Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne

Zakończony 17.07.2019

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.5.

W związku z wpływem do IOK dużej liczby, tj. 232 wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs numer RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 w oparciu o zapisy Podrozdziału 4.1. Etapy oceny wniosków o dofinansowanie projektów Regulaminu konkursu numer RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 „Terminy przeprowadzenia weryfikacji warunków formalnych oraz poszczególnych etapów oceny zostały określone w dalszych częściach regulaminu. W uzasadnionych przypadkach mogą one ulec wydłużeniu." podjęto decyzję o wydłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - uaktualniona w dniu 14.01.2020

Lista wniosków skierowanych do negocjacji

Lista wniosków skierowanych do negocjacji - uzupełniona w dniu 30.01.2020

Lista wniosków skierowanych do negocjacji – uaktualniona w dniu 23.06.2020

Wyniki naboru 27.02.2020

Lista członków KOP (pdf 602 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 28 czerwca do 17 lipca 2019 roku. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do marca 2020 roku. 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 1 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 243)

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek w wersji papierowej, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami - osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

  1. instytucje edukacyjne,
  2. szkoły wyższe,
  3. IOB,
  4. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  5. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  6. instytucje rynku pracy,
  7. związki zawodowe,
  8. izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
  9. organizacje pozarządowe,
  10. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji, w szczególności pracowników sektora MMŚP, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, z uwzględnieniem analizy potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, poprzez:

i)         szkolenia i kursy w zakresie TIK, kończące się programem formalnej oceny i certyfikacji zewnętrznej,

ii)       szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego),

iii)      rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym systemem kwalifikacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.5. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85% (środki EFS).

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi2 31 859 538,89 PLN (środki EFS).

Należy podkreślić, że dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektu do wysokości wyżej wymienionego limitu alokacji.

Kwota alokacji środków EFS stanowi równowartość 7 431 142,89 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 obowiązującego w miesiącu przyjęcia zmiany niniejszego regulaminu.

2 Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,2873 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 25.02.2020

Zmiana z dnia 25.02.2020 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 

31 859 538,89 PLN. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Rejestr zmian z dnia 25.02.2020

Załączniki do regulaminu z dnia 28.11.2019

Wersje archiwalne: 

Regulamin konkursu z dnia 28.11.2019

Rejestr zmian z dnia 28.11.2019

Regulamin konkursu 

Załączniki do regulaminu konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu:58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 RPO WP 2014-2020 w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.

DOKUMENTY

1. Uprzejmie proszę o informację ile wniosków może zostać złożonych przez jednego wnioskodawcę w ramach konkursu nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 (początek naboru 28 czerwca)

Odp. z dnia 03.06.2019 

Zgodnie z Regulaminem konkursu 5.5. nie ma ograniczenia ilościowego w zakresie liczby składanych przez wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie projektu. 
Należy jednak  mieć na uwadze zapisy zawarte w pkt. 4.2 Regulaminu konkursu tj.:
IOK może zdecydować o nieprzyznaniu dofinansowania danemu wnioskodawcy w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji, m.in.:
1) brak wystarczającego potencjału finansowego danego wnioskodawcy (zgodnie z kryteriami wyboru projektów zawartymi w niniejszym regulaminie) niezbędnego do realizacji wszystkich złożonych przez tego wnioskodawcę projektów, które uzyskały dofinansowanie;
2) ujawnienie podania przez wnioskodawcę nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie projektu;
3) wybranie do dofinansowania więcej niż jednego projektu w tym samym zakresie, rozumianym jako typy działań w projekcie, skierowanego do tej samej grupy docelowej (w sytuacji, gdy realizacja więcej niż jednego projektu skierowanego do tej samej grupy docelowej jest nieuzasadniona). W takim przypadku dofinansowanie otrzymuje ten projekt (lub projekty), który uzyskał największą liczbę punktów.

2. Czy w ramach  wsparcia grupy docelowej konkursu nr.  5.5 - aktywizacja zawodowa, osobami które obejmujmy wsparciem mogą być osoby nie zamieszkujące woj. pomorskie ?

Odp. z dnia 10.07.2019 

Projekty w ramach konkursu mogą być realizowane wyłącznie na terytorium kraju, przy czym projekty skierowane do osób fizycznych obejmują osoby mające miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie województwa pomorskiego.

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

1. Planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 5.5 Kształcenie ustawiczne, którego wartość nie będzie przekraczać równowartości 100 000 EUR czyli będzie to projekt rozliczany kwotami ryczałtowymi. Czy możliwe jest zastosowanie stawek jednostkowych w takim projekcie? 

Odp. z dnia 03.06.2019 

W ramach projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi nie można stosować stawek jednostkowych. 
Stawki jednostkowe, w przypadku szkoleń językowych, mogą być stosowane jedynie w projektach, których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 000 EUR.

 

ZADANIA 

1. Czy w ramach przedmiotowego naboru, w typie projektów iii) rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym systemem kwalifikacji, istnieje możliwość niepodawania we wniosku konkretnych nazw szkoleń zawodowych, tylko branż tj. budownictwa, przemysłu, usług itp., w celu dobrania odpowiednich kursów, odpowiadających analizie potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, przeprowadzonej na etapie rekrutacji.

Odp. z dnia 05.06.2019

Nie ma obowiązku wskazania we wniosku konkretnych szkoleń, jednakże wnioskodawca musi wykazać, iż dokonał analizy problemów i potrzeb grupy docelowej projektu. W zależności od koncepcji projektu wnioskodawca może zaproponować potencjalnym uczestnikom wybór szkolenia z zamkniętej oferty (opracowanej w oparciu o analizę zapotrzebowania na określone kwalifikacje) bądź dopiero na etapie realizacji projektu dobierać określone szkolenie pod potrzeby konkretnej osoby.

2. Czy w ramach konkursu do Działania 5.5 możliwa jest realizacja szkoleń (wraz z certyfikacją) kwalifikacji rynkowych, które NIE SĄ wpisane do ZRK? Zgodnie z załącznikiem nr 3 do załącznika nr 3 jest to możliwe (np. kwalifikacje finansowe – certyfikat ogólnobankowy) ale typy działań możliwe do realizacji wskazują jedynie na kwalifikacje zgodne z ZRK. W związku z tym nie jest dla nas jasne czy takie szkolenia zakończone potwierdzeniem nabytych kwalifikacji są możliwe do realizacji.

Odp. z dnia 13.06.2019

Do  czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i ujęcia w nim odpowiedniej liczby tzw. kwalifikacji rynkowych, obowiązują warunki zawarte w załączniku nr 3 do Standardów realizacji wsparcia (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu). W związku z powyższym możliwa jest realizacja wsparcia ukierunkowanego na uzyskanie kwalifikacji rynkowych, po spełnieniu warunków określonych w przywołanym dokumencie. 

3. Chciałam zwrócić się z zapytaniem, czy w ramach działania RPO 5.5. można organizować dla uczestników projektu studia podyplomowe?

Odp. 13.06.2019 

W  ramach projektu istnieje możliwość objęcia uczestników wsparciem w postaci studiów podyplomowych. Jednakże należy mieć na uwadze, iż kryterium dopuszczalności specyficzne „Specyficzna grupa docelowa" zawiera wymogi, których spełnienie jest obligatoryjnym warunkiem uprawniającym do udziału w konkursie i dotyczy wszystkich wnioskodawców (weryfikacji podlega, czy co najmniej 80% grupy docelowej projektu stanowią osoby w wieku 25 lat i więcej, z których co najmniej 40% to osoby o niskich kwalifikacjach).
Aby je spełnić, konieczne jest zaplanowanie we wniosku o dofinansowanie projektu udziału grupy docelowej w proporcjach określonych w kryterium. W związku z powyższym niemożliwa jest realizacja projektu, w którym cała grupa docelowa to osoby posiadające wykształcenie powyżej poziomu ISCED 3. Tym samym, studia podyplomowe nie mogą być jedyną formą wsparcia oferowaną w projekcie, natomiast mogą być realizowane przy skonstruowaniu grupy docelowej w sposób respektujący wymogi zawarte w przedmiotowym kryteriach.

 

KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI SPECYFICZNE 

1. Koszt przypadający na uczestnika projektu Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 4 500 zł.  Czy można to rozumieć w taki sposób, że jeden rodzaj szkoleń zawartych w projekcie kosztuje 3 000 PLN, inny 1 500 PLN, a jeszcze inny 7 500 PLN i wartość projektu (wraz z kosztami pośrednimi) podzielona przez liczbę uczestników nie może przekroczyć 4 500 PLN? Czy też znaczy to, że wsparcie dla konkretnej osoby nie może przekroczyć 4 500 PLN?

Odp. z dnia 10.06.2019 

Kryterium dotyczy średniego kosztu, w związku z powyższym koszt 4500 zł nie dotyczy konkretnej osoby. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (zał. nr 8 do regulaminu) Koszt przypadający na jednego uczestnika wyliczany jest automatycznie jako wynik podzielenia wartości z punktu 5.1 Koszty ogółem przez liczbę osób objętych wsparciem (ogółem) z punktu D.

 

KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA 

1. Jakie informacje powinny zostać zawarte w „Porozumieniu z pracodawcami" - kryterium strategiczne specyficznego ukierunkowania projektu. Czy należy przedstawić pisemnie porozumienia z pracodawcami?

Odp. z dnia 10.06.2019 

Zakres, forma i warunki współpracy z pracodawcami muszą być zadeklarowane i określone w wniosku o dofinansowanie projektu w celu weryfikacji spełnienia przedmiotowego kryterium. Natomiast IZ nie określa w związku z tym sposobów i form formalizacji tej współpracy, jak również konkretnych etapów/terminów jej podjęcia.  

2. Kryteria strategiczne I stopnia specyficznego ukierunkowania projektu, kryterium C.2. Pracownicy MSP i ES; "Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest ukierunkowany na pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych."Czy w przywołanym kryterium liczeni są uczestnicy, którzy są pracownikami MSP i równocześnie pracownikami ES, czy też wystarczy spełnienie jednego z tych warunków (pracownik MSP lub pracownik ES), by uczestnik był zaliczony do wskaźnika realizacji tego kryterium?

Odp. z dnia 01.07.2019 

W celu spełnienia kryterium w projekcie muszą wziąć udział zarówno pracownicy MSP, jak i pracownicy PES (tj. co najmniej jeden uczestnik z danej kategorii podmiotu). Natomiast uczestnik nie musi być jednocześnie pracownikiem MŚP i PES. 

3. Wszystkimi uczestnikami projektu są (łącznie) pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.
Czy w związku z tym kryterium strategicznym istotny jest rodzaj zatrudnienia, czy wsparciem mogą być objęci tylko uczestnicy zatrudnieni na umowę o pracę?

Odp. z dnia 10.07.2019 

Na potrzeby monitorowania wskaźnika „Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w Programie" oraz kryterium „Pracownicy MSP i ES" przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną wykonującą pracę, w tym:
 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,  
 osobę zatrudnioną na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej),
 osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
Informacje dotyczące statusu uczestnika na rynku pracy, w tym informacje o wielkości przedsiębiorstwa, w którym zatrudniony jest uczestnik (w przypadku osoby pracującej), pozyskiwane są na podstawie oświadczenia uczestnika projektu składanego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie.

4. Proszę o interpretację kryterium C1 Specyficzna grupa docelowa: "2 pkt – co najmniej 80% uczestników projektu są (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych".  Czy 80% GD musi być w wieku 50+ i posiadać niskie kwalifikacje, czy jednak wystarczy, że uczestnik projektu posiada jedną z tych cech i kryterium zostanie spełnione?

Odp. z dnia 15.07.2019

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest ukierunkowany na osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych. W związku z powyższym w przedmiotowym kryterium grupę docelową należy traktować z łącznikiem „i". Zgodnie z Katalogiem kryteriów obowiązujących w konkursie stanowiącym z zał. nr 1 do Regulaminu konkursu , przy ocenie kryterium bierze się pod uwagę czy w badanym zakresie są zarówno osoby w wieku 50 lat i więcej, jak i osoby o niskich kwalifikacjach. Uczestnik może spełniać obie przesłanki, czyli być osobą mającą 50 lat i więcej o niskich klasyfikacjach zawodowych, ale też spełniać tylko jedną z nich. 

TYPY OPERACJI 

1. W konkursie są do wyboru 3 typy projektów: 1. TIK; 2. Języki obce; 3. Kwalifikacje zawodowe ZSK. Czy można wybrać jeden typ, np. tylko dwa, czy muszą być wszystkie w danym wniosku?

Odp. z dnia 10.06.2019 

Nie ma obowiązku uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie wszystkich form wsparcia określonych w typie projektu. W ramach konkursu może być realizowany dowolny zestaw szkoleń, zgodnie z typem wsparcia wskazanym w regulaminie oraz warunkami określonymi w Standardach realizacji wsparcia w ramach Działania 5.5. (zał. nr 3 do regulaminu).Należy pamiętać, iż wsparcie udzielane w projekcie musi być zgodne z indywidualnymi potrzebami osób w wieku aktywności zawodowej – uczestników projektów, którzy będą przystępować do projektu z własnej inicjatywy i to do nich będzie należała decyzja o rodzaju, formie i zakresie usług, z jakich skorzystają. 

2. Czy w przypadku realizacji wsparcia II typu tj. szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) możliwa jest realizacja tylko szkoleń w ramach stawki jednostkowej , tj. wyłącznie język angielski ? lub język angielski i niemiecki?

Odp. z dnia 13.06.2019 

W ramach formy wsparcia w zakresie szkoleń i kursów w zakresie języków obcych kończących  się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Standardów realizacji wsparcia (załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu). 

3. Czy w ramach konkursu z działania 5.5 możliwa jest realizacja szkoleń (wraz z certyfikacją) - Prince2 Foundation, PRINCE2 Practitioner? Żadne z powyższych kwalifikacji nie są ujęte w ZRK.

Odp. z dnia 09.07.2019 

Do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Wnioskodawca może realizować wsparcie uprawniające do uzyskania przez uczestnika projektu kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, które mają znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne – Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym. Ponadto wykazane w wyżej wymienionym załączniku certyfikaty i kwalifikacje stanowią jedynie przykłady i nie należy ich traktować jako zamkniętej listy.

4. Czy szkolenia TIK w projekcie muszą się zakończyć uzyskaniem kwalifikacji czy nie i mogą się zakończyć wyłącznie uzyskaniem kompetencji? 

Odp. z dnia 10.07.2019 

Realizowane w projekcie szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych (TIK) mogą zakończyć się nabyciem zarówno kompetencji, jak i kwalifikacji. W przypadku wsparcia ukierunkowanego na nabycie kompetencji planowane do realizacji szkolenia TIK będą musiały umożliwić uzyskanie. dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że Wnioskodawca w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy, w tym potrzeby, bariery i oczekiwania grupy docelowej, powinien przygotować odpowiedni rodzaj wsparcia, który przyczyni się do poprawy sytuacji tych osób na rynku pracy. Przeprowadzona diagnoza potrzeb powinna dać odpowiedź, czy w projekcie należy przewidzieć wsparcie w postaci nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kompetencji cyfrowych, czy też kwalifikacji w tym obszarze. W zależności od przyjętej formy wsparcia (kompetencje lub kwalifikacje) należy przewidzieć sposób jej weryfikacji.    

 

WKŁAD WŁASNY 

1. Jeśli stawka jednostkowa w ramach szkoleń językowych obejmuje również wynajem sali, to  jak wykazać, iż wkład własny zostanie zapewniony właśnie poprzez zapewnienie sal ? 

Odp. z dnia 19.06.2019 

Stawka jednostkowa dotyczy usługi szkoleniowej w pełnym zakresie kosztów, tj. obejmującej w szczególności:
• koszt organizacji szkolenia, 
• koszt zakwalifikowania uczestnika projektu do odpowiedniej grupy, 
• koszt wykładowcy w zakresie przygotowania się do zajęć, ich prowadzenia i weryfikacji prac domowych opracowywanych przez uczestników projektu, 
• wyposażonej sali, 
• materiałów szkoleniowych, 
• wody dla uczestników szkolenia, 
• cyklicznych egzaminów wewnętrznych i testów.
W związku z powyższym nie ma możliwości wyodrębnienia wydatku na wynajem sal i wykazania jako odrębnej pozycji w Szczegółowym budżecie projektu, która będzie  stanowiła wkład własny.

2. Czy w ramach niniejszego konkursu istnieje możliwość wykazania jako wkładu własnego niefinansowego koszt udostępnienia sal związanego ze szkoleniami zawodowymi nadającymi kwalifikacje oraz szkoleniami TIK? Jeżeli jest taka możliwość to czy pracodawcy współpracujący z podmiotem wnioskującym o dofinansowanie mogą takie sale udostępnić i podmiot wnioskujący może je następnie rozliczyć jako wkład własny niefinansowy? Czy trzeba posiadać zapis o ewent. udostępnieniu sal na kursy/szkolenia od pracodawcy we WnD, jeżeli pracodawca nie jest partnerem w projekcie? 

Odp. z dnia 09.07.2019 

Sale udostępniane przez Pracodawcę, który nie jest Partnerem w projekcie nie stanowią wkładu własnego niefinansowego. 
Koszt udostępnienia sal jest uznawany za wkład własny niefinansowy tylko wtedy, gdy udostępniane są albo przez Wnioskodawcę albo przez Partnera projektu.

3. Jeśli stawka jednostkowa w ramach szkoleń językowych obejmuje również wynajem sali, to  jak wykazać, iż wkład własny zostanie zapewniony właśnie poprzez zapewnienie sal ? 

Odp. z dnia 09.07.2019 

W przypadku rozliczania stawek jednostkowych nie ma możliwości wyodrębnienia WYDATKU i wykazania udostępniania sal jako wkład własny. 

 

PARTNERSTWO 

1. Czy Partnerem może zostać stowarzyszenie bądź osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie członek tego stowarzyszenia i osoba prowadząca działalność gospodarczą jest powiązana z liderem projektu osobowo?

Odp. z dnia 09.07.2019

Załączone do Regulaminu Konkursu Zasady realizacji projektów partnerskich nie wykluczają możliwości powiązania osobowego w partnerstwie.  Nie powinno jednak dochodzić do sytuacji, iż ze względu na tą samą osobę reprezentującą dany podmiot, nastąpi dokonanie czynności z samym sobą.