Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa

Zakończony 09.04.2019

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/19.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.2.2.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej  - uaktualniona w dniu 17.06.2019 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej  - uaktualniona w dniu 26.06.2019 

Lista wniosków skierowanych do negocjacji

Lista wniosków skierowanych do negocjacji - uaktualniona w dniu 05.11.2019

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 22 marca do 9 kwietnia 2019 roku. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do września 2019 roku. 
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 1 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 243)
Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. instytucje rynku pracy,
 4. związki zawodowe,
 5. instytucje pomocy i integracji społecznej,
 6. instytucje edukacyjne,
 7. szkoły wyższe,
 8. IOB,
 9. izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
 10. przedsiębiorcy,
 11. ROT/LOT,
 12. organizacje pozarządowe,
 13. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz na poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:

a) usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne), obejmujące m.in:

 1. wsparcie psychologiczno-doradcze,
 2. indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 3. pośrednictwo pracy,
 4. warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,

b) usługi służące zdobyciu kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.:

 1. kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i kompetencji niezbędnych na rynku pracy,
 2. staże, praktyki służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,

c) wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia, obejmujące m.in:

 1. pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia,
 2. wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), w tym w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 3. zatrudnienie wspomagane realizowane przy udziale trenera pracy w zakresie zdiagnozowanych potrzeb osoby z niepełnosprawnościami, w tym finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnościami.

2) Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz na poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), realizowane w szczególności poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, (realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1), obejmujących m.in.:

 1. pokrycie kosztów dojazdu, w tym dojazdu do pracy, na rozmowy kwalifikacyjne itp.,
 2. dodatek relokacyjny.
Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 5.2.2. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 2b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych  projektu wynosi:

 • maksymalne współfinansowanie ze środków EFS – 85%
 • krajowy wkład publiczny (budżet państwa) – 10%

Wkład własny beneficjenta wynosi  5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 2 9 866 969,21 PLN, w tym:

 1. środki EFS w wysokości 8 828 340,86 PLN,
 2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 1 038 628,35 PLN.

Należy podkreślić, że dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektu do wysokości wyżej wymienionych limitów alokacji, zarówno w części dotyczącej środków EFS, jak i krajowego wkładu publicznego – budżetu państwa.

Kwota alokacji środków EFS stanowi równowartość 2  070 970,67 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 obowiązującego w miesiącu przyjęcia niniejszego regulaminu.

2Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,2629 PLN.

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 26.11.2019 

Rejestr zmian z dnia 26.11.2019 

Zmiana z dnia 26.11.2019 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 

9 866 969,21 PLN. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Załączniki do regulaminu konkursu

Wersje archiwalne 

Regulamin konkursu z dnia 10.09.2019 

Rejestr zmian z dnia 10.09.2019 

Zmiana z dnia 10.09.2019 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 

8 885 171,76 PLN. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie 
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.
Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu:
58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI SPECYFICZNE

 1. W jaki sposób należy interpretować specyficzne kryterium dopuszczalności B.3 w brzmieniu:

„Weryfikacji podlega odsetek efektywności zawodowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie 10%."

Zgodnie z treścią regulaminu konkursu, nie ma obowiązku obejmowania wsparciem osób zatrudnionych w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie (kategorie c) i d) z pkt. 2.3 regulaminu), więc teoretycznie wnioskodawca ma prawo skierować wsparcie wyłącznie do osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (kategoria a) z tegoż punktu). W tym ostatnim przypadku, wskaźnik efektywności zawodowej nie będzie jednak w ogóle mierzony w projekcie, ponieważ dotyczy on poprawy sytuacji zawodowej przez osoby pracujące w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

W związku z powyższym, mam następujące pytania:

 1. Czy realizacja projektu skierowanego wyłącznie do os. niezatrudnionych, w którym wskaźnik efektywności zawodowej nie będzie mierzony, jest dopuszczalna?
 2. Jak w takim przypadku należy opisać kryterium dopuszczalności specyficzne we wniosku aby projekt nie został odrzucony jako niespełniający kryteriów formalnych?

Odp. z dnia 01.03.2019 

Zgodnie z rozdziałem 5, pkt 1 Standardów realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 5.2.2. „efektywność zawodowa mierzona jest wyłącznie wśród tych uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami pracującymi, z wyłączeniem osób, które w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej z EFS". W związku z powyższym efektywność zawodowa nie będzie mierzona w odniesieniu do uczestników projektów skierowanych wyłącznie do osób pozostających bez pracy. 
Ad.1. W konkursie nie wprowadzono obowiązku objęcia wsparciem osób pracujących. Minimalne wymogi co do obowiązku objęcia wsparciem w projekcie określonej grupy dotyczą wyłącznie osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – osoby te muszą stanowić co najmniej 60% ogółu grupy docelowej. 
Ad.2. W przypadku, gdy projekt skierowany jest wyłącznie do osób pozostających bez pracy, należy w uzasadnieniu spełnienia kryterium zawrzeć następującą informację: projekt nie obejmuje wsparciem osób, które w momencie rozpoczęcia udziału są osobami pracującymi, w związku czym efektywność zawodowa nie podlega weryfikacji w projekcie.

 

KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA 

 1. Proszę o wyjaśnienie pojęcia „Podejście oddolne" i w jaki sposób powinno być wyjaśnione spełnienie tego kryterium.

Odp. z dnia 07.03.2019

Podejście oddolne (kryterium specyficznego ukierunkowania projektu C.3.) oznacza, iż projekt jest zaplanowany i realizowany integrując aktywność wielu podmiotów i wynika ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.
Dla spełnienia przedmiotowego kryterium niezbędne jest przede wszystkim odniesienie się/wykazanie we wniosku o dofinansowanie następujących elementów:
– identyfikacja danej inicjatywy (będącej podstawa dla projektu) w odpowiedzi na konkretne, stwierdzone zapotrzebowanie ze strony określonej społeczności/grupy/ środowisk, które powoduje i integruje aktywność wielu podmiotów w celu jej realizacji;
- identyfikacja tej powstałej w oddolny sposób inicjatywy w zapisach odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej przez określone podmioty w formule trójsektorowej współpracy, łączącej sektor publiczny (np. samorządy), społeczny (org. pozarządowe) i gospodarczy (np. przedsiębiorców).
Projekt zaplanowany do realizacji musi wynikać z konkretnej strategii działania dla danego obszaru, poprzez odniesienie do tytułu/nazwy tej strategii, daty jej przyjęcia/zatwierdzenia przez opracowujący ją podmiot, oraz konkretnych jej zapisów, które potwierdzają, że dany projekt jest w niej ujęty, w szczególności w sposób pozwalający na ocenę zgodności jego celów, rezultatów bądź innych kluczowych parametrów z daną strategii.

 

WSKAŹNIKI

 1. Czy wskaźnik "Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Programie" może być na poziomie 0, jeśli chodzi o wartość docelową, w momencie, gdy Wnioskodawca chciałby objąć wsparciem tylko osoby bezrobotne?

Odp. z dnia 07.03.2019 

Wnioskodawcy zobowiązani są do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego, w zależności od doboru grupy docelowej projektu. W przypadku objęcia wsparciem wyłącznie osób bezrobotnych, nie należy określać wartości wskaźnika Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Programie i pozostawić go na domyślnym poziomie 0. 

 

DOKUMENTY

 1. Ile maksymalnie wniosków może złożyć Wnioskodawca w ramach konkursu ?

Odp z dnia 14.03.2019 

Zgodnie z Regulaminem konkursu 5.2.2 nie ma ograniczenia ilościowego w zakresie liczby składanych przez wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie projektu. 
Należy jednak  mieć na uwadze zapisy zawarte w pkt. 4.2 Regulaminu konkursu tj.:
IOK może zdecydować o nieprzyznaniu dofinansowania danemu wnioskodawcy w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji, m.in.:
1) brak wystarczającego potencjału finansowego danego wnioskodawcy (zgodnie z kryteriami wyboru projektów zawartymi w niniejszym regulaminie) niezbędnego do realizacji wszystkich złożonych przez tego wnioskodawcę projektów, które uzyskały dofinansowanie;
2) ujawnienie podania przez wnioskodawcę nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie projektu;
3) wybranie do dofinansowania więcej niż jednego projektu w tym samym zakresie, rozumianym jako typy działań w projekcie, skierowanego do tej samej grupy docelowej (w sytuacji, gdy realizacja więcej niż jednego projektu skierowanego do tej samej grupy docelowej jest  nieuzasadniona). W takim przypadku dofinansowanie otrzymuje ten projekt (lub projekty), który uzyskał największą liczbę punktów

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 

 1. W GWA z części C.4. Grupa docelowa Wnioskodawca musi wybrać z listy rozwijającej wybraną grupę docelową, którą obejmie wsparciem. Czy prawidłowo jest, że w GWA z listy rozwijającej możemy dokonać jednego wyboru , gdzie zaznacza się automatycznie wszystkie kategorie osób, nawet jeśli wsparciem obejmiemy tylko grupę docelową wskazaną w punkcie "a" tj. osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ?

Odp. z dnia 21.03.2019 

W punkcie C.4. wniosku w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych grupa docelowa została wskazana łącznie, niemniej jednak wnioskodawca jest zobligowany do doprecyzowania grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie, poprzez wskazanie „podgrupy/podgrup" w sekcji D wniosku oraz jej/ich scharakteryzowanie. W przypadku objęcia wsparciem kilku „podgrup" należy scharakteryzować grupy docelowe odrębnie. 
Ponadto należy mieć na uwadze określone w regulaminie konkursu warunki, dotyczące kategorii uczestników oraz limitów osób należących do danej kategorii, tj.:
1. Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej, 
- kobiety, 
-  osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby o niskich kwalifikacjach.
muszą stanowić co najmniej 60% ogółu grupy docelowej objętej wsparciem w projektach.
2. Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat) mogą stanowić nie więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych wspartych w projekcie.

Wnioskodawca jest zobowiązany do jednoznacznego zadeklarowania zachowania określonych powyżej proporcji grup docelowych.

 1. Czy wykazując we wniosku potencjał kadrowy możemy wykazać wyłącznie kompetencje, jakie dana osoba na danym stanowisku będzie posiadać, a nie konkretną osobę, gdyż zostanie ona wybrana na drodze zapytania ofertowego na umowę zlecenie.

Odp. z dnia 21.03.2019

Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, sekcja H Zarządzanie projektem jeżeli w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie projektu nie wiadomo kto będzie zaangażowany w jego realizację, należy podać opis wymagań, które muszą spełniać kandydaci do pełnienia wskazanych w projekcie funkcji. Wymagania te powinny stanowić podstawę do opracowania kryteriów naboru członków zespołu projektowego.

PARTNERSTWO 

 1. Czy partnerstwo w projekcie jest obligatoryjne?

Odp. z dnia 27.03.2019 

Kryterium specyficznego ukierunkowania projektu C.2. Partnerstwo nie jest obligatoryjnym kryterium, a dodatkowo punktowanym.