Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014-2020

Zakończony 15.05.2019

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/19.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 6.1.2.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Lista wniosków skierowanych do negocjacji

Lista wniosków skierowanych do negocjacji - uaktualniona w dniu 25.11.2019 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 24 kwietnia 2019 do 15 maja 2019 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do października 2019 roku. 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 1 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 243)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek w wersji papierowej, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami - osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3) instytucje pomocy i integracji społecznej,

4) podmioty prowadzące: centra integracji społecznej/kluby i  integracji społecznej/warsztaty terapii zajęciowej,

5) instytucje resocjalizacyjne,

6) instytucje opiekuńczo-wychowawcze,

7) instytucje rynku pracy,

8) związki zawodowe,

9) organizacje pozarządowe,

10) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,

11) instytucje edukacyjne,

12) szkoły wyższe,

13) instytucje kultury,

14) kluby sportowe,

15) ROT/LOT. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

 1. poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,
 2. warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,
 3. poradnictwo prawne i obywatelskie,
 4. wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),
 5. pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:

 1. kursy, szkolenia,
 2. poradnictwo zawodowe,
 3. pośrednictwo pracy,
 4. staże,
 5. zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,
 6. subsydiowane zatrudnienie,
 7. usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujących m.in.:

 1. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,
 2. zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,
 3. usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji poprzez:

 1. tworzenie miejsc aktywizacji w nowoutworzonych podmiotach,
 2. wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach.

3. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) obejmujące:

 1. wsparcie nowych uczestników w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji,
 2. wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą, wzbogaconą o usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze zawodowym.
4. Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

1) W przypadku, gdy wnioskodawcą jest gmina albo powiat, a podmiotem realizującym projekt jest jednostka organizacyjna wnioskodawcy, tj. odpowiednio OPS albo PCPR:

a) poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu;

b) wymagany wkład własny beneficjenta do projektu, wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

2) W każdym innym przypadku, niż wymieniony w pkt 1) niniejszego podrozdziału:

a) poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

- 85% środki EFS,

- 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa;

b) wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi2 16 186 541,57 PLN, w tym:

 1. środki EFS w wysokości 14 987 365,20 PLN,
 2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 1 199 176,37 PLN.

Należy podkreślić, że dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektu do wysokości wyżej wymienionych limitów alokacji, zarówno w części dotyczącej środków EFS, jak i krajowego wkładu publicznego – budżetu państwa.

Kwota alokacji środków EFS stanowi równowartość 3 301 651,68 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 obowiązującego w miesiącu przyjęcia niniejszego regulaminu.

2 Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR = 4, 3865 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 29.10.2019

Zmiana z dnia 29.10.2019 dotyczy dostosowania proporcji montażu finansowego – środki EFS i krajowy wkład publiczny. Kwota alokacji ogółem pozostaje niezmieniona. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Rejestr zmian z dnia 29.10.2019

Wersje archiwalne: 

Regulamin konkursu z dnia 22.10.2019 

Rejestr zmian z dnia 22.10.2019 

Zmiana z dnia 22.10.2019 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 

16 186 541,57 PLNZałączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Załączniki do regulaminu konkursu 

Regulamin konkursu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.

KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI SPECYFICZNE 

1. W jaki sposób należy liczyć efektywność zatrudnieniową? Wg zasad matematycznych? Np. Jeżeli projekt zakłada objęciem wsparcia 20 osób (100% grupy docelowej to osoby niepełnosprawne), a efektywność zatrudnieniowa wynosi 12%, to ile osób powinno otrzymać zatrudnienie 2, czy 3?   20 osób x 12% = 2,4 osoby.

Odp. z dnia 16.04.2019 

Efektywność zatrudnieniową mierzymy  w stosunku do wszystkich uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo i  skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wskaźnik dla osób z niepełnosprawnością wynosi min.12% i liczony jest : 
20 osób z niepełnosprawnością  x 12%= 2,4.
Zaokrąglamy do jedności w dół  w przypadku uzyskania wartości po przecinku od 0 do 4.
 Efektywność zatrudnieniowa więc powinna wynieść 2 osoby.
Jednocześnie, zgodnie ze Standardami wsparcia, rozdział  2.3.POMIAR EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ, pkt. 2 
         Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników, którzy: 
a) zakończyli udział w projekcie; zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS, lub 
b) przerwali udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane z powodu podjęcia pracy, lub 
c) podjęli pracę, jednak jednocześnie kontynuowali udział w projekcie.

 

KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA 

1. Czy Warsztat Terapii Zajęciowej (prowadzony przez stowarzyszenie) jest przez Państwa definiowany jako instytucja integracji społecznej.Moje pytanie wynika z chęci spełnienia kryterium strategicznego I stopnia specyficznego C.2. Partnerstwo, gdzie jednym z partnerów musi być instytucja integracji społecznej.

Odp. z dnia 16.04.2019

Tak, w myśl przytoczonej niżej definicji zawartej w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Warsztaty Terapii Zajęciowej są definiowane jako podmioty integracji społecznej .
Definicja: Instytucje integracji i pomocy społecznej to „ Jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 260 i systemie pieczy zastępczej oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej)."

2. W jaki sposób ma zostać zawarta współpraca z pracodawcą/ przedsiębiorcą i jaką formę ma przybrać? Czy wystarczy deklaracja kilku pracodawców, że są zainteresowani np. przyjęciem uczestników projektu z zakresu włączenia społecznego na staże przyuczające do zawodu co przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania, gdyż po stażu uczestnicy projektu będą w tych podmiotach podejmować zatrudnienie lub będą rejestrować się jako osoby poszukujące pracy?

Odp. z dnia 29.04.2019

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcą/ przedsiębiorcą, która przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. Ze względu na specyfikę poszczególnych form wsparcia, bardzo zróżnicowany i szeroki zakres działań możliwych do podjęcia w ramach projektów, współpraca z pracodawcami/przedsiębiorcami może przebiegać na bardzo różnych płaszczyznach, począwszy od konsultowania założeń projektu z pracodawcami/przedsiębiorcami, po realizację wsparcia np. w postaci staży z zaangażowaniem pracodawców /przedsiębiorców.  W związku z powyższym, kluczowe dla spełnienia tego kryterium jest istnienie wyraźnej zależności między zakładaną formą współpracy, a wybranym rezultatem/rezultatami projektu, tym samym z założeń projektu powinno bezpośrednio wynikać np., że to zaangażowanie przedsiębiorców przyczyni się do objęcia wsparciem określonej grupy osób lub przy ich udziale pozwoli na podniesienie kwalifikacji uczestników projektu.

3. Mając na uwadze treść kryterium czy aby uzyskać punkty wskazane w kryterium partnerstwo, partnerstwo musi być zawiązane przez instytucję integracji społecznej (jako Beneficjenta) z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym (jako partnerów), czy dopuszczone jest partnerstwo pomiędzy wskazanymi podmiotami, lecz Beneficjentem byłaby np. instytucja rynku pracy a partnerem instytucja integracji społecznej i/lub organizacją pozarządową ?

Odp. z dnia 29.04.2019

Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. Udział instytucji integracji społecznej w partnerstwie jest niezbędny dla przyznania premii punktowej. Struktura partnerstwa w zakresie podziału lider/partner nie ma wpływu na liczbę przyznanych punktów.
 

4. Zaangażowanie pracodawców – w jaki sposób ma zostać zawarta współpraca z pracodawcą/ przedsiębiorcą i jaką formę ma przybrać? Czy wystarczy deklaracja kilku pracodawców, że są zainteresowani np. przyjęciem uczestników projektu z zakresu włączenia społecznego na staże przyuczające do zawodu co przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania, gdyż po stażu uczestnicy projektu będą w tych podmiotach podejmować zatrudnienie lub będą rejestrować się jako osoby poszukujące pracy?

Odp. z dnia 06.05.2019 

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcą/ przedsiębiorcą, która przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. Ze względu na specyfikę poszczególnych form wsparcia, bardzo zróżnicowany i szeroki zakres działań możliwych do podjęcia w ramach projektów, współpraca z pracodawcami/przedsiębiorcami może przebiegać na bardzo różnych płaszczyznach, począwszy od konsultowania założeń projektu z pracodawcami/przedsiębiorcami, po realizację wsparcia np. w postaci staży z zaangażowaniem pracodawców /przedsiębiorców.  W związku z powyższym, kluczowe dla spełnienia tego kryterium jest istnienie wyraźnej zależności między zakładaną formą współpracy, a wybranym rezultatem/rezultatami projektu, tym samym z założeń projektu powinno bezpośrednio wynikać np., że to zaangażowanie przedsiębiorców przyczyni się do objęcia wsparciem określonej grupy osób lub przy ich udziale pozwoli na podniesienie kwalifikacji uczestników projektu. 

5. Partnerstwo – mając na uwadze treść kryterium czy aby uzyskać punkty wskazane w kryterium partnerstwo, partnerstwo musi być zawiązane przez instytucję integracji społecznej (jako Beneficjenta) z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym (jako partnerów), czy dopuszczone jest partnerstwo pomiędzy wskazanymi podmiotami, lecz Beneficjentem byłaby np. instytucja rynku pracy a partnerem instytucja integracji społecznej i/lub organizacją pozarządową

Odp. z dnia 06.05.2019 

Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. Udział instytucji integracji społecznej w partnerstwie jest niezbędny dla przyznania premii punktowej. Struktura partnerstwa w zakresie podziału lider/partner nie ma wpływu na liczbę przyznanych punktów

WNIOSKODAWCA 

1. Jeśli Wnioskodawcą jest Gmina, a podmiotem realizującym projekt jest GOPS, to kto powinien podpisać wniosek o dofinansowanie?

Odp. z dnia 16.04.2019 

Zgodnie z zał. 8 do Regulaminu Konkursu-  Instrukcją wypełniania formularza wniosku, jego częścią B dotyczącą Podmiotów zaangażowanych  w realizację projektu. Jeśli Wnioskodawcą jest Gmina to osobą  uprawnioną do podpisania wniosku o dofinansowanie jest osoba/osoby uprawniona/ne do reprezentowania Wnioskodawcy czyli w tym wypadku Gminy.
Jednak w sytuacji gdy Dyrektor GOPS posiada upoważnienie do podpisywania takiego wniosku od Wójta Gminy, ustanowione na drodze uchwały, jest możliwe aby Dyrektor GOPS podpisał wniosek o dofinansowanie.

PARTNERSTWO 

1. Jeśli Wnioskodawcą jest Gmina, a podmiotem realizującym projekt jest GOPS, to kto ogłasza nabór na partnera?

Odp. z dnia 16.04.2019

Zgodnie z zał. 6 do Regulaminu Konkursu, Zasady Realizacji Projektów Partnerskich pkt 3 Powoływanie partnerstw jednostki sektora finansów publicznych (a są nimi Gminy), jako wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie, inicjujący projekt partnerski dokonują wyboru partnerów pochodzących  spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Pzp z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, a w szczególności są zobowiązane do zachowania wymogów określonych w art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej:
1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: 
-zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa; 
-deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
-doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
-podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. 
Wybór ww. partnerów musi być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego. Ponadto ustawa wdrożeniowa w art. 33 ust. 4a nakłada na podmiot, o którym mowa  w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp, niebędący podmiotem inicjującym projekt partnerski obowiązek podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie.  

WSKAŹNIKI 

1. Czy częstotliwość pomiaru wskaźnika: "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)" powinna wynosić do 4 tygodni, czy do 3 miesięcy?

Odp. z dnia 15.05.2019

Zgodnie z Regulaminem Konkursu  pkt. 2.6 Monitorowanie Postępu rzeczowego w projekcie wskaźnik "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)" mierzony jest do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

2. Proszę o informację dot. wskaźnika: "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu Programu". Wnioskodawca zakłada objęciem wsparcia osoby bezrobotne, ale niekoniecznie zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Czy mimo faktu, że uczestnicy projektu nie będą zarejestrowani, wskaźnik może być na poziomie „0"?

Odp. z dnia 15.05.2019

Zgodnie z Regulaminem Konkursu  pkt. 2.6 Monitorowanie Postępu rzeczowego w projekcie wskaźnik "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu Programu" pozostaje na domyślnym poziomie „0" jedynie w przypadku objęcia wsparciem wyłącznie osoby bezrobotne. Wskaźnik obejmuje osoby bierne zawodowo w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu. Wskaźnik nie obejmuje osób, które pracowały lub były bezrobotne w chwili przystąpienia do projektu. Pełna definicja wskaźnika oraz osób bezrobotnych znajduje się w załączniku do regulaminu konkursu: „Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"

MONTAŻ FINANSOWY 

1. Czy w przypadku realizacji projektu przez podmiot inny niż gmina / OPS, ale w Partnerstwie z OPS obowiązuje wkład własny na poziomie 5%?

Odp. z dnia 15.05.2019 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu i jego zapisami w ppkt.1.5  jedynie w przypadku takim  gdzie wnioskodawcą jest gmina lub powiat, a podmiotem realizującym jest OPC czy PCPR poziom wkładu własnego beneficjenta do projektu wynosi 15% w każdym innym 5%.

ZADANIA 

1. Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym i obowiązkowo stosowana w projektach przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, przy czym projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie kwalifikują się do dofinansowania.Czy ten zapis odnosi się także do projektów, w których np. OPS są Partnerami (Lider - firma szkoleniowa) i realizują tylko niektóre działania dla swoich podopiecznych (projekt jest szerszy niż tylko zasięg działania jednego OPS) albo wspomagają jedynie rekrutację?

Odp. z dnia 15.05.2019 

Należy mieć na względzie, że wsparcie w ramach OP 6 kierowane jest do osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym.  Proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Każdy uczestnik projektu podpisuje kontrakt socjalny lub dokument równoważny. Podmioty nie będące OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu, określającej uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Kontrakty socjalne są realizowane poprzez usługi aktywnej integracji, w tym pracę socjalną z osobą lub rodziną. Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym i obowiązkowo stosowana w projektach przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, przy czym projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie kwalifikują się do dofinansowania. 
W przypadku projektów OPS/PCPR pracownik socjalny jest zazwyczaj pierwszym kontaktem z uczestnikiem i osoba spajająca proces wsparcia. W przypadku projektów innych niż projekty OPS/PCPR nie ma konieczności zastosowania  pracy socjalnej jednak ważne jest aby proces wsparcia był spójny,  zorganizowany z szczególnym uwzględnieniem wsparcia społecznego. 

 

POTENCJAŁ FINANSOWY 

1. Czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu". Proszę o informację, czy wydatki dotyczą kosztów bezpośrednich w danym roku? W szczegółowym budżecie jest podział na wydatki Partnera wiodącego i Partnera nr 1.  Czy na podstawie tych pozycji weryfikujecie Państwo to kryterium?

Odp. z dnia 15.05.2019

Zgodnie z Zał. nr 8 do Regulaminu Konkursu - Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz zał. 1 do Regulaminu Konkursu-Kryteriami wyboru ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków (najwyższego, cz. F wniosku o dofinansowanie gdzie widoczne są koszty w podziale na lata) z rocznymi obrotami Wnioskodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki Partnera/ów) – z rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy i Partnera/ów za ostatni zamknięty rok obrotowy ( cz. G.2 wniosku). W przypadku porównania rocznego poziomu wydatków z rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy i Partnera/ów za  ostatni zamknięty rok obrotowy, wykazane obroty Wnioskodawcy muszą stanowić co najmniej 50% rocznych wydatków w projekcie.