Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP 2014-2020

Zakończony 30.12.2015

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.08.03.00–IZ.00-22–001/15) - Uwaga! Numer konkursu został zmieniony.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.3 (konkurs nr RPPM.08.03.00–IZ.00-22–001/15)

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności - korekta z dn. 25.03.2016

Lista zakwalifikowanych do Oceny Strategicznej I stopnia  dla Działania 8.3

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu nr RPPM.08.03.00-IZ.00-22-001/15  powinno nastąpić do dnia 15 maja 2016 roku.

Skład komisji oceny projektów

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 16 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do 30 kwietnia 2016 r.
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka
Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 8.3 zamieszczonego w SzOOP RPO WP 2014-2020.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 8.3 zamieszczonego w SzOOP RPO WP 2014-2020.
Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.3 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP 2014-2020.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku projektów generujących dochód maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony metodą luki w finansowaniu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 8.3 w SzOOP RPO WP 2014-2020.

Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Alokacja przeznacza na konkurs wynosi 87 273 088 PLN.
Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Regulamin obowiązujący od dnia 24.11.2015
Regulamin obowiązujący od dnia 24.11.2015 - tekst z oznaczonymi zmianami


Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej:

Załącznik nr 2.1 - Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ
(Jeśli po kliknięciu w link plik nie wyświetla się prawidłowo, należy go zapisać i otworzyć na swoim komputerze)

Harmonogram dokonywania wydatków
Harmonogram dokonywania wydatków - projekt partnerski

 

Wersja archiwalna:
Regulamin obowiązujący do dnia 19.10.2015
Regulamin obowiązujący do dnia 23.11.2015
Regulamin obowiązujący do dnia 23.11.2015 - tekst z oznaczonymi zmianami

Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku obowiązujący od dnia 20.10.2015
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy obowiązujący od dnia 24.11.2015
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.
Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 8.3 informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach dotyczących zasad naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach technicznych dotyczących działania Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące Działania 8.3

 1. Jakie informacje odnoszące się do kryteriów wyboru projektów należy uwzględnić w Studium Wykonalności?

Sporządzając studium wykonalności należy mieć na względzie kryteria wyboru projektów. Powinno ono zawierać informacje, które pomogą ocenić projekt, zwłaszcza w przypadku, gdy dana informacja nie została zawarta w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu. Dotyczy to zatem przede wszystkim kryteriów oceny wykonalności projektu. Kryteria oceny projektów są dostępne w SzOOP RPO WP 2014-2020.

 1. Czy do konkursów w ramach RPO WP 2014-2020 mogą składać wnioski podmioty spoza województwa pomorskiego?

Do konkursów ogłaszanych w ramach RPO WP 2014-2020 wnioski mogą składać wszystkie podmioty (także spoza województwa pomorskiego) pod warunkiem, że wpisują się w typy beneficjentów określone wSzOOP RPO WP 2014-2020.dla danego Działania / Poddziałania oraz realizują projekt na obszarze województwa pomorskiego.

 

 1. Czy w ramach projektu możliwym jest realizacja nowej infrastruktury w rozumieniu budynku – obiektu?

Ze wsparcia w ramach Działania 8.3. wyłączone są przedsięwzięcia dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, w tym wystaw, festiwali, oraz budowy nowej infrastruktury kulturalnej.

 

 1. Czy możliwym jest partnerstwo w projekcie jednostki samorządu terytorialnego i kościoła?

Projekty współfinansowane ze środków RPO WP 2014-2020 mogą być realizowane przez kilka podmiotów w formie partnerstwa, na podstawie porozumienia albo umowy o partnerstwie. Jednostki sektora finansów publicznych, jako beneficjenci środków RPO WP 2014-2020, mogą realizować projekty w partnerstwie z innymi jednostkami z sektora finansów publicznych lub podmiotami spoza sektora finansów publicznych.

Partnerstwo zawierane pomiędzy jst na podstawie ustaw ustrojowych wymaga podjęcia uchwał właściwych organów stanowiących gmin, powiatów lub województw przed zawarciem porozumień.

Natomiast podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), tj. jednostki sektora finansów publicznych, jako wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie, dokonują wyboru partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, a w szczególności są zobowiązane do zachowania wymogów określonych w art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej:

1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;

2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;

3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Ponadto wybór partnerów spoza sektora finansów publiczny musi być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego. W przypadku, gdy partner nie został wybrany zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami, wydatki

poniesione w ramach projektu przez partnera mogą zostać uznane przez IZ RPO WP/IP za niekwalifikowalne (przy czym wysokość wydatków niekwalifikowalnych będzie uzależniona od stopnia naruszenia przepisów ustawy wdrożeniowej).

 

 1. Czy w projekcie  prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach muszą być prowadzone w obiektach wpisanych do rejestru zabytków?

  Prace konserwatorsko – restauratorskie mogą być tylko i wyłącznie prowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
   
 2. Jaki jest możliwy poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020?


  W ramach RPO WP 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR w ramach poszczególnych Działań/Podziałań został określony w SzOOP RPO WP i wynosi, co do zasady, 85%. Faktyczny maksymalny procentowy udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu, dla poszczególnych naborów wniosków wskazany jest każdorazowo w regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej naboru pozakonkursowego.

  Należy jednak pamiętać, że w przypadku projektów:

  - objętych pomocą publiczną – poziom dofinansowania ustala się w oparciu o właściwe schematy pomocy publicznej, wydane w formie rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju, wskazane w pkt 18 opisu danego Działania/Podziałania w SzOOP RPO WP;

  - generujących dochód operacyjny – poziom dofinansowania projektu obniża się, zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., odpowiednio przy pomocy kalkulacji luki w finansowaniu bądź o zryczałtowaną stawkę procentową – właściwa do zastosowania metoda ustalania poziomu wsparcia ze środków UE została wskazana w SzOOP RPO WP w pkt 16 opisu danego Działania/Podziałania oraz w regulaminie konkursu.

  Ponadto należy zaznaczyć, że w uzasadnionych przypadkach określonych w regulaminie konkursu Zarząd Województwa Pomorskiego może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu w kwocie niższej niż wnioskowana. W przypadku przedmiotowego konkursu, w celu wsparcia jak największej liczby projektów, ZWP może zdecydować o obniżeniu kwoty lub procentu dofinansowania wszystkim projektom wybranym do dofinansowania lub projektowi/projektom ocenionym najniżej do wyczerpania dostępnej alokacji przy zachowaniu zasady jednakowego poziomu lub kwoty dofinansowania dla projektów, które uzyskały taką samą ocenę (tj. jednakowy procent punktów oraz liczbę punktów we wszystkich kryteriach Obszaru A).

 3. Jak należy prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektów dofinansowanych z RPO WP 2014-2020?

  Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektów dofinansowanych z RPO WP 2014-2020 w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik nr 9 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020".

  Zgodnie z przedmiotowymi Wytycznymi beneficjenci zobowiązani są do zawierania umów, z tytułu których będą ponosić wydatki kwalifikowalne w ramach zadań objętych projektem, z uwzględnieniem poniższych zasad zależnie od wartości zamówienia:

  Wartość zamówienia

  < 20 000 PLN netto

  ≥ 20 000 PLN netto

  ≤ 50 000 PLN netto

  > 50 000 PLN netto

  < 30 000 EUR netto

  ≥ 30 000 EUR netto

  Procedura/
  tryb

  Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami beneficjenta,
  jeśli takie posiada

  Udokumentowanie rozeznania rynku, co najmniej poprzez przeprowadzenie ofertowania i upublicznienie zapytania ofertowego na stronie www. beneficjenta

  Stosowanie zasady konkurencyjności z Wytycznych
  oraz upublicznienie zapytania ofertowego w „Bazie konkurencyjności"

  Stosowanie trybów z ustawy PZP

 4. Gdzie znajdę edytowalną wersję Załącznika 2.1.?

  Edytowalna wersja Załącznika 2.1. zamieszczona została powyżej, pod regulaminem konkursu (Załącznik nr 2.1 - Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ)
 5. Jaki jest okres kwalifikowalności wydatków dla projektu, gdzie dofinansowanie stanowi pomoc publiczną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, udzielaną na podstawie programu pomocowego?

  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną udzielaną na podstawie programu pomocowego obowiązują ramy czasowe kwalifikowalności określone w tym programie pomocowym. Wyjaśnienia w tym zakresie zawierają Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwłaszcza w podrozdziale 6.1. Ramy czasowe kwalifikowalności, patrz pkt 7 tego podrozdziału). Wytyczne znajdują się w załącznikach do Zasad wdrażania.

  W Działaniu 8.3 RPO WP 2014-2020 udzielana będzie pomoc publiczna na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, na podstawie programu pomocowego zawartego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1364), dalej zwanym „Rozporządzenie MIiR". Rozporządzenie to zostało wydane w oparciu o rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1), dalej zwane „Rozporządzenie 651/2014", a zwłaszcza o jego art. 53, który pozwala na udzielanie pomocy publicznej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

  Sam program pomocowy zawarty w Rozporządzeniu MIiR nie zawiera żadnych ograniczeń co do początkowej daty, od jakiej możliwe jest kwalifikowanie kosztów do objęcia pomocą publiczną.

  Co więcej, na podstawie art. 6 ust. 5 lit. h Rozporządzenia 651/2014, w przypadku pomocy publicznej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego nie obowiązuje wymóg złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przed rozpoczęciem prac nad tym projektem. Powyższe oznacza, że inaczej niż ma to miejsce w przypadku większości przeznaczeń pomocy publicznej, złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi początkowej daty kwalifikowalności kosztów.

  Mając to na uwadze, a także art. 58 Rozporządzenia 651/2014, który pozwala na stosowanie jego przepisów z mocą wsteczną, w opinii IZ RPO WP można przyjąć, że początkową datą kwalifikowalności kosztów dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną na podstawie Rozporządzenia MIiR jest 1 stycznia 2014 r. (czyli początkowa data kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014-2020).

  Oczywiście muszą wpisywać się w jedno założenie inwestycyjne (jeden i ten sam projekt).

  Powyższa interpretacja może się jednak jeszcze zmienić w przypadku, gdy inne stanowisko w tym zakresie wyrazi Komisja Europejska.


 

Zobacz również „Często zadawane pytania" dotyczące realizacji projektów w ramach RPO WP 2014-2020.