Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020 (prewencja cukrzycy)

Zakończony 28.02.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-003/17 (prewencja cukrzycy).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Konkurs zostaje anulowany z powodu niezłożenia żadnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 29 grudnia 2017 roku do 28 lutego 2018 roku. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do sierpnia 2018 roku
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)
Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.10 regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,
 2. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 3. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. organizacje pozarządowe,
 5. organizacje przedsiębiorców,
 6. przedsiębiorcy,
 7. instytucje edukacyjne,
 8. szkoły wyższe,
 9. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie musi być podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem[1]).


[1] Przez płatnika należy rozumieć Narodowy Fundusz Zdrowia albo podmiot (następcę prawnego) zastępującego go w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty ukierunkowane na zwiększenie udziału mieszkańców regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej,  realizowane zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym (tj. programem polityki zdrowotnej zgodnie z art. 5 pkt 29 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938), opracowanym i koordynowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego, w szczególności obejmującym:

 1. profilaktykę i diagnostykę w zakresie chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu, tj. choroby diabetologiczne,
 2. promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt a), obejmującą m.in.:

i.akcje profilaktyczne,

ii.akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

Interwencja w ramach projektu musi być zgodna z zakresem Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2 (załącznik nr 4 do regulaminu konkursu) oraz spełniać wymagania określone w Standardach realizacji wsparcia w ramach Działania 5.4. Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020 (załącznik nr 3 do regulaminu).

W ramach konkursu dopuszczalna jest realizacja projektu wyłącznie na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem obszarów objętych wsparciem w ramach Poddziałania 5.4.1.

Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT, wymienionych w Regulaminie konkursu.

W celu uniknięcia rozproszenia działań zaplanowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2, oraz zapewnienia ich spójności, kompleksowości i efektywności, do dofinansowania wybrany zostanie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.4.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi maksymalnie 95%, w tym:

 • 85% środki EFS;
 • 10% krajowy wkład publiczny - budżet państwa.

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi
minimalnie 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Uwaga: Wkład własny beneficjenta powinien być ustalony zgodnie z wymogami dotyczącymi pomocy publicznej.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi:

4 277 050,81[1] PLN, w tym:

3 826 834,94 PLN środki EFS;

   450 215,87 PLN krajowy wkład publiczny - budżet państwa
 

[1] Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,2432 PLN.

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 23.01.2018 

Rejestr zmian z dnia 23.01.2018

Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Załączniki do regulaminu konkursu

Wersje archiwalne 

Regulamin konkursu 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 

 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.  
Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu:
58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

DOKUMENTY (Regulaminy, Zasady, Wytyczne, tryb wyboru)

 1. Czy mają Państwo szacunki odnośnie populacji docelowej badań przesiewowych dla powiatów z poza ZIT? Innymi słowy. Czy wiemy jak liczne grupy pacjentów w określonym wieku mamy w poszczególnych powiatach oraz liczby już chorych na cukrzycę typu 2. Jest to kluczowa informacja dla projektu.

Odpowiedź z dnia 23.01.2018 r.

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, należą do grupy podwyższonego ryzyka (w wieku 35-64 lat) i zostaną objęte badaniami skriningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia choroby. Należy mieć na uwadze, że Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 (RPZ) kierowany jest do osób, u których nie zdiagnozowano do tej pory cukrzycy typu 2. Jednocześnie do wyliczenia populacji docelowej objętej RPZ w poszczególnych powiatach można posłużyć się liczbą mieszkańców w poszczególnych powiatach, zwłaszcza w grupie osób w wieku 35-64 (dane GUS). Dane epidemiologiczne powinny stanowić pogląd na sytuację epidemiologiczną w regionie.

Zachęcamy do analizy dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia – Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie cukrzycy dla województwa pomorskiego, która jest dostępna na stronie internetowej pod adresem http://www.mpz.mz.gov.pl/wojewodztwo-pomorskie/  Moduł A 11. Cukrzyca.

Dodatkowo w zestawieniu tabelarycznym przedstawiamy dane epidemiologiczne za lata 2013-2014 (na podstawie danych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) (MZ-11) i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) oraz danych demograficznych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) (stan na 31 grudnia danego roku)). 

WSKAŹNIKI

 1. Proszę o wyjaśnienie równic pomiędzy wskaźnikami EFS oraz wskaźnikami i miernikami efektywności Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2.  Jakie są konsekwencje nieosiągnięcia wartości tych wskaźników?

Odp. z dnia 26.02.2018 r.

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.4. Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020  beneficjent jest zobligowany do monitorowania dwóch grup wskaźników. Pierwsza grupa to wskaźniki EFS, które wynikają z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Należą do nich wskaźniki: produktu (Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS, Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców) i rezultatu bezpośredniego (Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne). Szczegółowe definicje oraz sposób pomiaru tych wskaźników został zawarty w załączniku nr 5 do regulaminu – Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

Konsekwencje związane z nieosiągnięciem wartości powyższych wskaźników EFS zostały określone w podrozdziale 8.8 Reguła proporcjonalności Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Drugą grupą wskaźników są wskaźniki oraz mierniki efektywności Programu, których sposób pomiaru został określony w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej dotyczącym prewencji cukrzycy typu 2. Ta grupa wskaźników nie podlega bezpośrednio regulacjom związanym z regułą proporcjonalności.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 

9 stycznia 2018 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 9 stycznia 2018r.