Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014-2020

Zakończony 26.05.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/17.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cel szczegółowy Działania 6.1. Aktywna integracja RPO WP 2014-2020, będącym częścią zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, realizowanym wyłącznie na obszarach rewitalizacji, wskazanych w uzgodnionych przez Zespół ds. rewitalizacji UMWP zakresach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, powiązanym z projektami realizowanymi w Poddziałaniu 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja.

Wyżej wymienione projekty realizowane są w formie projektów zintegrowanych w rozumieniu art. 32 ustawy wdrożeniowej. Na każdy projekt zintegrowany składają się to co najmniej dwa pojedyncze projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji:

  • infrastrukturalny – realizowany w ramach Działania 8.1.2. współfinansowanego ze środków EFRR

oraz

  • nieinfrastrukturalny – realizowany w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa RPO WP 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Zobacz ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.1.2

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej. 

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 6.1.2.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej II stopnia 

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 1 marca 2017 roku do 26 maja 2017 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do listopada 2017 roku
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)
Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

  • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 2.9 regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które uzgodniły zakresy zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WP 2014-2020 w procesie negocjacji z Zespołem ds. rewitalizacji UMWP.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

1.Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a)społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

i.poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,

ii.warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,

iii.poradnictwo prawne i obywatelskie,

iv.wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),

v.pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,


b)zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:

i.kursy, szkolenia,

ii.poradnictwo zawodowe,

iii.pośrednictwo pracy,

iv.staże,

v.zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,

vi.subsydiowane zatrudnienie,

vii.usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c)edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujących m.in.:

i.skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,

ii.zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

iii.usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

2.Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji poprzez:

a)tworzenie miejsc aktywizacji w nowoutworzonych podmiotach,

b)wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach.

3.Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) obejmujące:

a)wsparcie nowych uczestników w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji,

b)wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą, wzbogaconą o usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze zawodowym.

Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.
Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85% (środki EFS).

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi:

22 149 500,00 PLN[1] - środki EFS
 

[1] Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,4299 PLN.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.3 regulaminu konkursu.  
Inne ważne informacje
Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub telefonicznie: 58 326 81 90 lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.