Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze RPO WP 2014-2020

Wsparcie w ramach konkursu przeznaczone jest na realizowane w formule projektu grantowego kompleksowe przedsięwzięcie polegające na stworzeniu regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP.

Wybrani operatorzy dystrybuować będą środki na dofinansowanie usług m.in. z zakresu planowania strategicznego, globalizacji produktów, transferu technologii i know-how w odpowiedzi na popyt zgłoszony przez przedsiębiorstwa.

Konkurs skierowany jest do:

  • przedsiębiorców,
  • Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),
  • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  • związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków rozpocznie się 15 maja 2019 roku i potrwa do 28 czerwca 2019 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Ogłoszeniu o konkursie.