Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020 (rehabilitacja kardiologiczna)

Zakończony 24.05.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-001/18 (rehabilitacja kardiologiczna).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu.(docx 318 KB)

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.4.2.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (pdf 438 KB)

Lista wniosków skierowanych do negocjacji (pdf 431 KB)

Wyniki naboru 11.10.2018
Wyniki naboru: 
Lista członków KOP (pdf 432 KB )
Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 12 marca do 24 maja 2018 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do końca października 2018 roku. 
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)
Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.10 regulaminu konkursu.(docx 318 KB)
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,
 2. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 3. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. organizacje pozarządowe,
 5. organizacje przedsiębiorców,
 6. przedsiębiorcy,
 7. instytucje edukacyjne,
 8. szkoły wyższe,
 9. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie musi być podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem[1]).


[1] Przez płatnika należy rozumieć Narodowy Fundusz Zdrowia albo podmiot (następcę prawnego) zastępującego go w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty ukierunkowane na zwiększenie udziału mieszkańców regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej,  realizowane zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym (tj. programem polityki zdrowotnej zgodnie z art. 5 pkt 29 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938), opracowanym i koordynowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego, w szczególności obejmującym:

 1. działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, ułatwiające powroty do pracy i zapobieganie niepełnosprawności,
 2. promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt a), obejmującą m.in.:

i.akcje profilaktyczne,

ii.akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

Interwencja w ramach projektu musi być zgodna z zakresem Regionalnego Programu Zdrowotnego – moduł rehabilitacja kardiologiczna (załącznik nr 4  (docx 2,2 MB)do niniejszego regulaminu) oraz spełniać wymagania określone w Standardach realizacji wsparcia w ramach Działania 5.4. Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020 (załącznik nr 3 (docx 244 KB) do regulaminu).

W celu uniknięcia rozproszenia działań zaplanowanych do realizacji w ramach RPZ oraz zapewnienia ich spójności, kompleksowości i efektywności, do dofinansowania wybrany zostanie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.4.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi maksymalnie 95%, w tym:

 • 85% środki EFS;
 • 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa.

Minimalny wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi[1] 33 423 751,41 PLN, w tym:

 • środki EFS w wysokości 29 905 461,79 PLN,
 • krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 3 518 289,62 PLN.
 

[1] Kwota przeliczona według kursu 1 EUR 4,1449 PLN.

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 24.04.2018 (docx 318 KB)

Zmiana dotyczy tylko terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.  Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie został wydłużony do 24 maja 2018 roku. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie. 

Rejestr zmian z dnia 24.04.2018 (docx 161 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu (rar 5,9 MB)

Wersje archiwalne: 

Regulamin konkursu (docx 422 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie (docx 206 KB)
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie (docx 287 KB)
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.(docx 318 KB)
Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu:
58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 

 1. Proszę o informację, czy w przypadku podmiotów będących jst również obowiązuje kryterium (wykonalności C1) dotyczące obrotów Wnioskodawcy ?

Odp. z dnia 03.04.2018 r. 

Zgodnie  z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość wydatków poniesionych w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przez danego Wnioskodawcę/Partnera/ów.
W związku z powyższym dla podmiotów będących JST obowiązuje kryterium (wykonalności C.1.)

 

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne planowane jest na 23.02.2018 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego 

 1. Specyfika konkursu (pptx 781 KB)
 2. System wyboru projektów (pptx 890  KB)
 3. Zasady kwalifikowalnosci wydatków projektu (pptx  743 KB)
 4. Program polityki zdrowotnej dotyczącej rehabilitacji leczniczej (pptx 1,6 MB)
 5. Rehabilitacja kardilogiczna - dlaczego warto (pptx 13,2 MB)