Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020

Zakończony 16.08.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 6.2.2

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - uaktualniona na dzień 16.11.2017

Lista projektów skierowanych do negocjacji

Lista projektów skierowanych do negocjacji - uaktualniona na dzień 28.11.2017

Lista projektów skierowanych do negocjacji - uaktualniona na dzień 27.12.2017

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 30 czerwca 2017 roku do 16 sierpnia 2017 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do grudnia 2017 roku
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)
Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składają się dwa jednobrzmiące, podpisane egzemplarze wniosku  wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.10 regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. organizacje pozarządowe,
 2. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
 3. instytucje pomocy i integracji społecznej,
 4. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 5. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 6. instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 7. instytucje resocjalizacyjne,
 8. instytucje opiekuńczo-wychowawcze,
 9. ROT/LOT.

 z wyłączeniem wskazanym w regulaminie konkursu w podrozdziale 1.9 Obszar realizacji projektu.  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

1)Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez:

a)rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, obejmujących m.in.:

i)tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,

ii)usługi dziennych opiekunów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe,

iii)rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieka, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,

b)rozwój usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych, wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych obejmujący m.in.:

i)tworzenie międzysektorowych zespołów opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi,

ii)kształcenie kadr opieki nad osobami niesamodzielnymi,

iii)usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np.: likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub zwiększającego ich samodzielność, dowożenie posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia),

c)działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in.:

i)kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,

ii)poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i  odciążenia opiekunów faktycznych,

iii)tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego,

iv)sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego,

d) działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej opiekunów osób niesamodzielnych jako wsparcie towarzyszące w kompleksowych projektach dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych.

 

2)Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb[1], poprzez:

a)rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, obejmujące m.in:

i)konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne,

ii)terapię i mediacje,

iii)warsztaty umiejętności rodzicielskich,

iv)wsparcie opiekuńcze i specjalistyczne,

v)pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,

vi)organizację grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin,

vii)działania profilaktyczne w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej prowadzonych w formach: opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej, w tym zarówno tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również wsparcie istniejących, pod warunkiem zwiększenia liczby uczestników lub rozszerzenia oferty wsparcia,

viii)wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego,

ix)wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji rodziny, w ramach profilaktyki wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży (m.in. asystent rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny),

b)wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej obejmujące działania prowadzące do powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej, obejmujące m.in.:

i)kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,

ii)doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

 

3)Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji[2], o charakterze:

a)społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

i)poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

ii)warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,

iii)poradnictwo prawne i obywatelskie,

iv)wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),

v)pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

b)zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:

i)kursy, szkolenia,

ii)poradnictwo zawodowe,

iii)pośrednictwo pracy,

iv)staże,

v)zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,

vi)subsydiowane zatrudnienie,

vii)usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c)edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym wskazanych w pkt b), obejmujących m.in.:

i)skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,

ii)zajęcia o charakterze dydaktyczno-terapeutycznym ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

iii)usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

 

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 poz. 575).

[2] Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 poz. 575).

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.2.2. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 95% (środki EFS 85%, krajowy wkład publiczny 10%).

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 49 764 755,29[1] PLN, w tym:

 1. środki EFS w wysokości  44 526 360,00 PLN,
 2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości  5 238 395,29  PLN.
 

[1] Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,2006 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu z dnia 28.12.2017 

Zmiana z dnia 28.12.2017 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 49 764 755,29 PLN. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Rejestr zmian z dnia 28.12.2017

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 11.07.2017

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu z dnia 11.07.2017 

Rejestr zmian z dnia 11.07.2017

Regulamin konkursu 

Załączniki do regulaminu konkursu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.
Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub telefonicznie: 58 326 81 90 lub za pomocą faksu:58 326 81 93 najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków". 

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

1. Czy diagnoza, o której mowa w regulaminie konkursu powinna być przyjęta w formie zarządzenia czy uchwały. Czy w przypadku, kiedy wniosek składa PCPR może to być zarządzenie dyrektora PCPR?

Odp. z dnia 17.07.2017 r.

Nie ma określonego wymogu odnośnie sposobu przyjęcia diagnozy – Wnioskodawca powinien dokonać wyboru formy zgodnie z przyjętymi u siebie zasadami. Jeśli najbardziej adekwatne w tym przypadku jest zarządzenie, to należy wybrać taka formę. Wymóg opracowania lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne szczegółowo określono w rozdz. 2, pkt. 7 i 8 standardów realizacji wsparcia.

WSKAŹNIKI 

1. Czy do liczby wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych (w ramach wskaźnika rezultatu bezpośredniego), zaliczyć należy mieszkania, które zostaną wyposażone w system teleopieki, a ich lokatorzy, będący uczestnikami projektu, nie będą korzystać z innych form wsparcia?

Odp. z dnia 20.07.2017 r. 

Teleopieka nie jest odrębną usługą społeczną, ale formą świadczenia usługi opiekuńczej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zgodnie ze standardami realizacji wsparcia Beneficjent w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu ma możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych, wyłącznie jako elementu wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej. Nie wystarczy więc sam system przywoławczy, potrzebni są także opiekunowie gotowi do świadczenia usługi w razie potrzeby, którzy będą reagować w sytuacji kryzysowej. Projekty, w których finansowana jest teleopieka, należy za każdym razem rozpatrywać indywidualnie. We wskaźniku wykazać można np. liczbę opiekunów, którzy świadczą usługi opiekuńcze w ramach systemu (którzy zostali przygotowani i będą reagować w sytuacji kryzysowej) albo liczbę sąsiadów, którzy świadczą usługi opiekuńcze w uzupełnieniu do elektronicznego systemu monitorowania osób niesamodzielnych.

PARTNERSTWO

1.  Jak interpretować kryterium dopuszczalności specyficzne „Partnerstwo"?

Odp. z dnia 06.06.2017 r. 

Kryterium dopuszczalności specyficzne „Partnerstwo" – projekt realizowany w partnerstwie jednostki/jednostek samorządu terytorialnego i podmiotu/podmiotów ekonomii społecznej.

Kryterium to oznacza, że projekt musi być realizowany wspólnie przez minimum jedną jednostkę samorządu terytorialnego i minimum jeden podmiot ekonomii społecznej, w ramach współpracy partnerskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do regulaminu konkursu „Zasady realizacji projektów partnerskich".

Definicja podmiotu ekonomii społecznej (PES) jest zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, czyli przez PES rozumiemy następujące podmioty:

 1. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie
  z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651,
  z późn. zm.);
 2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
  1. CIS i KIS;
  2. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
 4. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
  2. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
  3. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

1. Czy w ramach 20 % wartości projektu na inwestycje można je przeznaczyć na wykończenie pomieszczeń pod Klub seniora: malowanie, gładziowanie, schody itp.?

Odp. z dnia 17.07.2017 r.

Cross-financing w ramach przedmiotowego konkursu może dotyczyć wyłącznie:

 1. zakupu nieruchomości,
 2. zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
 3. dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu wynosi 20% wartości dofinansowania UE, przy czym wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Jednocześnie, w ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich wynosi maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych, przy czym wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Informacje na temat zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w projekcie znajdują się w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach cross‐financingu oraz pozyskanie środków trwałych opisywane są i uzasadniane w Uzasadnieniu znajdującym się pod szczegółowym budżetem projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w Uzasadnieniu.

 

 

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się w terminie 14 czerwca 2017 w siedzibie IOK w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Sala im. Lecha Bądkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 

Program spotkania 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 14 czerwca