Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 1 września 2022 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Szczegółowy zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

Zmiany w SzOOP RPO WP wynikają w szczególności z zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO WP XXIV części kryteriów wyboru projektów w ramach OP 14 Integracja imigrantów, Działania 14.1. Integracja imigrantów RPO WP oraz aktualizacji Załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

 

Pliki do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 1 września 2022 r.) (docx 1085 KB)

Załączniki do SzOOP RPO WP są dostępne na końcu dokumentu. Wyjątek stanowią niżej wymienione załączniki, które ze względu na dużą objętość, znajdują się w osobnych plikach. Stanowią one integralną część SzOOP RPO WP.

Załącznik nr 3 do SzOOP RPO WP: Kryteria wyboru projektów (docx 1608 KB)

Załącznik nr 5 do SzOOP RPO WP: Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (docx 501 KB)

Załącznik nr 6 do SzOOP RPO WP: Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (docx 273 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego (docx 32 KB)

Rejestr zmian (docx 163 KB)