Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Zakończony 31.01.2017

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, w ramach OP 10 Energia.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu dla Poddziałania 10.3.1 - aktualizacja 08.03.2017
8 marca 2017 r. uzupełniono listę złożonych wniosków o  7 projektów, które zostały złożone w poprawnej formie i wymaganym terminie, a nie zostały uwzględnione w pierwotnym zestawieniu opublikowanym 22.02.2017 r.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności - 21.12.2017

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia
 

Informacje o naborze
Termin składania wniosków

Od 12 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku.

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w maju 2017 roku.
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 10.3.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjnych,
 2. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 3. jednostek administracji rządowej,
 4. innych jednostek sektora finansów publicznych,
 5. organizacji pozarządowych,
 6. podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych,
 7. jednostek naukowych,
 8. instytucji edukacyjnych,
 9. szkół wyższych,
 10. grup producentów rolnych,
 11. przedsiębiorców,
 12. podmiotów, które zostały lub mają zostać wybrane do realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Poddziałania 10.3.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących: a) słońce do 2 MWe/MWt ,
  b) biomasę do 5 MWt,
  c) biogaz do 1 MWe,
  d) geotermalne źródła ciepła do 2 MWt.
 2. przebudowę infrastruktury oraz zakup niezbędnych urządzeń wykorzystujących energię wody wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie o mocy do 5 MWe,
 3. budowę lub przebudowę infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,
 4. rozbudowę i przebudowę sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).
Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:
A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo*
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna
A.8. Montaż finansowy projektu
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu
A.1. Możliwe warianty
A.2. Zakres rzeczowy projektu
A.3. Trwałość technologiczna
A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu
B.1. Nakłady na realizację projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu
B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu
B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu
C.1. Zgodność z gminnymi dokumentami z zakresu energetyki lub gospodarki niskoemisyjnej
C.2. Zgodność z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i określonymi w nim zasadami
C.3. Zaangażowanie kapitału prywatnego
C.4. Efekt ekologiczny
C.5. Współpraca mieszkańców
C.6. SUERMB

*jeśli dotyczy

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Poddziałania 10.3.1. w SzOOP RPO WP.
Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 000 PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 121 841 798 PLN.

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.
Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Poddziałania 10.3.1. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 

1. Czy Gmina jako beneficjent projektu może instalować panele fotowoltaiczne na dachach swoich mieszkańców ?

Tak, jednakże jest to proces trudny, który wymaga od gminy szczególnej staranności w przeprowadzeniu jego realizacji. Zaproponowane rozwiązanie musi być zgodne z prawem. Beneficjent (Gmina) musi mieć świadomość, że to na niej ciąży obowiązek prawidłowego przeprowadzenia całego procesu związanego z projektem w szczególności wskazania właściwych rozwiązań dotyczących zarówno przepływów pieniężnych jak i kwestii związanych z przekazywaniem majątku.

Gmina musi zapewnić transparentne i zgodne z prawem wydatkowanie środków publicznych związanych z realizacją projektu. Powinna wskazać właściwą podstawę prawną do zorganizowania naboru wniosków osób fizycznych chętnych do udziału w projekcie. Powinien zostać utworzony  regulamin zawierający kryteria uczestnictwa.   Musi także rozważyć ryzyko związane z możliwym wystąpieniem pomocy publicznej, luki w finansowaniu, kwalifikowalnością podatku VAT.  

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione  uwarunkowania modelem rekomendowanym dla mieszkańców danego obszaru jest aplikowanie o środki poprzez istniejące lub powołane stowarzyszenie. Taki model pozwoli na uniknięcie części ryzyk opisanych powyżej, ponadto jest rozwiązaniem preferowanym biorąc pod uwagę kryterium udziału mieszkańców oraz zaangażowania kapitału prywatnego w projekcie.

Patrz także na odpowiedź do pytania dotyczącego  możliwości udzielenia dalszej pomocy de minimis.

 

2. Czy beneficjent Podziałania 10.3.1 może udzielić dalszej pomocy de minimis ?

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie  „Jeżeli Projekt zakłada udzielanie pomocy publicznej lub pomocy de minimis ze środków Programu przez Beneficjenta, Beneficjent jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Jednocześnie obowiązek badania dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zapewnienia jej zgodności z właściwymi przepisami, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydania stosownych zaświadczeń oraz składania sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy do właściwej instytucji spoczywa na Beneficjencie".

Powyższe oznacza m.in., że w przypadku gdy np. gmina zdecyduje się na udzielenie pomocy de minimis innemu podmiotowi np.  firmie lub nawet osobie fizycznej musi zaistnieć podstawa (przesłanka) do udzielenia takiej formy pomocy.  Np. jeżeli gmina chciałaby udzielić pomocy de minimis  na instalację paneli fotowoltaicznych na działce danego mieszkańca (osobie fizycznej), to instalacja taka powinna działać w systemie on-grid.  System taki spowoduje, że dany mieszkaniec będzie odprowadzał nadwyżki prądu do operatora sieci i rozliczał się z nim bilansowo. W rozumieniu przepisów unijnych sytuacja taka będzie interpretowana jak prowadzenie działalności gospodarczej, co oznacza że będzie można zastosować pomoc de minimis.

 

3. Czy zakup akumulatorów do instalacji fotowoltaicznych może być kosztem kwalifikowalnym?

Tak o ile jest elementem stanowiącym uzupełnienie  instalacji OZE, jest uzasadniony technicznie i ekonomicznie.

 

4. Czy projekt musi wpisywać się enumeratywnie (być wskazany) w gminne dokumenty z zakresu energetyki lub gospodarki niskoemisyjnej?

Wpisywanie się w gminne dokumenty z zakresu energetyki lub gospodarki niskoemisyjnej nie jest obowiązkowe w Podziałaniu 10.3.1. Niemniej wpisywanie w te dokumenty jest kryterium specyficznym dla tego Poddziałania i projekt chcąc otrzymać stosowne punkty powinien wykazać swój związek z nimi. Nie oznacza to jednak konieczności, aby wnioskodawca był wymieniony z nazwy (nazwa podmiotu nie musi figurować w danym dokumencie). Ważne jest aby projekt w sposób oczywisty realizował zapisy w nim wskazane.

 

5. Czy realizując projekt partnerski można przekroczyć maksymalną moc energii wskazaną w SzOOP  dla danego typu projektu?

W projektach partnerskich (i nie tylko w takich) mamy do czynienia z odrębnymi instalacjami odnawialnego źródła energii. Ograniczenia mocy,  o których mowa w SzOOP (np. słońce do 2 MWe/MWt) odnosi się do wyodrębnionego zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia. Powyższe  oznacza między innymi, że na potrzeby weryfikacji maksymalnej dopuszczalnej mocy wskazanej dla danego typu projektu (rodzaju OZE), nie sumujemy poszczególnych mocy urządzeń występujących w  różnych lokalizacjach.

 

6. W jaki sposób odnieść się do kryterium zgodności projektu z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego biorąc pod uwagę, że w trakcie naboru do konkursu  może nastąpić zmiana tego dokumentu ?

Aktualnie występuje stan przejściowy, obowiązującym jest plan z 26 października 2009 r.,  natomiast w przygotowaniu jest zmiana tego dokumentu, nad którą trwają ostateczne prace.  W związku z powyższym wnioskodawca może w swoim opisie odnieść się do zapisów planu aktualnie obowiązującego oraz do projektu planu aktualnie powstającego jeżeli w momencie składania wniosku obowiązywać będzie jeszcze stary plan (z 2009 r.). Jeżeli natomiast w chwili składania wniosku obowiązywać będzie nowy, wówczas należy odnieść się do nowego planu.

 

7. Czy audyt energetyczny jest dokumentem wymaganym dla Poddziałania 10.3.1?

Audyt energetyczny nie jest dokumentem wymaganym dla tego Poddziałania. Wyliczenie danych do wskaźnika „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych" należy dokonać w studium wykonalności. Niemniej jeżeli w związku ze specyfiką danego projektu audyt jest dokumentem potrzebnym wnioskodawcy do prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, koszt opracowania takiego dokumentu może być kwalifikowalny w ramach przedmiotowego Poddziałania. Przy czym należy pamiętać o ograniczeniach dotyczących kwalifikowalności kosztów w przypadku wystąpienia  w projekcie pomocy publicznej.

 

8. Jak interpretować zapis „Wyklucza się wsparcie systemów i instalacji zasilających niskotemperaturowe wewnętrzne instalacje grzewcze, zlokalizowanych w obiektach przyłączonych do lokalnej sieci ciepłowniczej."?

Powyższy zapis ma na celu wyeliminowanie projektów, w których podmiot podłączony do  sieci przedsiębiorstwa energetyki cieplnej (PEC) chciałby starać się o dofinansowanie urządzenia do produkcji energii  pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w celu uzyskania ogrzewania pomieszczeń, które de facto są ogrzewane przez PEC. Niemniej powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiot projektu dotyczy osiedlowej kotłowni,  która działa wyłącznie w celu produkcji ciepła na potrzeby własne (np. kilku bloków mieszkalnych). Ograniczenie nie dotyczy także sytuacji, w której wnioskodawca jest podłączony do PEC, ale nie otrzymuje od tego przedsiębiorstwa ciepłej wody użytkowej. Wówczas projekt może dotyczyć  właśnie tego elementu, w który nie jest „zaopatrzony" wnioskodawca. Wymieniona w pytaniu niskotemperaturowa wewnętrzna instalacja grzewcza, to taka instalacja w której obliczeniowa (najwyższa) temperatura zasilania czynnika grzewczego nie przekracza 95°C. 

 

9. Czy spółdzielnie  i wspólnoty mieszkaniowe stanowiące grupę docelową w Poddziałaniu 10.3.1 mogą bezpośrednio aplikować  w konkursie?

Spółdzielnie mogą  (posiadają osobowość prawną, ponadto są traktowane jak przedsiębiorcy), wspólnoty nie (nie posiadają osobowości prawnej, a także nie są traktowane jak przedsiębiorcy). Niemniej wspólnota (czy też wspólnoty) może stworzyć np. stowarzyszenie.  Organizacje pozarządowe są wymienione w katalogu beneficjentów dla tego Działania.


10. Czy składając projekt do konkursu wymagane jest przedstawienie umowy przyłączeniowej?

Na tym etapie oceny nie wymagamy wszystkich dokumentów wydanych przez inne instytucje. Jednakże w studium wykonalności projektu w rozdziale Uwarunkowania prawne realizacji projektu wnioskodawca powinien odnieść się do uwarunkowań związanych z możliwością realizacji zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem projektu. W tym miejscu w zależności od typu i wielkości projektu konieczne będzie odniesienie się wnioskodawcy nie tylko do sytuacji pod kątem możliwości przyłączenia nowych instalacji, ale także w stosunku do innych uwarunkowań specyficznych dla planowanej inwestycji np. jej zgodność z lokalnymi przepisami przestrzennymi.


11.  W jaki sposób należy ustalić poziom dofinansowania, jeżeli z przepisów o pomocy publicznej na inwestycje w odnawialne źródła energii lub na inwestycje w zakresie wysokosprawnej kogeneracji wynika, że koszty kwalifikowalne powinny być określone z użyciem tzw. metody instalacji referencyjnej?

Zasady obliczania wysokości dofinansowania w przypadku, gdy stanowi ono pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji lub pomoc inwestycyjną na propagowanie OZE zostały opisane w Załączniku nr 6 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, zatytułowanym Wytyczne w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach RPO WP 2014-2020. Tematyka ta została omówiona w Podrozdziałach 5.14 i 5.15 ww. Wytycznych.

W przypadku wielu projektów wystąpi konieczność określenia poziomu dofinansowania z zastosowaniem tzw. metody instalacji referencyjnej. Wynika to odpowiednio z art. 40 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1) dla inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz z art. 41 ust. 6 lit. b ww. rozporządzenia dla inwestycji w OZE.

Do wyliczania maksymalnego dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej na inwestycje typu greenfield z zastosowaniem metody tzw. instalacji referencyjnej, IZ RPO WP mocno rekomenduje wykorzystanie dedykowanego temu narzędzia elektronicznego (arkusza kalkulacyjnego), dostępnego pod adresem: http://www.tgpe.pl/pl/a/analiza-w-zakresie-instalacji-referencyjnych-dla-oze-i-wysokosprawnej-kogeneracji-juz-dostepna
 

12. W jakim zakresie swojej działalności  grupy producentów rolnych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.3.1?

Odpowiadając na powyższe pytania należy podkreślić, że podstawowym ograniczeniem w tym zakresie  jest brak możliwości udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w zakresie działalności związanej z produkcją podstawową produktów rolnych - zgodnie z art. 1 ust 1 lit. b rozporządzenia KE 1407/2013 (pomocy de minimis) oraz art.1.ust.3 lit. b rozporządzenia KE 651/2014 (uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym).

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia KE 651/2014 oraz art. 1 ust. 1 lit. c rozporządzenia KE 1407/2013, niedopuszczalne jest udzielanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w oparciu o ww. akty prawne przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jednak tylko w następujących przypadkach:

(i)        kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

(ii)       kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym.

Ponieważ w przypadku dofinansowania udzielanego z RPO WP 2014-2020 przesłanki wskazane w ppkt (i) i (ii) powyżej co do zasady nie będą spełnione, zazwyczaj dopuszczalne będzie udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis na działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Ponadto, gdy dany podmiot prowadzi działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (będącym sektorem wykluczonym) oraz w innym sektorze, niebędącym sektorem wyłączonym, możliwe jest udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis pod warunkiem, że wnioskodawca zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by działalność w sektorach wyłączonych z możliwości udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis nie odnosiła korzyści z pomocy publicznej lub pomocy de minimis przyznanej w sektorach niebędących sektorami wyłączonymi (art. 1 ust. 2 rozporządzenia KE 1407/2013 oraz art. 1 ust. 3 ostatni akapit rozporządzenia KE 651/2014). Ma to zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, bez względu na ich formę prawną (grupa producentów rolnych, spółka prawa handlowego, w tym spółka osobowa, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej).

 

13. W Regulaminie Konkursu dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 widnieje zapis, iż „Minimalna wartość projektu wynosi 300 000 PLN." Czy limit ten dotyczy wartości projektu netto, czy brutto w przypadku, gdy VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny?

300 tys PLN to minimalna wartość projektu. Oznacza to, że mówimy o kwocie wydatków całkowitych w projekcie, czyli sumie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.  Jeżeli np. podatek VAT jest jedynym elementem niekwalifikowalnym w projekcie to możemy powiedzieć , że minimalna wartość projektu odnosi się do  kwoty brutto.

 

14. Jak należy rozumieć opis kryterium C.3 zaangażowanie kapitału prywatnego?

W tym kryterium nie ma znaczenia wysokość dofinansowania, istotna jest struktura wkładu własnego. Każdy projekt będzie zawierał wkład własny. Nie każdy wkład własny będzie stanowił środki prywatne ( np. gmina może wnieść  środki publiczne).  W tym kryterium punktowane będą te projekty, w których wkład własny będzie pochodził w możliwie jak największym stopniu ze środków prywatnych. Jeżeli ponad 20% z tego wkładu własnego stanowić będą środki prywatne, to powinna być przyznana maksymalna ilość punktów czyli 5, jeżeli środków własnych prywatnych mniej niż 20% to 2,5 pkt. Jeśli projekt złoży gmina i samodzielnie sfinansuje wkład własny w postaci środków publicznych,  to dostanie 0 pkt.