Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Zakończony 29.01.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.10.02.01–IZ.00-22–002/16) - Uwaga! Numer konkursu został zmieniony.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.


Lista złożonych wniosków 10.2.1

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, że rozstrzygnięcie konkursu nr RPPM.10.02.01-IZ.00-22-002/16 powinno nastąpić do 5 czerwca 2016 roku.

Skład komisji oceny projektów

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 4 stycznia 2016 r. do 29 stycznia 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do 31 maja 2016 roku.
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka
Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 10.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WP 2014-2020.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Poddziałania 10.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WP 2014-2020.
Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP 2014-2020.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku projektów generujących dochód maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony metodą luki w finansowaniu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Poddziałania 10.2.1 w SzOOP RPO WP 2014-2020.

Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Alokacja przeznacza na konkurs wynosi 155 049 513 PLN.
Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Regulamin obowiązujący od dnia 24.11.2015
Regulamin obowiązujący od dnia 24.11.2015 - tekst z oznaczonymi zmianami


Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej:

Załącznik nr 2.1 - Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ
(Jeśli po kliknięciu w link plik nie wyświetla się prawidłowo, należy go zapisać i otworzyć na swoim komputerze)

Harmonogram dokonywania wydatków
Harmonogram dokonywania wydatków - projekt partnerski

Wersja archiwalna:
Regulamin obowiązujący do dnia 19.10.2015
Regulamin obowiązujący do dnia 23.11.2015
Regulamin obowiązujący do dnia 23.11.2015 - tekst z oznaczonymi zmianami

 

Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku obowiązujący od dnia 20.10.2015
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy obowiązujący od dnia 24.11.2015
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.
Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania 10.2.1 informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach dotyczących zasad naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach technicznych dotyczących działania Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 

Odpowiedzi na pytania

 1.  Jakie informacje odnoszące się do kryteriów wyboru projektów należy uwzględnić w Studium Wykonalności?


Sporządzając studium wykonalności należy mieć na względzie kryteria wyboru projektów. Powinno ono zawierać informacje, które pomogą ocenić projekt, zwłaszcza w przypadku, gdy dana informacja nie została zawarta w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu. Dotyczy to zatem przede wszystkim kryteriów oceny wykonalności projektu. Kryteria oceny projektów są dostępne w SzOOP RPO WP 2014-2020.

 

 1. Czy do konkursów w ramach RPO WP 2014-2020 mogą składać wnioski podmioty spoza województwa pomorskiego?


Do konkursów ogłaszanych w ramach RPO WP 2014-2020 wnioski mogą składać wszystkie podmioty (także spoza województwa pomorskiego) pod warunkiem, że wpisują się w typy beneficjentów określone w SzOOP RPO WP 2014-2020 dla danego Działania / Poddziałania oraz realizują projekt na obszarze województwa pomorskiego.

 

 1. Czy podmioty lecznicze mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu 10.2.1?

Nie będzie takiej możliwości. Wsparcie dla projektów składanych przez podmioty lecznicze w ramach Działania 10.2. będzie możliwe dopiero w sytuacji, gdy istnienie i funkcjonowanie usług zdrowotnych będzie uzasadnione mapą potrzeb zdrowotnych opracowaną przez Ministerstwo Zdrowia.

 

 1. Czy wszystkie budynki, które w ramach projektu mają zostać poddane termomodernizacji będą musiały wykazać oszczędność energetyczną na poziomie co najmniej 30%?

Nie. Wspomniany wymóg odnosi się do oszczędności energii wynoszącej co najmniej 30% średnio na budynek.

 

 1. Czy o dofinansowanie może ubiegać się projekt zakończony?

  Nie. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w dniu złożenia wniosku cały zakres projektu będzie fizycznie zakończony (tj. nastąpił dla niego bezusterkowy odbiór ostatnich robót), niezależnie od tego, czy wszystkie płatności zostały przez wnioskodawcę dokonane. Jednakże, w przypadku projektów kilkuetapowych/kilkuelementowych, fakt zakończenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie poszczególnych etapów/elementów nie przesądza braku możliwości współfinansowania danego przedsięwzięcia jako całości.
   
 2. Jaki jest możliwy poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020?

W ramach RPO WP 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR w ramach poszczególnych Działań/Podziałań został określony w SzOOP RPO WP i wynosi, co do zasady, 85%. Faktyczny maksymalny procentowy udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu, dla poszczególnych naborów wniosków wskazany jest każdorazowo w regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej naboru pozakonkursowego.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku projektów:

 • objętych pomocą publiczną – poziom dofinansowania ustala się w oparciu o właściwe schematy pomocy publicznej, wydane w formie rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju, wskazane w pkt 18 opisu danego Działania/Podziałania w SzOOP RPO WP 2014-2020.;
 • generujących dochód operacyjny – poziom dofinansowania projektu obniża się, zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., odpowiednio przy pomocy kalkulacji luki w finansowaniu bądź o zryczałtowaną stawkę procentową – właściwa do zastosowania metoda ustalania poziomu wsparcia ze środków UE została wskazana w SzOOP RPO WP 2014-2020. w pkt 16 opisu danego Działania/Podziałania oraz w regulaminie konkursu.

Ponadto należy zaznaczyć, że w uzasadnionych przypadkach określonych w regulaminie konkursu Zarząd Województwa Pomorskiego może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu w kwocie niższej niż wnioskowana. W przypadku przedmiotowego konkursu, w celu wsparcia jak największej liczby projektów, ZWP może zdecydować o obniżeniu kwoty lub procentu dofinansowania wszystkim projektom wybranym do dofinansowania lub projektowi/projektom ocenionym najniżej do wyczerpania dostępnej alokacji przy zachowaniu zasady jednakowego poziomu lub kwoty dofinansowania dla projektów, które uzyskały taką samą ocenę (tj. jednakowy procent punktów oraz liczbę punktów we wszystkich kryteriach Obszaru A).
 

 1. Jak należy prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektów dofinansowanych z RPO WP 2014-2020?
   

  Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektów dofinansowanych z RPO WP 2014-2020 w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik nr 9 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020".

  Zgodnie z przedmiotowymi Wytycznymi beneficjenci zobowiązani są do zawierania umów, z tytułu których będą ponosić wydatki kwalifikowalne w ramach zadań objętych projektem, z uwzględnieniem poniższych zasad zależnie od wartości zamówienia:

  Wartość zamówienia

  < 20 000 PLN netto

  ≥ 20 000 PLN netto

  ≤ 50 000 PLN netto

  > 50 000 PLN netto

  < 30 000 EUR netto

  ≥ 30 000 EUR netto

  Procedura/
  tryb

  Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami beneficjenta,
  jeśli takie posiada

  Udokumentowanie rozeznania rynku, co najmniej poprzez przeprowadzenie ofertowania i upublicznienie zapytania ofertowego na stronie www. beneficjenta

  Stosowanie zasady konkurencyjności z Wytycznych
  oraz upublicznienie zapytania ofertowego w „Bazie konkurencyjności"

  Stosowanie trybów z ustawy PZP

   

 2. Gdzie znajdę edytowalną wersję Załącznika 2.1.?

  Edytowalna wersja Załącznika 2.1. zamieszczona została powyżej, pod regulaminem konkursu (Załącznik nr 2.1 - Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ)

 3. Czy istnieje możliwość wykluczania oszczędności kosztów eksploatacyjnych z dochodu w przypadku budynków urzędów gmin?

  Powyższe wykluczenie możliwe jest w przypadku gdy osiągnięta oszczędność kosztów działalności operacyjnej skompensowana jest równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność. Odpowiedzialność za rozstrzygnięcie, czy między rozpatrywanymi podmiotami występuje dotacja na działalność którą można wyodrębnić i wykazać jej zmniejszenie wskutek realizacji projektu, spoczywa na wnioskodawcy. W sytuacji gdy opisana powyżej dotacja na działalność nie występuje, oszczędności kosztów działalności operacyjnej należy uwzględnić jako dochód przy wyliczaniu luki w finansowaniu.

 4. Czy dla projektów uzgodnionych w ramach ZPT należy przyjąć dofinansowanie na poziomie 50% wynikające z porozumienia czy 85% wynikające z regulaminu konkursu?

  Do wyznaczania poziomu dofinansowania zastosowanie mają zapisy regulaminu konkursu z zastrzeżeniem, że musi on zostać pomniejszony zgodnie z zasadami wyliczania luki w finansowaniu. Ponadto, zgodnie z pkt. 7.3 regulaminu konkursu IZ RPO WP 2014-2020 Zarząd Województwa Pomorskiego może podjąć decyzję o obniżeniu kwoty lub poziomu dofinansowania projektom wybranym do dofinansowania.

 5. Czy okres odniesienia analizy powinien wynieść 25 lat zgodnie z wytycznymi dla sektora energetyki?

  Co do zasady dla projektów składanych w ramach Poddziałania 10.2.1 okres odniesienia wynosi 25 lat, aczkolwiek w przypadku, gdy wnioskodawca jest w stanie uzasadnić dlaczego inna długość jest bardziej adekwatna ma taką możliwość.

  Zobacz również „Często zadawane pytania" dotyczące realizacji projektów w ramach RPO WP 2014-2020.