Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3. Infrastruktura społeczna

Zakończony 11.06.2021

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3. Infrastruktura społeczna RPO WP 2014-2020 (RPPM.07.03.00-IZ.00-22-001/21).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 7.3. Infrastruktura społeczna, w ramach OP 7 Zdrowie i opieka RPO WP realizowanym w formie projektów zintegrowanych w rozumieniu art. 32 ustawy wdrożeniowej[1] i uzgodnionych pomiędzy IZ RPO WP a podmiotami uprawnionymi do wsparcia uchwałą nr 301/237/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uzgodnienia zakresów zintegrowanych projektów w obszarze usług społecznych i infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wymienionych w załączniku do tej uchwały.

Na każdy projekt zintegrowany w zakresie infrastruktury i usług społecznych składają się dwa pojedyncze projekty:

 1. infrastrukturalny – realizowany w ramach Działania 7.3. Infrastruktura społeczna RPO WP współfinansowanego ze środków EFRR
 2. nieinfrastrukturalny – realizowany w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP współfinansowanego ze środków EFS.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków w ramach Działania 7.3. Infrastruktura społeczna zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych znajduje się TUTAJ

 

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności (pdf 174KB)

Listę wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej II stopnia (pdf 173KB)

 


[1] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.).

Wyniki naboru 25.11.2021
Informacje o naborze
Termin składania wniosków
4 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w listopadzie 2021 roku.
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk
Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w formie papierowej – przesłać listownie na adres urzędu wskazany w ogłoszeniu lub
 • w formie elektronicznej – dostarczyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na platformie ePUAP.
Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 7.3. zamieszczonego w SzOOP, tj.:

 1. organizacji pozarządowych,
 2. kościołów i związków wyznaniowych.

Ponadto – wyłącznie jako partnerzy – w projektach mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Uwaga!

Wnioskodawcy będący podmiotami wskazanymi w pkt 1) i 2) muszą, zgodnie ze swoją działalnością statutową, prowadzić usługi społeczne lub jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. Działalność statutowa wnioskodawców będzie weryfikowana w oparciu o dane z KRS aktualne na dzień przeprowadzenia oceny formalnej przez KOP.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 2 opisu Działania 7.3. zamieszczonego w SzOOP, tj.:

 1. budowę i rozbudowę, roboty budowlane (przebudowa i remont) obiektów infrastruktury społecznej na rzecz usług opiekuńczych, miejsc opieki wytchnieniowej i wyręczającej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz mieszkań chronionych i wspomaganych wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
 2. wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej oraz doposażenie w pozostały niezbędny sprzęt i środki trwałe (z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) w celu podniesienia jakości świadczonych usług jako uzupełnienie 1) typu projektu.

Uwaga!

 1. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 7.3. musi spełniać warunki określone we właściwych przepisach prawa, w szczególności w:
 • Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 • Rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (jeśli dotyczy),
 • Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 1. Budowa nowej infrastruktury jest możliwa jedynie w przypadku, gdy jej zapewnienie nie jest możliwe w inny sposób i zostało to potwierdzone analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.
   
 2. W przypadku projektów, w ramach których uzgodnieniem, objęta została jedynie część zadań zaplanowanych w fiszkach projektowych, za wydatki kwalifikowalne uznaje się wyłącznie wydatki odpowiadające uzgodnionym zakresom projektów.
Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

Obszar B – Specyficzne

B.1. Deinstytucjonalizacja usług

B.2. Status projektu zintegrowanego

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (obligatoryjne):

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Sposób świadczenia usług społecznych

Obszar D – Projekt zintegrowany

D.1. Status projektu zintegrowanego

Kryteria strategiczne II stopnia (punktowe, ocena wspólna porównawcza projektów zintegrowanych):

Obszar A – Oddziaływanie strategiczne projektu zintegrowanego

A.1. Efekt społeczny projektu zintegrowanego

A.2. Spójność projektu zintegrowanego

A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu

Obszar B – Kontekst projektu zintegrowanego

B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego

Obszar C – Wartość dodana projektu zintegrowanego

C.1. Partnerstwo organizacji społecznej z innymi podmiotami

C.2. Lokalizacja projektu zintegrowanego

C.3. Ponadlokalna skala oddziaływania

C.4. Wykorzystanie animacji środowiskowej i rozwój idei wolontariatu

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Dodatkowo, za zgodą ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, IZ RPO WP może przyznać dofinansowanie ze środków budżetu państwa na poziomie nie większym niż 10%.

W przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej poziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 8.3. Regulaminu konkursu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja:

 • 22 561 000,00 PLN – ze środków EFRR
 • 3 610 197,89 PLN – ze  środków budżetu państwa
Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (pdf 503 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (pdf 4040 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie (pdf 1250)
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny wnioskodawcy przysługuje jeden wspólny protest od negatywnej oceny projektu zintegrowanego w zakresie infrastruktury i usług społecznych (tj. wszystkich projektów złożonych w ramach Działania 7.3. oraz Poddziałania 6.2.2. składających się na ten projekt).

Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.
Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Działania 7.3. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 • Agnieszka Famielec, tel. (58) 32 68 842, e-mail: a.famielec@pomorskie.eu.

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 • Dariusz Pyśko, tel. (58) 32 68 243, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,
 • Andrzej Wrona, tel. (58) 32 68 113, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.