Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020

Zakończony 27.03.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  Działania 3.1. Edukacja przedszkolna, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/18

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu (pdf 303 KB) dostępnym poniżej.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 3.1.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Lista wniosków skierowanych do negocjacji

Lista wniosków skierowanych do negocjacji - uaktualniona w dniu 10.12.2018

Lista wniosków skierowanych do negocjacji - uaktualniona w dniu 16.04.2019

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 27 lutego 2018 roku do 27 marca 2018 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do września 2018 roku.
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk (sekretariat – pokój nr 33)
Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.(pdf 303 KB) 
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP)1 albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

Wnioskodawca po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu staje się beneficjentem, którym zgodnie z zapisami SzOOP RPO WP 2014-2020 może być podmiot mający status organu prowadzącego OWP2.

1 Przez organ prowadzący OWP należy rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną.

2 W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wymóg ten uznaje się za spełniony z uwagi na realizację w tym zakresie zadań ustawowych.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w szczególności poprzez:

 • dostosowanie lub adaptację (prace remontowo–wykończeniowe) budynków i pomieszczeń,
 •  dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • zakup i montaż wyposażenia,
 • zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w OWP, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • działalność bieżąca nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli , wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w szczególności poprzez:

 • rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, obejmujące m.in.:
 • zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy ,
 • dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty.
 • doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt a), wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego, obejmujące m.in.:
 • kursy i szkolenia,
 • studia podyplomowe,
 • staże i praktyki,
 • programy wspomagania,
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
 • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.
Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Działania 3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.(pdf 303 KB) 

 

Finanse
Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Informacje na temat kwalifikowania wkładu własnego niepieniężnego w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS znajdują się w Rozdziale 6.10 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 41 731 085,482   PLN, w tym:

 1. środki EFS w wysokości 41 731 085,48   PLN,
 2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 0,00 PLN.

Należy podkreślić, że dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektów do wysokości ww. limitu alokacji.

Kwota alokacji środków EFS stanowi równowartość 9 726 392,14  EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 obowiązującego w miesiącu przyjęcia zmiany niniejszego regulaminu.

2Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,2905 PLN.

 

 

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 12.02.2019 (pdf 303 KB) 

Rejestr zmian z dnia 12.02.2019 (docx 118 KB)

Zmiana z dnia 12.02.2019 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 

41 731 085,48 PLNZałączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 23.08.2018 (ZIP 3,9 MB)

 

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu z dnia 20.11.2018

Rejestr zmian z dnia 20.11.2018

Zmiana z dnia 20.11.2018 dotyczy tylko zwiększenia dostępnej alokacji do wysokości 

41 689 016,45 PLNZałączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu z dnia 23.08.2018

Rejestr zmian z dnia 23.08.2018

Regulamin konkursu 

Załączniki do regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.(pdf 303 KB) 
Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op3.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu:
58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego 15.02.2018 - POBIERZ 

DOKUMENTY 

 1. Czy przy założeniu że tworzymy 6 punktów przedszkolnych , mogą one różnić się jeśli chodzi o liczbę godzin funkcjonowania? (np. jeden punkt realizuje  5 godzin 5 razy w tygodniu, a inny 3 godziny 3 razy w tygodniu) ?

Odp z dnia 02.02.2018

Tak, tworzone punkty przedszkolne mogą różnić się między sobą liczbą godzin funkcjonowania – liczba ta powinna wynikać z przeprowadzonej diagnozy. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) Art. 13. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

 1. Czy po zakończeniu okresu finansowania (12 miesięcy) będzie przysługiwała nam dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego? 

Odp z dnia 02.02.2018

Zgodnie z zapisami Standardów (…) „Organ prowadzący OWP jest zobligowany do podjęcia decyzji, czy działalność bieżąca będzie finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych. Wnioskodawca jest zobligowany do zawarcia we wniosku o dofinasowanie deklaracji w zakresie finansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. IZ zaleca aby deklaracja o której  mowa powyżej znajdowała się w części H.2 wniosku o dofinansowanie. W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku do nowo utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS".

 1. Czy realizacja bieżącego funkcjonowania wraz z zajęciami dodatkowymi przez 12 miesięcy musi trwać cały rok szkolny, tj. muszą rozpocząć się 1 września i trwać do 31 sierpnia kolejnego roku? Czy można rozpocząć te działania, np. 1 stycznia i skończyć 31 grudnia tego samego roku?

Odp z dnia 02.02.2018

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia (…) finansowanie bieżącego funkcjonowania oraz  dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy, a rozpocząć się może w momencie zaplanowanym prze Wnioskodawcę. Również w przypadku zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów nie wskazano daty ich rozpoczęcia. Jednocześnie w odniesieniu do dodatkowych zajęć, o których mowa powyżej, istnieje możliwość uwzględnienia przerwy wakacyjnej. 

 1. Czy jeden organ prowadzący ośrodki wychowania przedszkolnego może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie 3.1?

Jestem organem prowadzącym 4 placówki wychowania przedszkolnego i każda z placówek chciałaby starać się o dofinansowanie. Czy należy w takiej sytuacji złożyć 4 wnioski czy jeden wspólny obejmujący 4 placówki?

Odp z dnia 14.02.2018

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w ramach niniejszego konkursu organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

 1. Czy pojęcie "tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego" oznacza, że w ramach konkursu muszą powstać nowe przedszkola, w miejscu, np które jak dotąd nie jest odpowiednio dostosowane? Czy jest jednak możliwość, aby istniejące przedszkole otrzymało wsparcie np. w postaci remontu sal, a dodatkowo żeby odbywały się w nim zajęcia podnoszące jakość świadczonych usług?

Odp z dnia 14.02.2018

Zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia (…) Przez tworzenie miejsca wychowania przedszkolnego (wymóg obligatoryjny) rozumie się także dostosowanie miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych OWP, przy czym wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb i stopnia niedostosowania OWP. Działania ukierunkowane na poprawę jakości wychowania przedszkolnego mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Istnieje również możliwość otworzenia nowego przedszkola w ramach przedmiotowego konkursu. Jednakże jego uruchomienie musi wynikać  z przeprowadzonej diagnozy, o której mowa w części 1.3 Standardów realizacji wsparcia (…). 

 1. Czy w ramach konkursu można utworzyć nowy Punkt Przedszkolny? Czy nowe miejsca przedszkolne muszą zostać utworzone w ramach istniejących OWP?

Odp z dnia 01.03.2018

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia (…) zakres wsparcia udzielanego w ramach Działania 3.1. SzOOP RPO WP 2014-2020 obejmuje działania ukierunkowane na: tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (w tym specjalnych i integracyjnych).
Nowe miejsca wychowania przedszkolnego mogą być tworzone:
-w istniejącej bazie oświatowej, np. w budynkach po byłych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, żłobkach itp.,
-w innych budynkach, w tym: zlokalizowanych przy urzędach jednostek samorządu terytorialnego, pomieszczeniach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdrowia, 
-w funkcjonujących OWP,

 1. Proszę o wyjaśnienie co oznacza "praca środowiskowa z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej"

Odp z dnia 13.03.2018

W ramach typu projektu ukierunkowanego na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego możliwa jest realizacja wsparcia towarzyszącego w postaci pracy środowiskowej z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka. W ramach tej formy wsparcia mogą być realizowane działania świadomościowe, skierowane w szczególności do rodziców/opiekunów prawnych dzieci, z obszarów o niskim wskaźniku upowszechniania edukacji przedszkolnej, w szczególności do rodziców/opiekunów prawnych, korzystających z pomocy instytucji pomocy i integracji społecznej. Tego typu instytucje realizują pracę środowiskową w rodzinach, znając ich problemy i potrzeby, w związku z czym ich udział w realizacji działań projektowych pozwala na skuteczniejsze dotarcie do rodziców dzieci nieobjętych edukacją przedszkolną. Zaangażowanie tego typu podmiotów w realizację powyższych działań nie musi być sformalizowane. 
Wsparcie dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci możliwe jest również do realizacji w ramach typu projektu ukierunkowanego na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, pod warunkiem komplementarności tego wsparcia z działaniami skierowanymi do dzieci, wynikającymi z diagnozy potrzeb.

 1. Jeżeli w ramach projektu wnioskodawca planuje zlecić zarzadzanie projektem  firmie zewnętrznej czy na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie należy podmiot ten wskazać jako podmiot realizujący projekt.

Odp z dnia 16.03.2018

Firma zewnętrzna nie może pełnić funkcji podmiotu realizującego projekt. Podmiotem realizującym projekt może być jednostka powiązana organizacyjnie z organem prowadzącym, będącym wnioskodawcą.

 

KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI SPECYFICZNE

 1. Planujemy realizować działania w 2 placówkach - jedna z nich znajduje się w wykazie obszarów o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej. Tam będzie utworzona większa ilość miejsc niż w drugiej placówce (druga placówka nie znajduje się na omawianej liście). Czy w tym przypadku Wniosek uzyska dodatkowe punkty za lokalizację?

Odp z dnia 02.02.2018

Zgodnie z treścią kryterium C.1. Lokalizacja dodatkowe punkty może uzyskać wniosek, w przypadku gdy projekt realizowany jest wyłącznie na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej.

 

WSKAŹNIKI

 1. Czy jeśli w projekcie będą brały udział osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem), to wnioskodawca nie musi w ogóle wykazywać wskaźnika zwiększenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego?

Odp z dnia 16.02.2018

Zgodnie z treścią Standardów realizacji wsparcia (załącznik nr 4 do regulaminu konkursu) przez tworzenie miejsca wychowania przedszkolnego rozumie się także dostosowanie miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych OWP, przy czym wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb i stopnia niedostosowania OWP. W związku z powyższym we wniosku należy określić wartość wskaźnika Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie, który zgodnie z metodologią pomiaru (Zasady pomiaru wskaźników – załącznik nr 5 do regulaminu konkursu) mierzy również liczbę miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Warunek, dotyczący zwiększenia liczby miejsc, o którym mowa w podrozdziale 1.1. podpunkt 2, nie ma zastosowania w przypadku tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

 1. Czy  we wskaźniku "Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych" ujmować dzieci, które uczestniczą w zajęciach podnoszących kompetencje cyfrowe (np.  z robotyki)?

Odp z dnia 16.03.2018

Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektów zawierających określony rodzaj wsparcia, w tym również np. uczniowie nabywający kompetencje w ramach zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy technologii informacyjno-komunikacyjnych. W związku z powyższym dzieci objęte wsparciem w zakresie zajęć ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji cyfrowych należy uwzględnić w przedmiotowym wskaźniku.

 

WNIOSKODAWCA

 1. Czy do Działania 3.1 mogą przystąpić nowo zakładane placówki ?

Odp z dnia 02.02.2018

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

 1. Prowadzę wspólnie z drugą osobą niepubliczne przedszkole. Organem prowadzącym są zatem dwie osoby fizyczne. Zgodnie z regulaminem: Przez organ prowadzący OWP należy rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną.

Czy w moim przypadku wniosek o dofinansowanie mogę złożyć samodzielnie jako osoba fizyczna, czy wspólnie z drugą osobą fizyczną?

Odp z dnia 16.02.2018

W takim przypadku wnioskodawcą może być organ prowadzący przedszkole, określony w zaświadczeniu o dokonaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

 

GRUPA DOCELOWA

 1. Czy doskonalenie zawodowe dotyczyć może tylko nauczycieli wychowania przedszkolnego czy również osób zatrudnionych jako pomoc nauczyciela?

Odp z dnia 02.02.2018

Doskonalenie zawodowe dotyczyć może tylko nauczycieli wychowania przedszkolnego, gdyż zgodnie z Regulaminem konkursu odbiorcami wsparcia wykazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być wyłącznie:

1) dzieci w wieku przedszkolnym, 
2) nauczyciele (zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia (…) należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w OWP),
3) rodzice/opiekunowie prawni dzieci.

 1. Proszę o potwierdzenie możliwości otrzymania wsparcia na tworzenie nowych trwałych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie gminy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Odp z dnia 01.03.2018

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wychowanie  przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

 1. Zatrudniamy jedną pomoc nauczyciela, jest to osoba bez kwalifikacji zawodowych, czy można ją w ramach projektu wysłać na studia w celu zdobycia kwalifikacji?

Odp z dnia 13.03.2018

Osoba pracująca na stanowisku pomocy nauczyciela nie może zostać wysłana na studia w ramach przedmiotowego konkursu, gdyż zgodnie z treścią Regulaminu konkursu odbiorcami wsparcia mogą być nauczyciele (należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w OWP). Osoba będąca pomocą nauczyciela nie wpisuje się w powyższą definicję.

 

TYPY OPERACJI

 1. Prowadzimy obiekt na x miejsc, a w ramach projektu chcemy otworzyć nowy obiekt na y miejsc. Pierwszą placówkę zamierzamy z początkiem realizacji projektu zamknąć. Jaką liczbę wówczas stanowić będą nowe miejsca?

Odp z dnia 02.02.2018

Zgodnie z zapisami Standardów wsparcia (…) Miejsca wychowania przedszkolnego mogą być tworzone poprzez zakładanie nowych OWP oraz poprzez zwiększanie liczby miejsc w istniejących ośrodkach. Wsparcie w powyższym zakresie musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu (warunek nie ma zastosowania w przypadku tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami). Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego. Przeniesienie dzieci z pierwszej placówki do nowego OWP nie będzie traktowane jako utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego

 1. Załóżmy, że w projekcie bierze udział 5 przedszkoli, w tym jedno nowo utworzone. Czy jest możliwość, że nowe miejsca wychowania przedszkolnego zostaną utworzone tylko w nowej placówce, a dodatkowe zajęcia, wyposażenie, drobne remonty będą pozyskane na potrzeby wszystkich 5 placówek biorących udział w projekcie (również tych bez nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego)?

Odp z dnia 02.02.2018

W sytuacji, o której mowa powyżej utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 1 placówce umożliwia realizację dodatkowych zajęć w pozostałych ośrodkach wychowania przedszkolnego, o ile wynika to z przeprowadzonej diagnozy. Natomiast prace remontowe mogą być przeprowadzone tylko w placówkach, w których tworzone są nowe miejsca wychowania przedszkolnego. 

 1. Czy to prawda, że jeśli w projekcie będą brały udział osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem), to wnioskodawca nie musi w ogóle wykazywać wskaźnika zwiększenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego? 

Odp z dnia 21.02.2018

Zgodnie z treścią Standardów realizacji wsparcia (załącznik nr 4 do regulaminu konkursu) przez tworzenie miejsca wychowania przedszkolnego rozumie się także dostosowanie miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych OWP, przy czym wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb i stopnia niedostosowania OWP. W związku z powyższym we wniosku należy określić wartość wskaźnika Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie, który zgodnie z metodologią pomiaru (Zasady pomiaru wskaźników – załącznik nr 5 do regulaminu konkursu) mierzy również liczbę miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Warunek, dotyczący zwiększenia liczby miejsc, o którym mowa w podrozdziale 1.1. podpunkt 2, nie ma zastosowania w przypadku tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

 1. W momencie składania wniosku OWP funkcjonuje jako punkt przedszkolny ze zgodami i zgłoszeniami na 15 dzieci a po realizacji projektu (wydzielenie dodatkowej łazienki pozwoli na zwiększenie ilości miejsc) zdobędzie zgodę na większą ilość dzieci - 25 - czy w tym przypadku można wnioskować o te dodatkowe 10 mc skoro zgodę na nie dostaniemy dopiero po przeprowadzeniu prac remontowych?

Odp z dnia 13.03.2018

Dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego muszą powstać w ramach realizowanego projektu i wynikać z przeprowadzonej diagnozy. W ramach projektu można przeprowadzić niezbędne prace remontowo – adaptacyjne w istniejącym OWP, które pozwolą na zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym może Pani wnioskować o dodatkowe 10 miejsc w placówce. Przy czym należy pamiętać, że uzyskanie właściwych odbiorów (Sanepid, PSP itd) musi nastąpić przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu. 

 1. Przedszkole od wielu lat prowadzi zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną w wymiarze kilku godzin tygodniowo.

Czy mając to na uwadze, w ramach projektu może zwiększyć liczbę ww. zajęć, jeżeli wynika to z diagnozy?

Odp z dnia 16.03.2018

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia rozdział 1.2.1 pkt 2, dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP), nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. Działania ukierunkowane na poprawę jakości wychowania przedszkolnego, w tym dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów mogą być skierowane do wszystkich dzieci bez względu na liczbę utworzonych/dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych miejsc wychowania przedszkolnego. Działania w tym zakresie zaplanowane do realizacji w projekcie muszą stanowić rozszerzenie oferty dostępnej w OWP (np. wprowadzenie zajęć dotychczas nierealizowanych, zwiększenie liczby godzin określonego rodzaju zajęć), a nie mogą zastępować działań realizowanych dotychczas (bez względu na źródło finansowania).
Przykład:
- jeśli w danym OWP realizowane są/były (w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) zajęcia specjalistyczne, np. logopedia czy gimnastyka korekcyjna w wymiarze po jednej godzinie danego rodzaju zajęć, to w ramach projektu można finansować drugą godzinę danego rodzaju zajęć,
- jeśli w danym OWP są/były (w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) realizowane zajęcia specjalistyczne, np. logopedia czy gimnastyka korekcyjna tylko dla 4 latków, to w ramach projektu mogą być finansowane zajęcia dla 3 latków i 5 latków. 

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

 1. Czy dokumentacja przygotowana do działania plus dokumentacja architektoniczna są kosztem kwalifikowanym?

Odp z dnia 02.02.2018

Koszt opracowania dokumentacji projektowej (wniosek o dofinansowanie lub diagnozę) jest kosztem niekwalifikowalnym.

 1. Czy koszty kwalifikowane mogą być jedynie z data po podpisaniu umowy?

Odp z dnia 02.02.2018

W ramach konkursu kwalifikowalne są wydatki poniesione z tytułu realizacji projektu od dnia ogłoszenia konkursu, tj. 25 stycznia 2018 r. 
Możliwe jest ponoszenie wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu na wyłączne ryzyko wnioskodawcy i partnerów, przy zastrzeżeniu, że aby wydatki zostały uznane za kwalifikowalne, projekt nie może zostać ukończony/zrealizowany przed dniem złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu oraz wydatki muszą dotyczyć okresu realizacji projektu wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

 1. Czy kosztem kwalifikowalnym może być rata spłaty kredytu za obiekt, w którym prowadzona jest działalność przedszkolna? Jeżeli nie to jak wycenić budynek własnościowy, który mógłby stanowić wkład własny rzeczowy? Jak to wówczas dokumentować?

Odp z dnia 02.02.2018

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 3.1 (załącznik do Regulaminu konkursu) nowe miejsca wychowania przedszkolnego mogą być tworzone m.in. w nowej bazie lokalowej utworzonej ze środków innych niż EFS. Oznacza to, że zakup pomieszczenia/budynku nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie w związku z czym nie ma możliwości finansowania takiego kosztu ze środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach działania 3.1. Kosztem kwalifikowalnym jest natomiast m.in. adaptacja/remont pomieszczeń przeznaczonych na organizację przedszkola Sam fakt posiadania budynku nie stanowi wkładu własnego w projekcie – mogą nim być m.in. koszty wynajmu sali na zajęcia w ramach projektu.

 1. Jednakże aby uzyskać taki wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego należy dysponować lokalem , który już będzie przystosowany do potrzeb małych dzieci, wyposażony i przejdzie niezbędne odbiory (sanepid, straż pożarna itp.)  a w przypadku utworzenia nowego OWP , takie działania planowalibyśmy po podpisaniu ewentualnej umowy w ramach projektu. Rozumiem, że na projekt o takiej formule, zakładający w ramach projektu czyli po podpisaniu umowy prace remontowe, wyposażenie przedszkola składać wniosków nie można? 

Odp z dnia 16.02.2018

W związku z tym, że przed dniem podpisania umowy Wnioskodawca musi uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe musi również dysponować lokalem, który będzie spełniał wymogi dot. prowadzenia w nim OWP. 
Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że w projekcie mogą być kwalifikowane wydatki poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie, pod warunkiem ich poniesienia w okresie realizacji projektu, określonym w sekcji C.6. wniosku o dofinansowanie oraz uwzględnienia ich w szczegółowym budżecie projektu.

 1. Czy w ramach tego konkursu (3.1) można starać się o przyznanie dotacji na wykup na własność lokalu, w którym od kilku lat prowadzone jest przedszkole niepubliczne?

Odp z dnia 01.03.2018

W ramach konkursu 3.1 Edukacja przedszkolna nie ma możliwości finansowania zakupu budynków bądź lokali na własność.

 1. Czy czynsz za wynajmowany budynek przedszkola może być wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie?

Odp z dnia 01.03.2018

Czynsz jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie w proporcji odpowiadającej nowo utworzonym miejscom wychowania przedszkolnego w ramach bieżącego funkcjonowania przez max. 12 miesięcy.

 

WKŁAD WŁASNY

 1. Czy w przypadku realizacji działań służących doposażeniu lokalu oraz prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci w okresie 12 miesięcy (finansowanie bieżącego funkcjonowania ze środków gminnych) możliwe jest pobieranie opłat od rodziców w celu finansowania wkładu własnego w okresie 12 miesięcy?

Odp z dnia 02.02.2018

W czasie realizacji projektu można pobierać opłaty od rodziców przy czym należy mieć na uwadze, aby nie wystąpiła sytuacja w której dany wydatek zostanie podwójnie sfinansowany. Opłaty rodziców mogą stanowić wkład własny w ramach projektu.

 

ZADANIA

 1. Czy zajęcia w placówce wychowania przedszkolnego  mogą być przeprowadzane przez firmy zewnętrzne?

Odp z dnia 01.03.2018

Zajęcia w placówce wychowania przedszkolnego objętej realizacja projektu mogą być przeprowadzane przez firmę zewnętrzną.

 

BUDŻET

 1. Planujemy zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz kserokopiarki czy jako  organ prowadzący placówkę oświatową możemy zastosować 0% VAT?

Odp z dnia 21.02.2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych korzysta ze stawki 0% VAT, wynika to bezpośrednio z przepisu art. 83 ust 1 pkt. 26 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy jednak mieć na uwadze, że opodatkowaniu stawką 0 VAT podlegają wyłącznie towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT.

 1. Czy kwoty wykazane w Taryfikatorze towarów i usług stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu są kwotami brutto czy netto?

Odp z dnia 21.02.2018

Ceny ujęte w Taryfikatorze są cenami brutto, zostały określone na bazie doświadczeń oraz rozeznania rynku. Wydatki w Taryfikatorze nie stanowią katalogu zamkniętego, należy jednak mieć na uwadze, że koszty związane z realizacja projektu w ramach RPO WP powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz spełniać zasady kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Proszę o wskazanie maksymalnej wartości projektu wyrażonej w PLN, przy której należy zastosować uproszczoną metodę rozliczania wydatków?

Odp z dnia 05.03.2018

Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu (pkt. 3.4) w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000,00 EUR (w przedmiotowym konkursie jest to kwota 418 080,00 PLN) należy zastosować uproszczoną metodę rozliczania wydatków wyłącznie w formie kwot ryczałtowych w oparciu o szczegółowy budżet projektu, określony przez beneficjenta i zatwierdzony przez IZ RPO WP. 

W przedmiotowym konkursie do przeliczenia ww. kwoty na PLN zastosowano miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany  w: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en), aktualny na dzień ogłoszenia konkursu, tj. na 25.01.2018 r.

 

PARTNERSTWO 

 1. Czy partner społeczny musi wnieść jakiś wkład finansowy , czy wystarczy tylko wkład merytoryczny, osobowy itp…?

Odp z dnia 01.03.2018

Nie ma obowiązku wnoszenia przez partnera wkładu finansowego. Partnerstwo oraz wybór konkretnego Partnera musi być uzasadniony w kontekście realizacji celów projektu. Należy mieć na uwadze, że samo zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie w postaci zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów bez jego dalszego udziału w realizacji projektu, nie będzie warunkiem wystarczającym dla uznania współpracy za partnerstwo. Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Szczegółowe zasady dotyczące zawierania partnerstw znajdują się w punkcie 3.5 Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020.

 1. Zgodnie z regulaminem konkursu premiowane jest partnerstwo z jednym lub kilkoma podmiotami określone enumeratywnie. Czy w ramach konkursu należy ograniczyć się do wyboru jednego partnera czy można dokonać wyboru kilku partnerów? 

Odp z dnia 01.03.2018

Regulamin konkursu nie ogranicza liczby partnerów w projekcie. Zgodnie z jego zapisami (punkt 3.1 Regulaminu) projekty w konkursie mogą być realizowane przez kilka podmiotów w formie partnerstwa, na podstawie umowy o partnerstwie. 

 1. Czy partnerem w projekcie może być np. firma prowadząca zajęcia dodatkowe dla dzieci, czy tylko organ prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego (OWP) albo podmiot, który przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyska wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe? Czyli podmiot wymieniony w katalogu beneficjentów określonym w RPO WP 2014-2020.

Odp z dnia 12.03.2018

W ramach konkursu nie określono katalogu podmiotów uprawnionych do roli partnera w projekcie.
Jednocześnie, wniosek może uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie kryteriów specyficznego ukierunkowania projektu w zakresie partnerstwa:
-C.2.Partnerstwo-dot. wyłącznie 2 typu projektu oraz 
-C.3.Formuła partnerstwa - dot. wyłącznie 1 typu projektu,
zgodnie z definicjami powyższych kryteriów zawartymi w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

 1. Chciałabym się jeszcze dowiedzieć czy partnerem w projekcie może być niepubliczne przedszkole? Jeśli tak, to czy  można założyć we wniosku utworzenie nowych miejsc w przedszkolu publicznym a w niepublicznym tylko doposażenie i zajęcia dodatkowe?

Odp z dnia 12.03.2018

Tak, organ prowadzący przedszkole niepubliczne może być partnerem w projekcie. Jednakże rola partnera w opisanym przypadku może ograniczać się wyłącznie do realizacji działań wspierających (bez możliwości objęcia wsparciem w zakresie doposażenia i prowadzenia zajęć dodatkowych w tym niepublicznym OWP).

 1. Czy Partner, z którym chcemy przystąpić do projektu może być z innego województwa? Partner będzie odpowiedzialny za realizację zajęć dodatkowych dla dzieci.

Odp z dnia 16.03.2018

W przedmiotowym konkursie lokalizacja siedziby Partnera nie będzie weryfikowana. Należy pamiętać, aby partnerstwo było realizowane zgodnie z Zasadami realizacji projektów partnerskich.

 

KRYTERIA SPECYFICZNE

 1. Jak mamy rozumieć to kryterium?

2 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:
a) organizacje pozarządowe,
b) instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,
c) instytucje kultury,

Odp z dnia 16.02.2018

Ocena stopnia przyczynienia do osiągnięcia rezultatów projektu, dzięki realizacji projektu w partnerstwie, polega na weryfikacji wpływu udziału partnera na osiągnięcie poszczególnych wskaźników produktu, określonych w regulaminie konkursu, tj. jego zaangażowania w realizację, poszczególnych działań w projekcie.

 1. W jakiej sytuacji można uzyskać dodatkowe punkty w kryterium specyficznym: trwałość projektu?

Odp z dnia 16.03.2018

Uzyskanie dodatkowych punktów za kryterium C.4 trwałość efektów jest możliwe w sytuacji gdy:  a) Projekt trwa < 2 lata - przy zachowaniu obligatoryjnej 2letniej trwałości uzyska 6 pkt;
b) Projekt trwa 2 lata - przy zachowaniu obligatoryjnej 2letniej trwałości uzyska 3 pkt
c) Projekt trwa  2 lata - przy zachowaniu obligatoryjnej 2letniej trwałości + n uzyska 6 pkt;
d) Projekt trwa > 2 lata - przy zachowaniu obligatoryjnej 2letniej trwałości uzyska 0 pkt;
e) Projekt trwa > 2 lata - przy zachowaniu trwałości równej okresowi realizacji projektu uzyska on 3 pkt;
f) Projekt trwa > 2 lata - przy zachowaniu trwałości dłuższej niż okres realizacji projektu uzyska 6 pkt;

 

BAZA KONKURENCYJNOŚCI

 1. Publikacja zapytań ofertowych przez wnioskodawców w Bazie Konkurencyjności. 

Odp. z dnia 26.02.2018

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wyniku której modyfikacji uległy opisane w punkcie 14 sekcji 6.5.2 wymogi dotyczące publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta, Ministerstwo inwestycji i Rozwoju dokonało rozbudowy narzędzia przeznaczonego do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów, czyli Bazy konkurencyjności. W konsekwencji istnieje możliwość publikowania zapytań ofertowych w Bazie także przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania realizacji projektów w ramach ogłoszonych naborów wniosków. 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/chooseregisteroption