Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej

Aktualny od 06.11.2023 do 20.12.2023

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele określone dla Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej FEP 2021-2027 w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Zgodnie z opisem Działania 6.2. w zakresie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury szkolnictwa zawodowego zamieszczonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów FEP 2021-2027 celem interwencji na rzecz szkolnictwa zawodowego będzie jego dostosowanie do regionalnych i lokalnych potrzeb w zakresie rynku pracy i gospodarki (w tym związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza).

Inwestycje będą realizowane w sposób zintegrowany z projektami złożonymi w naborze dla Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa FEP 2021-2027, współfinansowanymi ze środków EFS+. Powiązanie (zintegrowanie) pomiędzy dwoma projektami oznacza, że inwestycje wspierane w ramach niniejszego Działania muszą być ściśle skoordynowane z ww. zadaniami EFS+ dotyczącymi podnoszenia jakości i dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy uwzględniającymi branże kluczowe dla pomorskiej gospodarki.

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów składających się na projekty zintegrowane.

Udział w naborze wiąże się z równoległym złożeniem dwóch wniosków o dofinansowanie, tj.:

1. w naborze dla Działania 6.2., którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oraz

2. w naborze dla Działania 5.8. - ogłoszenie o naborze projektów w ramach Działania 5.8 dostępne jest tutaj


Numer naboru: FEPM.06.02-IZ.00-001/23

Informacje o naborze
Termin składania wniosków

od 6 listopada 2023 r. do 20 grudnia 2023 r.

 

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Departament Programów Regionalnych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków
Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl/.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
  1. MŚP,
  2. organizacje pozarządowe,
  3. szkoły i inne placówki systemu oświaty,
  4. organizacje zrzeszające pracodawców,
  5. jednostki samorządu terytorialnego,
  6. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  7. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujące typy projektów:

  1. Zakup wyposażenia trwałego, w tym doposażenie w urządzenia, sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne istniejących szkół zawodowych, meble, w szczególności pracowni kształcenia zawodowego, laboratoriów dydaktycznych, warsztatów i sal do praktycznej nauki zawodu,
  2. Przebudowa, roboty budowlane, remont obiektów szkół zawodowych, m.in. budynków szkolnych, warsztatów - wyłącznie w powiązaniu z pierwszym typem projektu.

Ponadto w ramach ww. typów projektów możliwe będą:

a. doposażenie szkół i placówek zawodowych w narzędzie i technologie umożliwiające kształcenie zdalne oraz poprawę dostępności cyfrowej,

b. działania służące likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w oparciu o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia oraz uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Uzupełniająco możliwe będą również:

c. działania służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury i przyczyniające się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i osiągnięcia neutralności klimatycznej,

d. działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, np. zielone dachy, zielone ściany itp.,

e. zagospodarowanie otoczenia obiektów, w szczególności nasadzenia zieleni, elementy małej architektury.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej FEP 2021-2027 zostały zatwierdzone przez KM FEP 2021-2027 uchwałą nr 11/II/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. i dostępne są na stronie internetowej FEP 2021-2027
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85,00% jego kosztów kwalifikowalnych.

 

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny wynosi 15,00% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
IZ FEP 2021-2027 przeznacza na dofinansowanie projektów kwotę 89 456 000,00 złotych.
Niezbędne dokumenty
Regulamin wyboru projektów

Regulamin wyboru projektów (docx 390 KB)

Załączniki do Regulaminu wyboru projektów (zip 5 391 KB)

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługują środki odwoławcze określone w Rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
Pytania i odpowiedzi (jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

W sprawach dotyczących naboru dla Działania 6.2. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej :

W sprawach technicznych dotyczących aplikacji WOD2021 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej: