Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych RPO WP 2014-2020

Zakończony 11.06.2021

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych, nr konkursu 06.02.02-IZ.00-22-002/21  (dotyczy Projektów zintegrowanych poprzez powiązanie z projektami realizowanymi w Działaniu 7.3. Infrastruktura społeczna w ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i opieka).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cel szczegółowy Działania 6.2. Usługi społeczne RPO WP 2014-2020, będącym częścią projektów zintegrowanych z Działaniem 7.3. Infrastruktura społeczna  RPO WP 2014-2020, realizowanych w formie projektów zintegrowanych w rozumieniu art. 32 ustawy wdrożeniowej[1] i uzgodnionych pomiędzy IZ RPO WP, a podmiotami uprawnionymi do wsparcia uchwałą nr 301/237/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uzgodnienia zakresów zintegrowanych projektów w obszarze usług społecznych i infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Na każdy projekt zintegrowany w zakresie infrastruktury i usług społecznych składają się dwa pojedyncze projekty:

 1. infrastrukturalny – realizowany w ramach Działania 7.3. Infrastruktura społeczna RPO WP współfinansowanego ze środków EFRR
 2. nieinfrastrukturalny – realizowany w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP współfinansowanego ze środków EFS.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Ogłoszenie o naborze dla Działania 7.3. Infrastruktura społeczna  znajduje się TUTAJ

 

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 6.2.2.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (pdf 193KB) (Opublikowano 25.08.2021) 

Lista wniosków skierowanych do negocjacji (pdf 615 KB)

Listy wniosków skierowanych do oceny strategicznej II stopnia (pdf 726 KB)


[1] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.).

Wyniki naboru 25.11.2021
Lista członków KOP (pdf 577 KB )
Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 4 maja 2021 do 11 czerwca 2021 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do listopada 2021 roku. 
Miejsce składania wniosków

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

przy ulicy Okopowej 21/27,

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu  

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami - osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej.

W przypadku projektów składanych w ramach Poddziałania 6.2.2. weryfikacji podlega również poprawność złożenia projektu zintegrowanego, tj. czy w konkursie dla Działania 7.3. został przez wnioskodawcę złożony drugi projekt składający się na projekt zintegrowany w zakresie infrastruktury i usług społecznych.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Do konkursu jako wnioskodawcy mogą przystąpić wyłącznie podmioty, których projekty uczestniczyły w procesie uzgodnień projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w powiązaniu z Działaniem 7.3. Infrastruktura społeczna w ramach RPO WP 2014-2020, realizowanych w formie projektów zintegrowanych w rozumieniu art. 32 ustawy wdrożeniowej[1] i uzgodnionych pomiędzy IZ RPO WP, a podmiotami uprawnionymi do wsparcia uchwałą nr 301/2327/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uzgodnienia zakresów zintegrowanych projektów w obszarze usług społecznych i infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

 

[1] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie może być realizowany wyłącznie następujący  typ projektów:

Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez:

 1. rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami,  w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, obejmujących m.in.:
 • tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • usługi dziennych opiekunów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe,
 • rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieka, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,
 1. rozwój usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych obejmujący m.in.:
 • tworzenie międzysektorowych zespołów opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi,
 • kształcenie kadr opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np.: likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub zwiększającego ich samodzielność, dowożenie posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia).
 1. działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmujące m.in.:
 • kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,
 • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego, opieki wytchnieniowej, w tym mieszkań wspomaganych w postaci mieszkań wspieranych,
 • sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego,
 1. działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jako wsparcie towarzyszące w kompleksowych projektach dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych.
 2. działania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez tworzenie miejsc pobytu okresowego i stałego w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych - obejmujące m.in.:
 • zapewnienie usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie,
 • usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym m.in. trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną.

 

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.2.2 projekty zintegrowane w zakresie infrastruktury i usług społecznych przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.
Finanse
Maksymalna wartość dofinansowania

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • współfinansowanie ze środków EFS – 85 %
 • krajowy wkład publiczny (budżet państwa) – 10 %.
Wkład własny beneficjenta wynosi 5 % wartości projektu
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 12 674 909,97 PLN2 , w tym:

1.         środki EFS w wysokości 11 340 708,92 PLN,

2.         krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 1 334 201,05 PLN.

Należy podkreślić, że dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektu do wysokości wyżej wymienionego limitu alokacji.

Kwota alokacji środków EFS stanowi równowartość 2 455 124,03 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 obowiązującego w miesiącu przyjęcia zmiany niniejszego regulaminu.

2 Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR =  4,6192 PLN.

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 25.11.2021 

Rejestr zmian z dnia 25.11.2021

Zmiana z dnia 25.11.2021 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 

12 674 909,97 PLN. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Załączniki do regulaminu konkursu 

Wersje archiwalne 

Regulamin konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym. Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.
Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93 najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 (zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków).

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy, którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.
Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbyło się 28 kwietnia 2021 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego: 

 1. System wyboru projektów 
 2. Specyfika projektów 
 3. Najważniejsze zasady kwalifikowalności wydatków