Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze RPO WP 2014-2020

Zakończony 28.06.2019

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.04.01-IZ.00-22-002/19).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania w formule projektu grantowego projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze w ramach OP 2 Przedsiębiorstwa RPO WP.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Lista złożonych wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Skład Komisji Oceny Projektów

 

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, że rozstrzygnięcie konkursu nr RPPM.02.04.01-IZ.00-22-002/19 powinno nastąpić w styczniu 2020 roku.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 15 maja 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w styczniu 2020 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 2.4.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

  1. przedsiębiorców,
  2. Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),
  3. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  4. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
Na potrzeby niniejszego naboru za IOB uznaje się podmioty posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) świadczących usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 5 opisu Poddziałania 2.4.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. realizowane w formule projektu grantowego kompleksowe przedsięwzięcie polegające na stworzeniu regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP.

Wybrani operatorzy dystrybuować będą środki na dofinansowanie usług m.in. z zakresu planowania strategicznego, globalizacji produktów, transferu technologii i know-how w odpowiedzi na popyt zgłoszony przez przedsiębiorstwa.

Liczba przedsiębiorstw, którym w ramach pojedynczego projektu grantowego, udzielono wsparcie w postaci specjalistycznej usługi doradczej, nie może być mniejsza niż 150.

Ramowe założenia dotyczące funkcjonowania systemu zamieszczono w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Sposób realizacji projektu

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Koszty i budżet projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Ukierunkowanie na Inteligentne Specjalizacje

C.2. Podejście strategiczne

C.3. Ukierunkowanie terytorialne

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Wsparcie projektu na poziomie beneficjenta projektu grantowego (operatora systemu) wynosi 85% i nie podlega zasadom udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 45 074 485 PLN.

Wartość projektu

Maksymalna wartość projektu nie została określona.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Inne ważne informacje

Minimalna dopuszczalna kwota wnioskowanego dofinansowania

Minimalna dopuszczalna kwota wnioskowanego dofinansowania na poziomie beneficjenta projektu grantowego (operatora systemu) wynosi 15 mln PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

  •  etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
  •  etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

w sprawach dotyczących naboru dla Poddziałania 2.4.1. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Michał Beyer, tel. (58) 32 68 142, e-mail: m.beyer@pomorskie.eu,

- Stanisław Leszczyński, tel. (58) 32 68 142, e-mail: s.leszczynski@pomorskie.eu.

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Dariusz Pyśko, tel. (58) 32 68 243, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

- Andrzej Wrona, tel. (58) 32 68 113, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy można rozliczyć koszty pośrednie za pomocą wydatków rzeczywiście poniesionych?

Nie. Jeżeli wnioskodawca / beneficjent chce rozliczyć koszty to musi to zrobić tylko z zastosowaniem 15% ryczałtu liczonego od wartości kosztów kwalifikowanych personelu bezpośredniego. W innym przypadku nie może rozliczać kosztów pośrednich i powinien uznać je za wydatki niekwalifikowalne lub nie wskazywać w budżecie Projektu.

 

2. W jaki sposób będą wypłacane koszty pośrednie?

Beneficjent za każdy razem we wniosku o płatność, w którym rozliczać będzie koszty personelu bezpośredniego, powinien obliczyć 15% kwoty kosztów tego personelu i wykazać taką kwotę jako koszty pośrednie. Koszty pośrednie będą rozliczane proporcjonalnie do wysokości rozliczonych kosztów personelu bezpośredniego, maksymalnie do wysokości zaplanowanej w Projekcie kategorii wydatków.

 

3. Jaki okres czasu powinien być brany pod uwagę, by koszty zostały uznane jako aktualne?

Aktualne koszty, to koszty wynikające z ostatnich 12 kolejnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, licząc od ostatniego udokumentowanego i zamkniętego okresu rozliczeniowego do wypłat. Powinna być to suma rzeczywiście poniesionych i zaksięgowanych kosztów  z ostatnich 12 miesięcy. Niedopuszczalne jest wyliczenie kosztów dla jednego miesiąca i przemnożenie go przez liczbę 12.

W przypadku naboru w ramach Poddziałania 2.4.1 za kolejne 12 miesięcy uznaje się okres maj 2018 – kwiecień 2019.

 

4. W jaki sposób udokumentować wyliczenie stawki?

Ostatnie roczne koszty zatrudnienia brutto muszą być udokumentowane za pomocą ksiąg rachunkowych, rejestrów płacowych, itp. Obowiązkiem beneficjenta jest przechowywanie dokumentacji kadrowej/księgowej na podstawie które wyliczona została stawka, przez okres czasu umożliwiający jego weryfikację zarówno przez IZ, jak i pozostałe służby uprawnione do kontroli projektów w ramach RPO WP 2014-2020, tj.  przez cały okres realizacji Projektu i jego trwałości.

 

5. Czy w przypadku projektów wieloletnich można uwzględnić waloryzację stawki o inflację lub wskaźnik wzrostu wynagrodzeń?

Nie. Nie będzie możliwości waloryzacji ani zmiany stawki godzinowej w trakcie realizacji Projektu.

 

6. Jak ustalić stawkę godzinową dla osoby, którą planujemy zatrudnić po otrzymaniu dofinansowania ?

Stawkę godzinową należy skalkulować dla osoby pracującej na podobnym stanowisku, o podobnym zakresie obowiązków, kwalifikacjach i stażu pracy.

 

7. Co będzie w przypadku, gdy na etapie ubiegania się o dofinansowanie zadeklarujemy budżet uwzględniający 250 godzin pracy a przedstawimy do rozliczenia 236 godzin?

Wówczas zrefundowane zostaną koszty rzeczywiście przepracowanych godzin, czyli 236. Natomiast w przypadku, gdyby liczba przepracowanych godzin była wyższa, wówczas zrefundowane zostaną wydatki wg liczby godzin przyjętej do kalkulacji.

 

8. Co oznacza, że stawkę godzinową oblicza się w oparciu o rzeczywiste wynagrodzenie osoby zaangażowanej?

Kalkulując stawkę godzinową wnioskodawca powinien uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia danej osoby z listy płac - czyli podstawą obliczeń nie powinny być np. zasiłki chorobowy lub opiekuńczy.

 

9. Czy w ramach konkursu spółki miejskie muszą stosować PZP?

Tak. Zgodnie z zapisem artykułu 10 pkt 2.1 wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu konkursu, udzielanie zamówień w ramach Projektu przez Beneficjenta następować będzie w przypadku zamówień o wartości netto (bez podatku od towarów i usług – VAT) powyżej progów właściwych do zastosowania ustawy PZP dla danego zamówienia – stosując właściwe przepisy i tryby postępowania przewidziane w ustawie PZP, jeżeli Beneficjent jest podmiotem:

a) zobowiązanym do stosowania ustawy PZP z mocy samej ustawy PZP;

b) którego choćby jednym z założycieli lub jedną z jednostek powołujących jest podmiot zaliczany do jednostek sektora finansów publicznych.

 

10. W punkcie 2.4 regulaminu konkursu widnieje zapis, że „Maksymalna wartość wsparcia udzielonego pojedynczemu grantobiorcy nie może przekroczyć 200 tys. EUR". Czy wskazana kwota jest limitem, który dotyczy danego przedsiębiorcy u jednego operatora czy jest sumą, jaką może otrzymać przedsiębiorca łącznie u wszystkich operatorów?

Limit 200 000 EUR dotyczy jednego przedsiębiorstwa, czyli grantobiorcy w ramach jednego „dużego" projektu grantowego. Jeśli więc w jednym projekcie grantowym będzie kilku operatorów (partnerstwo po stronie operatorów), to jeden grantobiorca mógłby otrzymać do 200 000 EUR w sumie od tych wszystkich operatorów. W przypadku wyłonienia w ramach konkursu kilku „dużych" projektów grantowych, limit 200 000 EUR dla jednego przedsiębiorstwa będzie liczony osobno dla każdego „dużego" projektu grantowego.

 

11. Czy przedsiębiorca korzystający z grantu na specjalistyczne usługi doradcze w ramach projektu może dowolnie (zgodnie z charakterem popytowym konkursu) wybierać firmę doradczą czy też jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności?

Zgodnie z zapisem artykułu 2 pkt 3 wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu konkursu, Beneficjent projektu zobowiązany jest do uzyskania od Instytucji Zarządzającej zatwierdzenia opracowanych przez siebie procedur normujących realizację projektu grantowego przed udzieleniem pierwszego grantu.

Mając na uwadze powyższe, obowiązkiem Beneficjenta jest opracowanie mechanizmu wyboru firm doradczych przez MŚP. Powyższy mechanizm może nie być sformalizowany poprzez obowiązek stosowania przez grantobiorców zasad konkurencyjności, ale jednocześnie musi gwarantować, że wydatki ponoszone przez grantobiorcę będą dokonywane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

12. Zgodnie z punktem 6.4 regulaminu konkursu, operator jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika min. 150 przedsiębiorstw.  

a. Jak rozumiemy przedsiębiorstwo, które skorzystało z projektu u kilku operatorów (zachowując limit kwotowy) - czy będzie ono liczone do wskaźnika u wszystkich operatorów?

b. Jak rozumiemy przedsiębiorstwo, które skorzystało kilkukrotnie z projektu u jednego operatora (zachowując limit kwotowy)  - czy będzie ono każdorazowo zwiększać wartość wskaźnika u operatora?

Ad a: Tak. W przypadku wyłonienia w ramach konkursu kilku „dużych" projektów grantowych, MŚP może wielokrotnie korzystać z ich oferty (zachowując limit kwotowy 200 tyś EUR w każdym „dużym" projekcie grantowym) z zastrzeżeniem, że we wskaźniku produktu w każdym „dużym" projekcie grantowym poszczególne MŚP będzie wykazywane wyłącznie jeden raz.

Ad b: Nie. Przedsiębiorstwo, które wielokrotnie skorzystało z grantu na specjalistyczne usługi doradcze w ramach jednego „dużego" projektu grantowego (zachowując limit kwotowy 200 tyś EUR), będzie wliczane do wskaźnika produktu „dużego" projektu grantowego wyłącznie jeden raz.

 

13. Czy dokument powstały w wyniku realizacji specjalistycznej usługi doradczej (m.in. rekomendacja, patent, diagnoza, zalecenie wdrożeniowe, wynik badania) powinien być udostępniany IZ RPO WP już na etapie weryfikacji wniosków o płatność / płatność końcową?

Nie. Zgodnie z zapisem umowy o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu konkursu, to Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania oraz kontroli realizacji zadań przez grantobiorców (artykułu 2 pkt 3.7) oraz to Beneficjent projektu grantowego odpowiada za prawidłowe rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców (artykułu 3 pkt 3.2).

Należy mieć również na uwadze, że Beneficjent projektu jest zobowiązany do takiego sformułowania umowy z grantobiorcą, aby zawierała ona zobowiązanie grantobiorcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą lub inne uprawnione podmioty, w tym udostępnienie dokumentów będących wynikiem realizacji specjalistycznej usługi doradczej.

 

14. W wytycznych do Strategii Projektu Grantowego stanowiących załącznik 4 do regulaminu konkursu, w rozdziale 4.1 (Koszty w ramach poszczególnych zadań projektu grantowego) podano m.in., że katalog kosztów przypisanych do konkretnych zadań należy zaprezentować w podziale na:

a. pośrednie wydatki operatora związane z zarządzaniem i obsługą projektu,

b. bezpośrednie wydatki operatora związane z zarządzaniem i obsługą projektu,

c. bezpośrednie wydatki operatora związane z realizacją działań wynikających ze specyfiki realizowanego projektu grantowego,

d. bezpośrednie wydatki grantobiorców związane z realizacją działań wynikających ze specyfiki realizowanego projektu grantowego.

Gdzie przebiega granica pomiędzy bezpośrednimi wydatkami operatora związanymi z:

  • zarządzaniem i obsługą projektu,

  • realizacją działań wynikających ze specyfiki realizowanego projektu grantowego?

Ze względu na specyfikę projektów, które będą realizowane w ramach poddziałania 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze, katalog kosztów przypisanych do konkretnych zadań należy zaprezentować w podziale na:

a. pośrednie wydatki operatora związane z zarządzaniem i obsługą projektu,

b. bezpośrednie wydatki operatora związane z realizacją działań wynikających ze specyfiki realizowanego projektu grantowego,

c. bezpośrednie wydatki grantobiorców związane z realizacją działań wynikających ze specyfiki realizowanego projektu grantowego.

 

15. Czy IZ RPO WP w ramach zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu wymaga oprócz weksla in blanco dodatkowej formy zabezpieczenia?

Zgodnie z zapisem artykułu 4 pkt 4 wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu konkursu, formę zabezpieczenia, spośród przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. 2017 r., poz. 2367), wybiera Beneficjent. Zabezpieczenie ustanawiane jest na rzecz Województwa Pomorskiego. Jednakże Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do odmowy zaakceptowania zabezpieczenia w formie proponowanej przez Beneficjenta.