Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta RPO WP 2014-2020

Zakończony 26.05.2017

Uwaga! Nabór został przedłużony do 26 maja 2017 r.


Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, w ramach OP 8 Konwersja RPO WP 2014-2020 realizowanym w formie projektów zintegrowanych w rozumieniu art. 32 ustawy wdrożeniowej uzgodnionych pomiędzy IZ RPO WP a Miastami uprawnionymi do wsparcia.

Na każdy zintegrowany projekt rewitalizacyjny składają się co najmniej dwa pojedyncze projekty: infrastrukturalny – realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2. współfinansowanego ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalny – realizowany w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno – zawodowa i/lub Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS.

Regulamin konkursu dla Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno – zawodowa przyjęty został uchwałą nr 1375/201/16 ZWP z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Regulamin konkursu dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych przyjęty został uchwałą nr 1376/201/16 ZWP z dnia 29 grudnia 2016 roku.


Zobacz ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 6.1.2.

Zobacz ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 6.2.2.

 

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w listopadzie 2017 roku.


Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej II stopnia

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 1 marca 2017 r. do 26 maja 2017 r. Uwaga! Nabór został przedłużony.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w listopadzie 2017 roku.
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do Miast działających w porozumieniach (partnerstwach) m.in. z:

 • innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,
 • związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • instytucjami pomocy i integracji społecznej,
 • instytucjami kultury,
 • kościołami i związkami wyznaniowymi,
 • przedsiębiorcami,
 • instytucjami edukacyjnymi,
 • szkołami wyższymi,
 • instytucjami rynku pracy,
 • klubami sportowymi,
 • wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi,
 • towarzystwami budownictwa społecznego.
Konkurs skierowany jest do wnioskodawców spoza Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta z wyłączeniem Miast realizujących projekty w ramach Poddziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dla Poddziałania 8.1.2. przewiduje się wsparcie projektów dotyczących kompleksowej rewitalizacji obszarów problemowych wskazanych w programach rewitalizacji realizowanej poprzez:

 1. renowację, rewaloryzację, przebudowę i remont istniejącej zabudowy w tym zabytkowej, pełniącej funkcje edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze oraz inne społeczne, także w uzasadnionych przypadkach wybrane elementy wspólne w budynkach mieszkalnych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia,
 2. adaptację historycznej zabudowy na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze i inne społeczne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia (prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane),
 3. kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych o lokalnym charakterze (w tym: renowacja parków, skwerów, zieleńców) i odnowa istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury (w szczególności małej architektury dedykowanej konkretnym projektom i miejscom, w tym wybieranej w trybie konkursów architektonicznych i urbanistycznych) wraz z tworzeniem zagospodarowania miejskiego dedykowanego rozwojowi drobnych usług ogólnomiejskich,
 4. budowę, rozbudowę i przebudowę podstawowej infrastruktury komunalnej (m.in. drogowej, rowerowej i pieszej, jak również sieci lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych,
 5. budowę nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych (w szczególnych przypadkach).
Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (tak/nie):

Obszar A – Podstawowe:
A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna
A.8. Montaż finansowy projektu
A.9. Cross-financing
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

Obszar B – Specyficzne
B.1. Status projektu zintegrowanego

Kryteria wykonalności (tak/nie):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu
A.1. Możliwe warianty
A.2. Zakres rzeczowy projektu
A.3. Trwałość technologiczna
A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu
B.1. Nakłady na realizację projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu
B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (tak/nie):

Obszar D – Kryteria dodatkowe
D.1. Status projektu zintegrowanego

Kryteria strategiczne II stopnia (punktowe):

Obszar A – Oddziaływanie strategiczne projektu zintegrowanego
A.1. Efekt rewitalizacyjny projektu zintegrowanego
A.2. Spójność projektu zintegrowanego
A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Priorytetowość realizacji projektu zintegrowanego

Obszar B - Kontekst projektu zintegrowanego
B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego

Obszar C - Wartość dodana projektu zintegrowanego
C.1. Lokalizacja projektu zintegrowanego
C.2. Partnerstwo publiczno-prywatne
C.3. Innowacyjne podejście
C.4. Ład przestrzenny
C.5. Funkcje ponadlokalne

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Poddziałania 8.1.2. w SzOOP RPO WP.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
IZ RPO WP przeznacza na konkurs kwotę 104 393 977 PLN.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 •  etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.
Pytania i odpowiedzi
 • w sprawach dotyczących naboru dla Poddziałania 8.1.2. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
 • w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 

Odpowiedzi na pytania: 

1. Jakie limity wydatków obowiązują w ramach instrumentu elastyczności?

Zgodnie z zapisami Rozdziału 9 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znajdujących się w załączniku nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, koszty rozliczane w ramach instrumentu elastyczności objęte są limitem wydatków w wysokości 2% kosztów kwalifikowalnych projektu. W ramach instrumentu elastyczności możliwe jest prowadzenie punktu konsultacyjnego, na koszty utrzymania punktu konsultacyjnego składają się koszty wynajmu pomieszczeń, mediów, materiałów biurowych, które stanowią koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo (metodą stawki ryczałtowej) objęte limitem, nie mogą stanowić więcej niż 15% kosztów personelu bezpośredniego - dotyczy to wyłącznie osób zatrudnionych do obsługi punktu konsultacyjnego rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.  Tym samym koszt pozostałego personelu bezpośredniego rozliczanego w instrumencie elastyczności nie należy uwzględniać przy wyliczaniu limitu kosztów pośrednich na utrzymanie punktu, gdyż nie jest on bezpośrednio związany z zadaniem dotyczącym punktu konsultacyjnego. Dodatkowo, koszty inne niż pośrednie związane z punktem konsultacyjnym należy objąć ogólnym limitem wydatków w ramach instrumentu elastyczności tj. 2% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Przykład

Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 30 000 000,00 mln PLN, natomiast wydatki w ramach instrumentu elastyczności 600 000,00 PLN (tj. 2% wydatków kwalifikowalnych). W projekcie założono, iż koszt personelu bezpośredniego zatrudnionego wyłącznie do obsługi punktu konsultacyjnego wyniesie łącznie 200 000,00 PLN, natomiast koszty utrzymania punktu tj. koszty pośrednie – wynajem pomieszczenia, media, materiały biurowe – 30 000,00 PLN (tj. 15% kosztów personelu bezpośredniego zatrudnionego do obsługi punktu, 5% wydatków kwalifikowanych w ramach instrumentu elastyczności). Dodatkowo w ramach cross-financingu przewidziano wydatki na wynagrodzenie osoby prowadzącej działania partycypacyjne w dzielnicy w wysokości 30 000,00 PLN (koszt personelu bezpośredniego niezwiązanego z obsługą punktu konsultacyjnego, objęty ogólnym limitem wydatków w ramach instrumentu elastyczności tj. 2% wydatków kwalifikowalnych projektu).

 

2. W związku z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych chciałbym prosić o informację czy IZ RPO WP dopuszcza możliwość przyjęcia w ramach projektów rewitalizacyjnych w ramach kategorii wydatku Promocja projektu działań indywidualnie dostosowanych do specyfiki dzielnic i realizowanej infrastruktury społecznej np. organizacji festynu dla mieszkańców związanego z otwarciem nowoutworzonej infrastruktury społecznej (centrum sąsiedzkiego) lub innych zadań. W ramach takiego wydarzenia do kosztów kwalifikowalnych mógłby zaliczać się poczęstunek dla mieszkańców i animowanie takiego wydarzenia.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znajdującymi się w załączniku nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, za kwalifikowalne koszty promocji projektu uznać można jedynie koszty informacji i promocji integralnie związane z realizacją projektu, co oznacza, że powinny być ściśle związane z przedmiotem projektu oraz powinny przekazywać informacje na temat celów, jakie zostaną osiągnięte poprzez realizację tego projektu. We wskazanym przypadku wydatki związane z organizacją festynu dla mieszkańców w związku z otwarciem nowoutworzonej infrastruktury społecznej (centrum sąsiedzkiego) nie mogą zostać uznane za wydatek kwalifikowalny. Działania w ramach promocji dotyczyć powinny całego projektu, a nie jego poszczególnych zadań. Ponadto, podejmowane działania kierowane powinny być do szerokiej grupy odbiorców i nie koncentrować się wyłącznie na mieszkańcach rewitalizowanych obszarów. Przykładowe działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu zawarte są w Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiących zał. nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

 

3. W związku z sukcesywnie pojawiającymi się pytaniami potencjalnych partnerów – wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji – w kontekście zapisów wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków zwracam się z pytaniem, czy kwalifikowalnym wydatkiem może być koszt:

 • wewnętrznej linii zasilającej – instalacja elektryczna stanowiąca własność wspólnoty od przyłącza do liczników przypisanych do poszczególnych mieszkań (liczniki co do zasady są zlokalizowane na klatce schodowej) instalacji domofonowej?

Zadania w ramach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych powinny charakteryzować się pilnością interwencji, kompleksowością i spójnością. Wydatki związane z instalacją domofonową, instalacją elektryczną można będzie uznać za koszt kwalifikowalny, wyłącznie w sytuacji, gdy dotyczą części wspólnej. Przy czym powinien to być tylko jeden z elementów zaplanowanych prac, pozwalający na kompleksowy remont klatki schodowej. Należy zaznaczyć, iż pojedyncze zadanie dotyczące wyłącznie instalacji domofonowej, czy instalacji elektrycznej nie można uznać za kwalifikujące się do wsparcia z funduszy unijnych. Tym samym wnioskodawca powinien dokonać oceny kwalifikowalności wydatku w oparciu o analizę konkretnego przypadku.  Ponadto, jak wskazano w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatki w ramach renowacji, rewaloryzacji, przebudowy wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych kwalifikowalne są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie w ramach celu jakim jest uruchomienie zaangażowania mieszkańców i ich wspólnej partycypacji w procesie rewitalizacji obszaru).

Jednocześnie wskazać należy, iż instalacje związane z obsługą wspólnych funkcji budynku, co do zasady można uznać za kwalifikowane w projekcie, przy czym powinny one służyć zaspokajaniu potrzeb wszystkich członków wspólnoty, a nie tylko danego użytkownika lokalu, stanowić wyłącznie element zaplanowanych prac pozwalający na kompleksowy remont obiektu, ponadto przyczyniać się do realizacji celów projektu.

 

4. Czy za wydatek kwalifikowany można uznać wymianę okien piwnicznych w budynkach wspólnot?

Wydatki związane z wymianą okien piwnicznych można będzie uznać za koszt kwalifikowalny co do zasady wyłącznie w sytuacji, gdy dotyczą części wspólnej. Przy czym powinien to być tylko jeden z elementów zaplanowanych prac, pozwalający na kompleksowy remont fundamentów/elewacji. Należy zaznaczyć, iż pojedyncze zadanie dotyczące wyłącznie wymiany okien nie można uznać za kwalifikujące się do wsparcia z funduszy unijnych. Tym samym wnioskodawca powinien dokonać oceny kwalifikowalności wydatku w oparciu o analizę konkretnego przypadku.

 

5. Czy za wydatek kwalifikowany można uznać remont balkonów w budynkach wspólnot?

Co do zasady za wydatek kwalifikowany można uznać remont balkonów w budynkach mieszkalnych stanowiących wyłącznie część wspólną, przy czym powinien to być tylko jeden z elementów zaplanowanych prac, pozwalający na kompleksowy remont elewacji. Tym samym wnioskodawca powinien dokonać oceny kwalifikowalności wydatku w oparciu o analizę konkretnego przypadku.

 

6. Zgodnie z Wytycznymi, w ramach rewitalizacji kosztem kwalifikowalnym jest m.in. „koszt budowy, rozbudowy i przebudowy podstawowej infrastruktury komunalnej (m.in. sieci lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych". Moje pytanie brzmi – jaka jest w tym momencie definicja obiektu? Ponadto, jak wygląda kwestia kwalifikowalności budowy czy rozbudowy, ww. sieci i urządzeń w przypadku budynków komunalnych i partnerów (wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni)?

IZ RPO WP wskazuje, iż w przedmiotowej sytuacji jako „obiekt" traktuje się budynek, przy czym kosztem niekwalifikowanym w projekcie zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 są przyłącza instalacyjne, elektryczne, gazowe, c.o., wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej teletechniczne do mieszkalnych budynków wielorodzinnych.

Katalog wydatków kwalifikowalnych dotyczących remontu elementów wspólnych został określony w Wytycznych dot. kwalifikowalności. Ponadto, jak wskazano wydatki te są kwalifikowalne wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie w ramach celu jakim jest uruchomienie zaangażowania mieszkańców i ich wspólnej partycypacji w procesie rewitalizacji obszaru).

 

7. Czy kosztem kwalifikowalnym będzie doprowadzenie sieci ciepłowniczej do wnętrza budynku mieszkalnego?

Zgodnie z zapisami Rozdziału 9 „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", znajdujących się w załączniku nr 4 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020", wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie są przyłącza c.o. do mieszkalnych budynków wielorodzinnych.

 

8.Czy kwalifikowalny jest koszt zakupu umeblowania do pomieszczeń, które zostaną zaadaptowane na działania społeczne?

Zgodnie zapisami Rozdziału 9 „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", znajdujących się w załączniku nr 4 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020", kosztami kwalifikowalnymi są wydatki związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu, podlegającego amortyzacji oraz ujętego w ewidencji środków trwałych.

 

9. Czy w ramach renowacji, rewaloryzacji, przebudowy i remontu wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych za koszt kwalifikowany można uznać wydatek na remont windy?

W Rozdziale 9 „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", znajdujących się w załączniku nr 4 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020", wskazano iż w ramach projektu kwalifikowalne są koszty renowacji, rewaloryzacji, przebudowy i remontu wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych, w tym dotyczące takich elementów jak:

(…)d) klatki schodowe m.in. tynki i oblicowania, odtworzenie detali, roboty malarskie, inne roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych, posadzki, schody, instalacja oświetleniowa.

IZ RPO WP wskazuje, iż w ramach elementów wspólnych w zakresie remontu klatek schodowych windę można uznać za koszt kwalifikowalny.

 

10.Czy konkurs architektoniczny należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Przeprowadzenie konkursu architektonicznego w ramach planowanego projektu, w tym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie jest warunkiem obligatoryjnym w konkursie dla Poddziałania 8.1.2. Jednak zgodnie z SzOOP, jego przeprowadzenie jest elementem kryteriów ocenianych w ramach konkursu podczas oceny strategicznej II stopnia. We wniosku o dofinansowanie  w kryterium „Ład przestrzenny" należy opisać czy planowane działania infrastrukturalne projektu nawiązują do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego oraz czy przy ich projektowaniu wykorzystano formułę konkursu architektonicznego, urbanistyczno-architektonicznego lub urbanistycznego. Tym samym ocena spełnienia tego kryterium dokonywana będzie m.in. w oparciu o przeprowadzony konkurs architektoniczny, urbanistyczno-architektoniczny lub urbanistyczny, na podstawie którego została wykonana dokumentacja projektowa wykazana na etapie aplikacji.

 

11. Kiedy i w jaki sposób należy udokumentować analizę stanu posiadanej infrastruktury komunalnej na obszarze objętym rewitalizacją w związku z budową nowej infrastruktury?

Zgodnie z zapisami Rozdziału 9 „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", znajdujących się w załączniku nr 4 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020", za wydatek kwalifikowalny można uznać koszt budowy nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, świadczenia usług społecznych, aktywizacji społeczno-zawodowej – tylko w uzasadnionych przypadkach, udokumentowanych dogłębną analizą stanu posiadanej infrastruktury komunalnej na obszarze objętym rewitalizacją. Tym samym decydując się na budowę nowej infrastruktury, w tym budynku przeznaczonego na działania społeczne zlokalizowanego na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, Gmina zobowiązana jest przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie ww. analizę, przy czym zaleca się aby stanowiła ona część Studium Wykonalności lub też może być odrębnym opracowaniem Gminy. Powinna ona być przeprowadzona w sposób dogłębny i jednoznacznie wskazywać na brak możliwości prowadzenia działań w posiadanej infrastrukturze komunalnej na obszarze objętym rewitalizacją.

 

12. Z uwagi na duży obszar wyznaczony do rewitalizacji, czy w regulaminie konkursu na Partnerów w zakresie remontu elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych, można zastosować ograniczenie terytorialne sprowadzające się do preferencji podmiotów z wymienionych ulic?

Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), tj. m.in. jednostki sektora finansów publicznych, jako wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie, dokonują wyboru partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, a w szczególności są zobowiązane do zachowania wymogów określonych w art. 33 ust. 2 ustawy  wdrożeniowej:

ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;

uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;

podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Uwzględniając powyższe IZ RPO WP wskazuje, iż w celu zachowania zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów zakres terytorialny konkursu powinien obejmować cały obszar wyznaczony do rewitalizacji. Jednocześnie podmiot ogłaszający konkurs, ma możliwość ustalenia kryteriów oceny ofert na podstawie których oceniane zostaną oferty złożone w ramach konkursu. Przy wyborze Partnerów należy uwzględnić zapisy  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217).

 

 

13. Czy we wniosku o dofinansowanie będzie można wykazać większą liczbę budynków komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, w których realizowane będą prace w ramach projektu?

Tak, będzie taka możliwość. Na etapie uzgadniania zakresów poszczególnych projektów w Kartach projektów wykazywano minimalną liczbę budynków planowaną do objęcia interwencją w ramach zadania. Zwiększenie liczby budynków objętych pracami możliwe będzie w ramach środków przewidzianych na dane zadanie.

 

14. Czy w przypadku braku dofinansowania w ramach konkursu dotacji dla gmin ze środków POPT 2014-2020 istnieje możliwość dofinansowania kosztów przygotowania programu rewitalizacji ze środków UE w ramach programu regionalnego?

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 określają „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", znajdujące się w załączniku nr 4 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020".

Zgodnie z zapisami tego dokumentu koszty związane z opracowaniem programu rewitalizacji i procesem partycypacji społecznej, o ile nie były przedmiotem finansowania ze środków europejskich lub krajowych w ramach innych projektów stanowią koszt kwalifikowany, przy czym spełnione muszą zostać pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz w umowie o dofinansowanie, w tym dotyczące m.in. zamówień publicznych.

 

15. Czy za Partnerów w projekcie można uznać samorządowe instytucje kultury, które posiadają odrębne osobowości prawne? Jedna z instytucji jest właścicielem budynku, w którym prowadzone będą prace w ramach projektu oraz jest użytkownikiem wieczystym terenu, który zostanie zagospodarowany w ramach projektu. Druga instytucja jest właścicielem terenu, który zostanie zagospodarowany w projekcie. Samorządowe instytucje kultury realizowałyby zadanie dotyczące przebudowy, adaptacji budynku, zakupu części wyposażenia, zagospodarowania terenów i to te instytucje ponosiłyby wydatki w ramach projektu. Partner tj. jedna z samorządowych instytucja kultury odpowiedzialny byłby też za realizację zakresu rzeczowego i finansowego zadania - zapewni znaczną część wyposażenia (także scenicznego) zakupionego ze środków własnych i zewnętrznych (m.in. MKiDN).

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.), porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014). Przy czym należy zaznaczyć, że ustawodawcy nie chodziło o „podmioty" w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzania nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (czyli przedsiębiorstwa powiązane), a jedynie o „powiązania" w rozumieniu tego przepisu. Co oznacza, że przywołane wcześniej regulacje mają zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców, o których mowa w przepisach o pomocy publicznej, ale do wszystkich podmiotów (objętych i nieobjętych pomocą publiczną), a zatem również do jednostek samorządu terytorialnego i jednostek z nimi powiązanych.

Uwzględniając powyższe w projekcie realizowanym przez Gminę, samorządowej instytucji kultury nie można uznać za Partnera, w tym przypadku będzie to jednostka realizująca.

Zaznaczyć należy, iż wszyscy partnerzy w projekcie powinni ingerować w przedmiot realizowanych zadań, a lider i pozostali partnerzy powinni współpracować ze sobą na wszystkich etapach realizacji projektu i z założenia pozostawać w stosunku do lidera równorzędnymi podmiotami. Dlatego też w art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej wprowadzono generalny zakaz tworzenia partnerstw przez podmioty powiązane, bowiem w takim przypadku nie może być mowy o równorzędności partnerów ani o swobodzie podejmowania decyzji przez podmiot znajdujący się pod kontrolą innego partnera. Niemożliwe jest zatem zawarcie partnerstwa przez dany podmiot z podległą mu jednostką organizacyjną. Poszczególni partnerzy muszą być podmiotami od siebie niezależnymi i odrębnymi (tj. żaden z podmiotów nie może mieć realnego wpływu na decyzje podejmowane przez drugi podmiot), tym samym za partnerstwo nie będą uznawane porozumienia jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami i zakładami budżetowymi, które zostały przez nie utworzone.

 

 

16. Czy składając wniosek o dofinansowanie Gmina musi posiadać dokumentację techniczną obejmującą cały infrastrukturalny zakres projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami i pozwoleniami na budowę?

Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.1.2, co najmniej 50% zamierzeń inwestycyjnych składających się na uzgodniony zakres zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w ramach zadań wymienionych w załączniku do uchwały nr 1374/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uzgodnienia zakresów zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla których wymagane jest prawem uzyskanie odrębnych decyzji, pozwoleń lub zgód na realizację inwestycji, musi posiadać pełną gotowość realizacyjną. Oznacza to, iż wnioskodawca na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających ten fakt, zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

Przykład 1

Gmina zamierza realizować projekt w ramach Poddziałania 8.1.2, który składa się z 7 zamierzeń inwestycyjnych. Jedno z zaplanowanych zamierzeń nr 2 - Zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia Mediateki nie wymaga uzyskania odrębnych decyzji, pozwoleń lub zgód na realizację inwestycji w związku z powyższym nie będzie wliczane do liczb zamierzeń, które stanowić będą podstawę oszacowania czy w ramach projektu Wnioskodawca posiada co najmniej 50% gotowość związaną z posiadaniem odpowiednich decyzji (…).

 

Zamierzenie inwestycyjne nr 1 – Adaptacja budynku na działania społeczne – Gmina zamierza realizować w trybie „zaprojektuj i wybuduj" i posiada gotowy program funkcjonalno-użytkowy.

Zamierzenie inwestycyjne nr 2 - Zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia Mediateki – dla wskazanego zamierzenia Gmina nie potrzebuje pozwolenia/zgłoszenia (tym samym nie stanowi postawy wyliczenia 50 % limitu).

Zamierzenie inwestycyjne nr 3 – Przebudowa ulicy nr 1 – Gmina posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę.

Zamierzenie inwestycyjne nr 4 – Przebudowa ulicy nr 2 - brak dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę.

Zamierzenie inwestycyjne nr 5 – Przebudowa ulicy nr 3 – brak dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę.

Zamierzenie inwestycyjne nr 6 – remont elementów wspólnych w budynku mieszkalnym należącym do wspólnoty mieszkaniowej – Wspólnota posiada projekt budowlany oraz zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Zamierzenie inwestycyjne nr 7 – remont elementów wspólnych w budynku mieszkalnym należącym do wspólnoty mieszkaniowej – brak projektu budowlanego i zgłoszenia.

Podsumowując, Gmina posiada dokumentację techniczną z decyzjami, zgodami na realizację inwestycji dla 3 z 6 zamierzeń inwestycyjnych, dla których jest to wymagane prawem (tj. 50% zamierzeń dla których jest to wymagane prawem). Dla jednego zamierzenia uzyskanie zgodny, pozwolenia nie jest wymagane. Tym samym Gmina spełnia postanowienia regulaminu konkursu.

 

Przykład 2

Gmina zamierza realizować projekt w ramach Poddziałania 8.1.2, który składa się z 8 zamierzeń inwestycyjnych.

 

Zamierzenie inwestycyjne nr 1 – Adaptacja budynku na działania społeczne – Gmina posiada projekt budowlany i pozwolenie na budowę.

Zamierzenie inwestycyjne nr 2 – Zagospodarowanie parku.

Zamierzenie inwestycyjne nr 3 – Zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej.

Zamierzenie inwestycyjne nr 4 – Zagospodarowanie terenów nadrzecznych.

Zamierzenia inwestycyjne od 2 do 4 realizowane są w trybie „zaprojektuj i wybuduj", Gmina posiada gotowy program funkcjonalno-użytkowy.

Zamierzenie inwestycyjne nr 5 – Przebudowa ulicy nr 1 – brak dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę.

Zamierzenie inwestycyjne nr 6 – Przebudowa ulicy nr 2 – brak dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę.

Zamierzenie inwestycyjne nr 7 – remont elementów wspólnych w komunalnym budynku mieszkalnym – Gmina posiada projekt budowlany i zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Zamierzenie inwestycyjne nr 8 – remont elementów wspólnych w budynku mieszkalnym należącym do wspólnoty mieszkaniowej – brak projektu budowlanego i zgłoszenia.

Gmina posiada dokumentację techniczną z decyzjami, zgodami na realizację inwestycji dla 5 z 8 zamierzeń inwestycyjnych (tj. 62,50% wszystkich zamierzeń przewidzianych w projekcie). Tym samym Gmina spełnia postanowienia regulaminu konkursu.

 

Przykład 3

Gmina zamierza realizować projekt w ramach Poddziałania 8.1.2, który składa się z 5 zamierzeń inwestycyjnych.

Zamierzenie inwestycyjne nr 1 – Adaptacja budynku na działania społeczne – Gmina posiada projekt budowlany i pozwolenie na budowę.

Zamierzenie inwestycyjne nr 2 – Zagospodarowanie parku – Gmina posiada projekt budowlany i zgłoszenie.

Zamierzenie inwestycyjne nr 3 – remont elementów wspólnych w budynku mieszkalnym należącym do wspólnoty mieszkaniowej – brak projektu budowlanego i zgłoszenia.

Zamierzenie inwestycyjne nr 4 – remont elementów wspólnych w budynku mieszkalnym należącym do spółdzielni mieszkaniowej – brak projektu budowlanego i zgłoszenia.

Zamierzenie inwestycyjne nr 5 – remont elementów wspólnych w komunalnym budynku mieszkalnym – brak projektu budowlanego i zgłoszenia.

Gmina posiada dokumentację techniczną z decyzjami, zgodami na realizację inwestycji dla 2 z 5 zamierzeń inwestycyjnych (tj. 40% wszystkich zamierzeń przewidzianych w projekcie). Tym samym Gmina nie spełnia postanowienia regulaminu konkursu.

 

17. Czy możliwe jest przekazywanie zaliczki partnerowi projektu z wkładu EFRR?

Tak, możliwe jest przekazanie zaliczki za pośrednictwem Lidera. Wynika to z tzw. scentralizowanego modelu partnerstwa.

 

18. Czy spółka komunalna lub wspólnota z większościowym udziałem gminy może być parterem w projekcie?

Konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych powinien zostać ogłoszony zgodnie
z art. 33 ustawy wdrożeniowej. Po wyłonieniu partnera należy ocenić wybrane podmioty
w świetle spełniania definicji „podmiotu powiązanego" zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). W sytuacji, gdy wyłoniony partner spełnia definicję podmiotu powiązanego, należy ująć ją w projekcie jako jednostkę realizującą, natomiast wszystkie pozostałe, które nie są powiązane, jako partnerów w projekcie.

 

19. Czy konkurs na zintegrowane projekty rewitalizacyjne będzie dopuszczał w części inwestycyjnej formułę „zaprojektuj  i wybuduj"?

Tak, formuła „zaprojektuj i wybuduj" jest dopuszczalna.

 

20. Jakie dokumenty podlegają  strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko?

Zakres dokumentów, które podlegają SOOŚ wymienia art. 46 i art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 zwanej dalej ustawą ocenową). Zgodnie z art. 47 ustawy ocenowej takiej ocenie podlegają „projekty dokumentów, inne niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko". Oznacza to, że jeżeli w przypadku realizacji działań zapisanych w programie, będą Państwo zobligowani do wystąpienia o decyzję środowiskowych uwarunkowaniach SOOŚ powinna zostać przeprowadzona. Jednocześnie nie oznacza to, że projekt Programu przewidujący realizację zadań niewymagających  uzyskania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie wymagał przeprowadzenia SOOŚ, czego dowodzi końcowa część przywołanego wyżej przepisu („lub, że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko").

W przypadku gdy nie są Państwo pewni przydatności sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko (prognozy ooś) dla projektu Programu jako dokumentu oceniającego wpływ ustaleń projektu Programu na środowisko można postąpić dwojako:

 • sporządzić prognozę ooś po wcześniejszym uzgodnieniu jej zakresu i stopnia szczegółowości z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w trybie art. 53 ustawy ocenowej. Sporządzanie prognozy może odbywać się równolegle z tworzeniem projektu Programu jednak należy pamiętać aby finalna wersja prognozy ooś odnosiła się do ostatecznej wersji projektu Programu;
 • wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stanowisko dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ (art. 48 ust. 1 ustawy ocenowej). W tym przypadku należy tym organom przedłożyć stosowne uzasadnienie dotyczące odstąpienia z zakresem informacji wymienionym w art. 49 ustawy ocenowej.

21. Czy budynek wspólnoty, która prowadzi działalność gospodarczą należy objąć pomocą publiczną?

W przypadku gdy partner, wyłoniony w konkursie, jest wspólnotą, która prowadzi działalność gospodarczą, należy objąć budynek pomocą de minimis. To przekazane na rzecz przedsiębiorstwa wsparcie finansowe, które nie przekracza 200 tys. euro w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych. Uznaje się, że ze względu na niską wartość pomocy nie wpływa ona na wymianę handlową oraz nie powoduje zakłócenia konkurencji na rynku. Zasady udzielania pomocy de minimis określa przede wszystkim rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 

22. Czy budynek wspólnoty, której członkiem jest przedsiębiorca, należy objąć pomocą publiczną?

Analiza wystąpienia pomocy publicznej w projekcie będzie prowadzona przede wszystkim z punktu widzenia beneficjenta, tzn. weryfikacji będzie podlegać to, czy beneficjent ubiegający się o pomoc jest przedsiębiorcą, a zatem czy projekt będzie objęty reżimem pomocy publicznej. Jeżeli członkiem wspólnoty jest przedsiębiorca, który nie jest partnerem projektu, a sam projekt nie będzie ewidentnie dedykowany temu przedsiębiorcy,  zazwyczaj nie będzie to powodowało wystąpienia pomocy publicznej w tym projekcie.

 

23. Czy budynek będący własnością spółki komunalnej lub innego przedsiębiorstwa może ubiegać się o maksymalny poziom dofinansowania (85%), czy też w związku z innymi uwarunkowaniami poziom ten będzie jednak niższy?

W przypadku wsparcia udzielanego przedsiębiorcom (w tym spółkom komunalnym) istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia pomocy publicznej. Kwestię tę wnioskodawca musi przeanalizować w studium wykonalności projektu. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynika z właściwego programu pomocowego, wskazanego w SzOOP i może być niższy niż 85% kosztów kwalifikowalnych. Zwracamy przy tym uwagę, że pomoc może przybrać formę pomocy de minimis (w uproszczeniu – jest to  wsparcie finansowe, które nie przekracza 200 tys. euro w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych na jedno przedsiębiorstwo). W takiej sytuacji przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych. Co ważne, przedsiębiorcy sami muszą kontrolować czy nie przekroczyli progów pomocy de minimis, bowiem ich przekroczenie może prowadzić do obowiązku zwrotu całości otrzymanych środków.

 

24. Czy kwestie  pomocy publicznej mogą być rozstrzygnięte w momencie przygotowania studium wykonalności ?

Kwestie pomocy publicznej muszą być rozstrzygnięte w momencie przygotowania studium wykonalności.