Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych RPO WP 2014-2020

Zakończony 10.03.2022

W dniu 10.02.2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zmiany w regulaminie konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/22 w zakresie:

Rejestr zmian z dnia 10 lutego 2022 (docx 126 KB)

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2. Usługi Społeczne Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych, nr konkursu RPPM 06.02.02-IZ.00-22-001/22.  

Dotyczy projektów, w których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) nie przekracza 100 000 EURO.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych, jakim jest zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, przy czym typy projektów podlegających dofinansowaniu w konkursie określone zostały w rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu (docx 309 KB) dostępnym poniżej.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (pdf 608KB) (Opublikowano 22.04.2022) 

Lista projektów skierowanych do negocjacji (pdf 610 KB)(Opublikowano 20.06.2022) 

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 14 lutego 2022 do 10 marca 2022 roku. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do września 2022 roku.
Miejsce składania wniosków

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

przy ulicy Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.  Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek w wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami - osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej.

W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Złożenie większej liczby wniosków przez dany podmiot będzie skutkowało negatywną oceną wszystkich złożonych wniosków przez ten podmiot w ramach konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu (docx 309 KB)
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społeczne,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • instytucje resocjalizacyjne,
 • instytucje opiekuńczo-wychowawcze,
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • ROT/LOT.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące  typy projektów:

Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez:

a) rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami,  w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, obejmujących m.in.:

 • tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • usługi dziennych opiekunów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe,
 • rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieka, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,

b) rozwój usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych obejmujący m.in.:

 • tworzenie międzysektorowych zespołów opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi,
 • kształcenie kadr opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np.: likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub zwiększającego ich samodzielność, dowożenie posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia).

c) działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmujące m.in.:

 • kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,
 • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego, opieki wytchnieniowej, w tym mieszkań wspomaganych w postaci mieszkań wspieranych,
 • sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego,

d) działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jako wsparcie towarzyszące w kompleksowych projektach dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych.

e) działania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez tworzenie miejsc pobytu okresowego i stałego w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych – obejmujące m.in.:

 • zapewnienie usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie,
 • usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym m.in. trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną. 

Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb[1], poprzez:

a) rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, obejmujące m.in:

 • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne,
 • terapię i mediacje,
 • warsztaty umiejętności rodzicielskich,
 • wsparcie opiekuńcze i specjalistyczne,
 • pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 • organizację grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin,
 • działania profilaktyczne w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach miejsc wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt  2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej prowadzonych w formach: opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej, w tym zarówno tworzenie nowych miejsc wsparcia dziennego jak również wsparcie istniejących, pod warunkiem zwiększenia liczby uczestników lub rozszerzenia oferty wsparcia,
 • wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego,
 • wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji rodziny, w ramach profilaktyki wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży (m.in. asystent rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny),

b) wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej obejmujące działania prowadzące do powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej, obejmujące m.in.:

 • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 • doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

c) wspieranie rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób.

Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji[2], o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 • warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,
 • poradnictwo prawne i obywatelskie,
 • wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),
 • pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:

 • kursy, szkolenia,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże,
 • zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym wskazanych w pkt b), obejmujących m.in.:

 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,
 • zajęcia o charakterze dydaktyczno-terapeutycznym ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,
 • usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

d) usługi w postaci mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

 

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821, ze zm.).

[2] Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821, ze zm.).

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.2.2 w zakresie rozwoju  usług społecznych przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.(docx 309 KB)
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

- współfinansowanie ze środków EFS – 85 %

- krajowy wkład publiczny (budżet państwa) – 5 %.

Wkład własny beneficjenta wynosi 10 % wartości projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 6 239 905,41 PLN2, w tym:

 1. środki EFS w wysokości 5 893 244,00 PLN,
 2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 346 661,41 PLN.

Należy podkreślić, że dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektu do wysokości wyżej wymienionego limitu alokacji.

Kwota alokacji środków EFS stanowi równowartość 1 288 000,00 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 obowiązującego w miesiącu przyjęcia zmiany niniejszego regulaminu.

2 Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR = 4,5755 PLN.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie (docx 205KB)
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie (docx 421KB)
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym. Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.(docx 309 KB)
Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93 najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 (zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków).

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy, którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.

DOKUMENTY

 1. Czy zgodne z regulaminem będzie złożenie wniosku na zapewnienie karty aptecznej dla seniorów z terenu gminy ? Karta apteczna oznaczałaby dla seniorów możliwość zakupu leków w wybranej aptece na konkretna kwotę?

Odp. z dnia 01.02.2022

Z uwagi na cel konkursu  jakim jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych,  wniosek na zapewnienie karty aptecznej dla seniorów,  nie wpisuje się w charakter wsparcia. 

 1. Proszę o informację, gdzie znajduje się dokument pt. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Pomorskiego za rok 2020", o którym mowa w Regulaminie konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/22 (6.2.2 Usługi społeczne). Na stronie www Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, dostępna jest jedynie ocena za rok 2019?

Odp. z dnia 01.02.2022

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020

TYPY OPERACJI 

 1. Czy w ramach naboru konkursowego RPPM 06.02.02-IZ.00-22-001/22 możliwa jest realizacja projektu obejmującego wyłącznie typ projektu:
  "c)   działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmujące m.in.:
  i)     kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  ii)    poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych"?
  JEŚLI TAK: W przypadku realizacji projektu na wyłącznie w/w typu projektu, czy wspierane osoby, tj. OPIEKUNOWIE FAKTYCZNI muszą być osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?

Odp. z dnia 01.02.2022

Tak, możliwa jest realizacja projektów na wyłącznie działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zgodnie z I typem projektów pkt c, jednak należy pamiętać, że konkurs ma na celu  zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. 
Tak, wspierani opiekunowie faktyczni muszą być osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 1. Czy w ramach konkursu 6.2.2  konkurs społeczny można otworzyć Klub seniora tj. miejsce spotkań dla osób niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu 60+, klub będzie czynny 4 godz. dziennie, 3 x w tygodniu. W ramach pobytu zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowe, spotkania z dietetykiem, psychologiem. 
  Czy taka forma wsparcia jest kwalifikowalna w ramach typu 1
  Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez:
  a) rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami,  w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, obejmujących m.in.:
  tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu?
Odp. z dnia 01.02.2022
 
W ramach konkursu można utworzyć Klub Seniora jako dzienną formę usług opiekuńczych.
Szczegółowe wytyczne obowiązujące przy zakładaniu tej formy wsparcia znajdują się w załączniku nr 3 do Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.2. Usługi społeczne RPO WP 2014-2020 – Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej.
„Minimalne wymagania…." dostępne są w „Załącznikach do regulaminu konkursu"
Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się 2 lutego 2022 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego: 

Prezentacje zawierające zmiany zatwierdzone w dniu 10.02.2022 r. w regulaminie konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/22

1. System wyboru projektów (pptx 720 KB)

2. Specyfika i cel konkursu (pptx 650 KB)

3. Rozliczenie projektów ryczałtowych (ppt 1009 KB)

4. Praktyczne zastosowanie standardów dostępności (pptx 671 KB)