Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania Poddziałania 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT

Zakończony 26.04.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Poddziałania 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT, w ramach naboru zamkniętego nr RPPM.05.01.01-IP.01-22-004/19.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w dokumentacji ogłoszenia dostępnym na stronie urzędu

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 12 kwietnia do 26 kwietnia 2019 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do końca lipca/sierpnia 2019 r. 

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych),
ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk (IV piętro, pokój 409).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (GWA) dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów należy złożyć w Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wyłącznie w formie papierowej, wydrukowany z wygenerowanego do pliku PDF z wysłanego wniosku w GWA.  

Wniosek o dofinansowanie projektu przygotowany w formie papierowej należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych podpisami i pieczęciami osób upoważnionych.

Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w dokumentacji ogłoszenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski składać mogą wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa pomorskiego (z obszaru realizacji mechanizmu ZIT) umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 5.1 realizowane będą projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ww. ustawy.

Kryteria wyboru projektów

Każdy projekt będzie podlegał ocenie spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Przed rozpoczęciem oceny formalnej dokonywana jest weryfikacja wymogów formalnych wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie są zawarte w rozdziale VI „Kryteria ogólne i szczegółowe wyboru projektów" w dokumentacji ogłoszenia.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 145 695,50 PLN (trzydzieści pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100):

w tym na rok 2019 wynosi: 14 147 501,40 PLN (czternaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset jeden złotych 40/100 PLN);

w tym na rok 2020 wynosi: 14 506 803,10 PLN (czternaście milionów pięćset sześć tysięcy osiemset trzy złotych złote 10/100 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zobacz.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zobacz.

Wzór umowy o dofinansowanie

Zobacz.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Zasadami wdrażania RPO WP na lata 2014-2020, nie przysługuje protest od oceny projektu w ramach trybu pozakonkursowego.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia można uzyskać:

- osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk,

- telefonicznie (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809.