Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3

Zakończony 20.06.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/18.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu (docx 365 KB) dostępnym poniżej.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.3.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (pdf 837 KB)

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej uaktualniona w dniu 21.08.2018 r. ( pdf 698 KB)

Lista wniosków skierowanych do negocjacji( pdf 529 KB)

Lista wniosków skierowanych do negocjacji uaktualniona w dniu 20.12.2018 (pdf 532 KB)

Informacje o naborze
Termin składania wniosków

Od 28 maja do 20 czerwca 2018 roku. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do końca listopada 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.(docx 365 KB)

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 4. przedsiębiorcy,
 5. organizacje pozarządowe,
 6. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
 7. ROT/LOT.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie może być realizowany wyłącznie następujący typ projektu:

Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, oraz zwiększających szanse utrzymania pracy[1], w szczególności poprzez:

a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki[2] oraz dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, obejmujące m.in.:

 1. dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 2. zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki),
 3. zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju
  i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 4. wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 5. modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 6. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np. koszty wynagrodzenia  personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka,
 7. przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna oraz szkolenie uzupełniające,
 8. inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

b) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie jako uzupełnienie działań określonych w lit. a), obejmujące:

 1. pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,
 2. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu.
 

[1] Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat ( Dz. U. z 2018 r. poz. 603), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 Nr 69, poz. 368).

[2] Żłobki, kluby dziecięce oraz instytucja dziennego opiekuna, przy czym realizacja działań określonych w lit. a) i), ii), iv),v), jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.3. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 2b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.(docx 365 KB)

Finanse
Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych
w odpowiedzi na konkurs wynosi 92 558 400,00 PLN[1], w tym:

 1. środki EFS w wysokości 92 558 400,00 PLN
 2. krajowy wkład publiczny- budżet państwa w wysokości 0,00 PLN
 

[1]Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,2072PLN.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (docx 206 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (docx 287 KB) 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.(docx 365 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu:
58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi

DOKUMENTY 

 1. Czy placówka musi być już zarejestrowana przed dniem podpisania umowy?

Odp. z dnia 07.05.2018 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, pkt. 1.8 Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat  .
W związku z powyższym w przypadku realizacji w ramach projektu wsparcia w postaci prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu będą posiadać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

 1. Mam pomysł na otwarcie sieci żłobków na terenie Trójmiasta. W związku z tym mam pytanie dotyczącego przyszłego konkursu w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3.

Jeżeli otworzylibyśmy kilka placówek których organem prowadzącym będzie jedna i ta sama osoba czy podmiot (placówki będą miały ten sam NIP), to czy można założyć to tak w jednym projekcie? Czy można założyć że powstanie sieć placówek, czy też że powstanie jedna oraz jej filie? Czy mogą one powstać w kilku gminach? Chodzi mi o kwestię rozliczeń, czy zakupy może dokonywać organ prowadzący i przypisywać potem wydatki do konkretnej placówki?

Odp. z dnia 22.05.2018 

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku podmioty, prowadzące żłobki lub kluby dziecięce mogą dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu. Połączenie nie narusza odrębności żłobków lub klubów dziecięcych w zakresie wpisu do rejestru. Niedopuszczalne jest tworzenie zespołów składających się ze żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonych przez różne podmioty, jak również działających na terenie różnych gmin.
W związku z powyższym należy przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu,  uzyskać odrębne wpisy do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić żłobki lub kluby dziecięce może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu, zakładający prowadzenie żłobków lub klubów dziecięcych zlokalizowanych w kilku gminach.

 1. Zwracamy się z zapytaniem czy Gmina, która planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu obejmującego utworzenie nowego podmiotu opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka musi na dzień podpisania umowy o dofinansowanie posiadać zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ?

Odp. z dnia 30.05.2018 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, wnioskodawca na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu  musi posiadać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.  Uzyskanie niniejszego wpisu uzależnione jest od spełnienia przez lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy wymagań, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych.  Niemniej jednak wymóg ten nie dotyczy podmiotu wskazanego w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603) – tj. jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznej .
Ponadto, zgodnie z powyższym Regulaminem, w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi  wieku do lat 3, termin realizacji projektu założony we wniosku o dofinansowanie musi zakładać jego rozpoczęcie najpóźniej w 2018 roku.

WNIOSKODAWCA

 1. Czy do konkursu może przystąpić filia placówki lub placówka, która otworzy nową filię?

Odp. z dnia 22.05.2018 

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 
2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
4) przedsiębiorcy, 
5) organizacje pozarządowe, 
6) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, 
7) ROT/LOT,

których projekty ukierunkowane są na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez:
a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki oraz dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
b) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie jako uzupełnienie działań określonych w lit. a).

Dodatkowo wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami.

 1. Czy Gmina, która otrzymała dofinansowanie z programu Maluch+ (edycja 2018 r.) oraz gdy zakończenie prac budowy żłobka przypada na grudzień 2018 rok, a wpis do rejestru żłobków  przypada na styczeń 2019 r. tym samym żłobek zacznie funkcjonować od stycznia 2019 roku, czy w takim przypadku Gmina może złożyć wniosek o dofinansowanie z działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 ?

Odp. z dnia 30.05.2018

Zgodnie z Regulaminem konkursu, wnioskodawca na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu  musi posiadać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.  Uzyskanie niniejszego wpisu uzależnione jest od spełnienia przez lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy wymagań, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych.  Niemniej jednak wymóg ten nie dotyczy podmiotu wskazanego w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603) – tj. jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznej.
Ponadto, zgodnie z powyższym Regulaminem, w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi  wieku do lat 3, termin realizacji projektu założony we wniosku o dofinansowanie musi zakładać jego rozpoczęcie najpóźniej w 2018 roku.
IZ RPO zaleca, aby wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 lub pokrycia kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 było komplementarne z resortowym Programem „MALUCH+". Środki z resortowego Programu "MALUCH+" mogą stanowić wkład własny beneficjenta. W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki beneficjent jest zobligowany do przedstawienia w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem projektu szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia, zawierającego informacje na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków. 

 

TYPY OPERCAJI (WSPARCIE)

 1. Czy żłobek, który korzysta z programu Maluch, może również skorzystać z Państwa pomocy finansowej ?

Odp. z dnia 14.05.2018 

IZ RPO zaleca, aby wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 lub pokrycia kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 było komplementarne z resortowym Programem „MALUCH+". Środki z resortowego Programu "MALUCH+" mogą stanowić wkład własny beneficjenta. W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki beneficjent jest zobligowany do przedstawienia w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem projektu szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia, zawierającego informacje na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków. 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

 1. Czy po realizacji projektu jesteśmy zobowiązani do utrzymania miejsc w żłobku? Jeżeli tak to na jaki okres.

Odp. z dnia 10.05.2018 

Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako gotowość podmiotu do świadczenia usług w ramach utworzonych i dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

 1. Przez jaki czas może być finansowane z dotacji utworzone miejsce opieki dla dzieci do lat 3 w ramach konkursu 5.3. 

Odp. z dnia 22.05.2018 

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 RPO WP 2014-2020, stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu, zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np. koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat  za wyżywienie i pobyt dziecka, finansowane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące i liczone proporcjonalnie do liczby nowych miejsc. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że koszty usług bieżącej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, o których mowa w Standardach realizacji wsparcia sekcja III pkt 5,  realizowane w odniesieniu do konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 1. Czy za rozpoczęcie projektu można przyjąć prowadzenie naboru uczestników?

Odp. z dnia 22.05.2018 

Działania związane z prowadzeniem rekrutacji/ naboru uczestników do projektu można uznać za  rozpoczęcie realizacji projektu, jednocześnie należy pamiętać o zaplanowaniu tego zadania we wniosku o dofinansowanie projektu we właściwym terminie zgodnym z okresem realizacji projektu.

 1. Przez jaki czas może być zapewnione bieżące funkcjonowanie nowo utworzonego miejsca?

Odp. z dnia 22.05.2018

Zgodnie ze standardami realizacji wsparcia Sekcja III pkt 3 lit. f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np. koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat  za wyżywienie i pobyt dziecka, finansowane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące i liczone proporcjonalnie do liczby nowych miejsc

 1. Przez jaki okres może być finansowana bieżąca opieka opiekuna?

Odp. z dnia 22.05.2018

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia sekcja III pkt 3 koszty usług bieżącej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, realizowane w odniesieniu do konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

 1. Mam pytanie odnośnie  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, tzw. Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3,

 chodzi mi o instytucję opiekuna dziennego - czy ww. działanie obejmuje dofinansowanie wyposażenia, dostosowania, kosztów wynajmu lokalu, który miałby zostać udostępniony przez przedsiębiorcę opiekunowi ? 

Odp. z dnia 08.06.2018

Zgodnie z Dokumentacją konkursową realizacja działań takich jak:
a) dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń do potrzeb dzieci, 
b) zakup i montaż wyposażenia w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki)
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem
e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci

jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

 1. Dzień dobry mam pytanie czy w ramach działania 5.3 zakres dot. budowy placu zabaw można zrobić zagospodarowanie wokół tj.zieleń i dojścia?

Odp. z dnia 12.06.2018

Zgodnie z Dokumentacją konkursową, projekt ukierunkowany na tworzenie nowych  miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki[1] oraz dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, obejmuje m.in.:
iii) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.

W związku z powyższym, brak możliwości sfinansowania zagospodarowania terenu wokół placu zabaw. 

 1. Czy w przypadku tworzenia nowych miejsc w żłobkach kosztami kwalifikowanymi będą zajęcia dodatkowe dla dzieci (np. język angielski, rytmika, teatrzyki)?

Odp. z dnia 12.06.2018

Należy mieć na uwadze, że wsparcie w ramach tworzenia nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3  
w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna ma przede wszystkim gwarantować zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję.

Działania podejmowane w ramach projektów w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą obejmować zakup pomocy do prowadzenia zajęć  opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narządzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.  

Ponadto wydatki zaplanowane w szczegółowym budżecie projektu  muszą wynikać z sytuacji problemowej opisanej w pkt. D wniosku o dofinansowanie i mieć  pokrycie w założeniach merytorycznych projektu oraz są niezbędne do jego prawidłowej realizacji.  

WKŁAD WŁASNY 

 1. Jaki jest maksymalny poziom wkładu własnego w projekcie i do jakiej wysokości? Czy może wkład własny być na wyższym poziomie niż 15% wydatków kwalifikowalnych w projekcie?

Odp. z dnia 12.06.2018

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu .

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 1. Proszę o informację jak mam wypełnić punkt E.2 w wniosku o dofinansowanie projektu jeśli projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi:

Odp. z dnia 12.06.2018

Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (załącznik nr 8 do regulaminu konkursu) Kwota ryczałtowa jest kwotą uzgodnioną za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu. Zawarte w tej części informacje dotyczą m.in. sposobu, w jaki Wnioskodawca zamierza udowodnić realizację zadań wskazanych w punkcie E.1 wniosku, które zamierza rozliczyć kwota ryczałtową – tzn. ujęty jest tu wykaz dokumentów potwierdzających wykonanie każdego z tych zadań . W GWA należy wybrać pole oznaczone Zadania w projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowym (dotyczy wyłącznie projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe

BUDŻET 

 1. Jak rozumieć jedno z kryteriów że koszt na utworzenie jednego miejsca wynosi maksymalnie 29.000 zł. Jeśli w projekcie chcemy jednocześnie utworzyć miejsce i objąć 24 miesięcznym bieżącym funkcjonowaniem to czy limit odnosi się do całości kosztów - utworzenie + bieżące funkcjonowanie czy tylko do utworzenia ?

Odp. z dnia 07.05.2018 

Zgodnie z kryterium dopuszczalności specyficznym B.1. „Koszt utworzenia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" średni koszt utworzenia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie może przekraczać 29 000 zł. Koszt ten stanowi wynik podzielenia wartości z punktu 5.1. Sekcja F Koszty ogółem przez wartość wskaźnika produktu Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wskazaną w sekcji E.3.2. wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że limit, o którym mowa odnosi się do kosztów ogółem projektu.

 

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się 29 maja 2018 r. 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

 1. Warunki naboru (pptx 917 KB)
 2. Cel i specyfika konkursu (pptx 452 KB)
 3. Kwalifikowalność wydatków (pptx 782 KB)
 4. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi (pptx 396 KB)