPO WP są dostępne na końcu dokumentu. Wyjątek stanowią niżej wymienione załączniki, które ze względu na dużą objętość, znajdują się w osobnych plikach. Stanowią one integralną część SzOOP RPO WP.

Załącznik nr 3 do SzOOP RPO WP: Kryteria wyboru projektów (docx 1 672 KB)

Załącznik nr 5 do SzOOP RPO WP: Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (docx 576 KB)

Załącznik nr 6 do SzOOP RPO WP: Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (docx 313 KB)

 

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego (doc 42 KB)

Rejestr zmian (doc 364 KB)