Konkurs wznowiony: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 RPO WP 2014-2020

Zakończony 30.06.2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w dniu 26 maja 2020 r. wznawia konkurs RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/20 w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zawiesza konkurs RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/20 w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3

Szczegółowe informacje 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach konkursu zamkniętego RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/20

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu (docx 307KB) dostępnym poniżej.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.3.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (pdf 596KB) 

Lista wniosków skierowanych do negocjacji (pdf 597KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji - uaktualniona w dniu 19.04.2021 (pdf 596KB)

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 28 lutego do 30 czerwca 2020 roku.  
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do grudnia 2020 roku.
Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej składany jest w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (DEFS UMWP)

przy ulicy Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk

(na ten adres powinny być również kierowane przesyłki pocztowe i kurierskie)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek w wersji papierowej, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami - osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu. (docx 307KB)
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
 • ROT/LOT.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W związku z powyższym w przypadku realizacji w ramach projektu wsparcia w postaci prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu będą posiadać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie może być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, oraz zwiększających szanse utrzymania pracy[1], w szczególności poprzez:

 1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki[2] oraz dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, obejmujące m.in.:
 • dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki),
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np. koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka,
 • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna oraz szkolenie uzupełniające,
 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
 1. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, jako uzupełnienie działań określonych w lit. a), obejmujące:
 2. pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,
 3. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu.
 

[1] Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, ze zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 72.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 Nr 69, poz. 368), zmienionym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1221).  

[2] Żłobki, kluby dziecięce oraz instytucja dziennego opiekuna, przy czym realizacja działań określonych w lit. a) i), ii), iv),v), jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.3 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.(docx 307KB)
Finanse
Procent dofinansowania projektu
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi  48 089 708,48 PLN2 (środki EFS).

Należy podkreślić, że dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektu do wysokości wyżej wymienionych limitów alokacji.

Kwota alokacji środków EFS stanowi równowartość  10 708 733,27 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 obowiązującego w miesiącu przyjęcia zmiany niniejszego regulaminu.

_______________________

2 Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR = 4,4907 PLN.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie (docx 209KB)
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie (docx 494KB)
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15  Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo
do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu. (docx 306KB)
Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK
w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93 najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 (zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków ).

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać
na realizację podstawowych zadań IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy, którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.

 

BUDŻET 

 1. Czy uzyskane środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań żłobkowych w ramach Programu „Maluch" mogą być zaliczone do wkładu własnego zachowując zasadę, aby nie zachodziła zasada podwójnego finansowania?

Odp. z dnia 31.01.2020

IZ RPO zaleca, aby wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 lub pokrycia kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 było komplementarne z resortowym Programem „MALUCH+". Środki z resortowego Programu "MALUCH+" mogą stanowić wkład własny beneficjenta. W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki beneficjent jest zobligowany do przedstawienia w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem projektu szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia, zawierającego informacje na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków.

 1. Czy dotacja z gminy może stanowić wkład własny w projekcie? 

Odp. z dnia 06.02.2020

Środki pochodzące z dotacji gminy mogą stanowić wkład własny w projekcie. W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem projektu szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia, zawierającego informacje na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków.

 1. Czy jest określona maksymalna wysokość opłat miesięcznych od rodziców, która jest od nich pobierana i czy cała kwota musi stanowić wkład własny? 

Odp. z dnia 06.02.2020

Zgodnie z Regulaminem konkursu wymagany wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Każdy wydatek zaplanowany w Szczegółowym budżecie projektu jako wkład własny  wymaga uzasadnienia zarówno w odniesieniu do wkładu niepieniężnego, jak i wszelkich opłat pobieranych od uczestników projektu. W sytuacji,  gdy opłaty pobierane od rodziców i opiekunów prawnych będą wyższe niż wymagany wkład własny, należy mieć na uwadze, że w  przedmiotowym zakresie nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków, opłaty nie będą dochodem w projekcie oraz nie będą stanowiły bariery uczestnictwa w projekcie.

 1. Czy jest taryfikator wynagrodzenia dla opiekunów w klubach dziecięcych?

Odp. z dnia 03.03.2020 

W ramach konkursu zostały określone przez IOK maksymalne stawki rynkowe najczęściej finansowanych towarów lub usług w ramach danej grupy projektów – Taryfikator towarów i usług stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. Wynagrodzenie dziennego opiekuna zgodnie z ww. taryfikatorem powinno stanowić maksymalnie 20 zł za godzinę. W przypadku zatrudnienia przez jednostki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 poz. 409, ze zm.), zastosowanie ma art. 43 w w/w ustawy, zgodnie z którym maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna określa w drodze uchwały rada gminy. Pozostałe podmioty są zobowiązane do stosowania stawek za wynagrodzenie dziennego opiekuna nieodbiegających od wskazanych w uchwale rady gminy właściwej ze względu na miejsce sprawowania opieki nad dzieckiem.
Stawki przedstawione w taryfikatorze należy traktować jako maksymalne. Odstępstwo od stawek przyjętych w taryfikatorze jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podlegających każdorazowo wyjaśnieniu ze strony Wnioskodawcy/ Beneficjenta i akceptacji ze strony IZ RPO WP.
Wnioskodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest zobowiązany dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów. 

 

GRUPA DOCELOWA 

 1. Czy w ramach projektu można objąć wsparciem jedynie osoby pracujące? 

Odp. z dnia 06.02.2020

Grupa docelowa została wskazana w Regulaminie konkursu w rozdziale 2.3. Oprócz osób pracujących wsparciem w ramach projektów w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 można objąć także osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

 1. Czy w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 można uzyskać dofinansowanie na wynajem pomieszczeń, w których będzie funkcjonować żłobek?

Odp. z dnia 06.02.2020

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 to wydatki stanowiące otwarty katalog, co oznacza, że wynajem pomieszczeń (w części przeznaczonej na utworzone w ramach projektu miejsca opieki nad dziećmi do lat 3) również może być finansowany ze środków projektu.  Koszty bieżącego funkcjonowania finansowane są proporcjonalnie do liczby nowych miejsc oraz przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Jednocześnie Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych i dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako gotowość podmiotu do świadczenia usług w ramach utworzonych i dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

 1. Czy można planować wynagrodzenie Dyrektora/Kierownika w kosztach bezpośrednich? 

Odp. z dnia 06.02.2020

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 koszty bezpośrednie to koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie. Koszt Dyrektora/kierownika stanowi koszt administracyjny związany z obsługą projektu i należy go planować w kosztach pośrednich. Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych.

 1. Czy osoba kierująca klubem, która pełni jedynie merytoryczne funkcje (obsługę projektu zapewniać będzie inna osoba) może być uwzględniona w kosztach bezpośrednich?

Odp. z dnia 03.03.2020

W ramach budżetu uwzględniamy :
 • Koszty bezpośrednie - koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych  w projekcie;
 • Koszty pośrednie - koszty administracyjne związane z obsługą projektu.
W związku z powyższym, osoba, która pełni funkcje merytoryczne może być uwzględniona w kosztach bezpośrednich.

 

ZADANIA 

 1. Czy wsparciem w projekcie mogą być objęte również dzieci, które już uczęszczają do żłobka/klubu np. dodatkowymi zajęciami? 

Odp. z dnia 06.02.2020 

Tak, pod warunkiem że realizacja zajęć dodatkowych zostanie zaplanowana we wniosku o dofinansowanie i wykazana jako niezbędna do prawidłowego funkcjonowania utworzonych w ramach projektu miejsc. Niemniej zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia 5.3 (zał. nr 3 do Regulaminu konkursu) w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, możliwe są takie działania, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki oraz w zakresie wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci.

 

DOKUMENTY 

 1. Prowadzę Klub dziecięcy i posiadam wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Planuję wynająć lokal i otworzyć filię klubu. Chcę się ubiegać o środki z ww. konkursu na adaptację ww. lokalu i utworzenie miejsc dla dzieci od 1 roku do lat 3. Czy wystarczającym, w momencie podpisywania umowy, jest posiadanie obecnego wpisu?

Odp. z dnia 13.02.2020

Nie. Utworzenie w ramach projektu filii żłobka lub klubu dziecięcego jest dopuszczalne, jednakże należy pamiętać o konieczności uzyskania dodatkowego wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, niezbędnego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Powyższe wynika mi.in. z formy dokumentu, który obliguje podmiot starający się o wpis do złożenia precyzyjnych informacji i stosownych decyzji odnoszących się do konkretnego lokalu.

 1. Jak długo może być finansowane utworzone w projekcie miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach bieżącego funkcjonowania? 

Odp. z dnia 13.02.2020

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia Sekcja III pkt 3 lit. f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np. koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat  za wyżywienie i pobyt dziecka, finansowane są przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące i liczone proporcjonalnie do liczby nowych miejsc.

 1. Czy jest możliwość budowy żłobka ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020?

Odp. z dnia 13.02.2020

Nie, w chwili obecnej nie ma możliwości budowy żłobka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niemniej wnioskodawca może w ramach projektu ponosić wydatki w ramach cross-financingu, które obejmują wyłącznie:

 1. zakup nieruchomości,
 2. zakup infrastruktury, przy czym przez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku;
 3. dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, w tym wydatki niezbędne do przeprowadzenia tych prac i wchodzące w ich zakres.

W ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 40% kosztów kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 40% kwoty dofinansowania UE.

 

KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI SPECYFICZNE 

 1. Czy limit 29 000 obowiązuje w pełnej kwocie również dla klubu dziecięcego pracującego na pół etatu(4-5h)?

Odp. z dnia 03.03.2020

Zgodnie z ustawą z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ART. 12 pkt.2 w żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.  W związku z tym limit w wysokości 29 000,00 PLN obowiązuje również dla klubu dziecięcego zapewniającego opiekę na pól etatu. Podany limit jest ukierunkowany na koszt utworzenia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.