Wartość wsparcia publicznego do 100 000 Euro: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020

Zakończony 11.03.2021

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.02.01-IZ.00-22-001/21 (dotyczy projektów, w których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) nie przekracza 100 000 EURO).

W ramach konkursu możliwa jest wyłącznie realizacja projektów ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie szkół i placówek w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej w zakresie wskazanym w przedsięwzięciu strategicznym pt. „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek", zdefiniowanym w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie".

Przedsięwzięcie strategiczne realizowane jest poprzez koncepcje zidentyfikowane w procedurze konkursowej określonej uchwałą nr 215/128/20 w sprawie ogłoszenia konkursu na identyfikację koncepcji organów prowadzących szkoły podstawowe dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską przyjętą przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 5 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu (docx 316 KB) dostępnym poniżej.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 3.2.1

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (pdf 569 KB) 

Lista wniosków skierowanych do negocjacji (pdf 575 KB)

Wyniki naboru 19.08.2021
Lista członków KOP (pdf 205 KB )
Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 7 stycznia 2021 roku do 11 marca 2021 roku (do 25 lutego 2021 roku rekomendowany termin wysłania wniosku w GWA).
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do sierpnia 2021 roku. 
Miejsce składania wniosków

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

przy ulicy Okopowej 21/27

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu  

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami - osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu (docx 316 KB)
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie organy prowadzące szkoły podstawowe, których koncepcje zostały uwzględnione w przedsięwzięciu strategicznym pn. Kompleksowe wsparcie szkół i placówek (zgodnie z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie"), zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Warunek ten uznaje się za spełniony w odniesieniu do tych wniosków, które uzyskają pozytywną ocenę zgodności z zakresem ww. przedsięwzięcia strategicznego, poprzez ujęcie na zbiorczej liście pozytywnie zweryfikowanych wniosków opracowanej przez Kierownika RPS „Aktywni Pomorzanie".

W ramach niniejszego konkursu organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Jednocześnie organ prowadzący może występować jako partner w innym projekcie/projektach, złożonym w tym konkursie, jednakże wyłącznie w zakresie realizacji działań wspierających (bez możliwości objęcia wsparciem szkół, dla których jest organem prowadzącym).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

Projekty obejmujące co najmniej 1 rok szkolny ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół[1], w szczególności poprzez:

 1. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, obejmujące m.in.:
 • organizację dodatkowych zajęć nastawionych na kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz poprzez realizację zajęć opartych na metodzie eksperymentu, m.in. w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, (w tym w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej), kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, projektów edukacyjnych realizowanych przez uczniów,
 • realizację dodatkowych zajęć kompensacyjno-wyrównawczych,
 • indywidualne lub grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, w szczególności dla uczniów zagrożonych wcześniejszym wypadnięciem z systemu edukacji,
 • zajęcia uzupełniające ofertę nauczania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwoju oraz uczniem młodszym, w tym z uwzględnieniem działań towarzyszących w postaci prowadzenia psychoedukacji opiekunów, lekarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym,
 1. doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć, prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem młodszym, wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt a), obejmujące m.in.:
 • kursy i szkolenia doskonalące,
 • studia podyplomowe,
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
 • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami,
 1. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt a), obejmujące m.in.:
 • zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
 • wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w celu prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, doposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

[1] Ramy kompleksowego wspomagania szkół uwzględnione zostały w Standardach realizacji wparcia (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu (316 KB)).

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 3.2.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu (docx 316 KB)
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • współfinansowanie ze środków EFS – 85 %
 • krajowy wkład publiczny (budżet państwa) – 10 %.

Wkład własny beneficjenta wynosi 5 % wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 3 736 544,97 PLN1, w tym:

1)        środki EFS w wysokości 3 343 224,41  PLN,

2)        krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 393 320,56 PLN.

1 Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR = 4,5782 PLN.

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 12.08.2021 (316 KB)

Rejestr zmian z dnia 12.08.2021 (docx 121 KB)

Zmiana z dnia 12.08.2021 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 3 736 544,97 PLN. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Załączniki do regulaminu z dnia 04.02.2021 ( ZIP 4,8 MB) 

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu z dnia 08.07.2021 (316 KB)

Zmiana z dnia 08.07.2021 dotyczy tylko planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu. IOK planuje rozstrzygnąć konkurs do sierpnia 2021 roku.

Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu z dnia 04.02.2021 (docx 301 KB) 

Rejestr zmian z dnia 04.02.2021 (docx 135 KB) 

Regulamin konkursu (docx 300 KB) 

Załączniki do regulaminu ( ZIP 4,8 MB) 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie (docx 208 KB)
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie (docx 338 KB)
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15  Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu (docx 316 KB)
Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK
w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op3.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93 najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 (zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków ).

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy, którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.
Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców
Informacje na temat spotkania zostaną podane w terminie późniejszym.