Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-2020

Zakończony 12.07.2019

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.05.00-IZ.00-22-002/19).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom realizującym przedsięwzięcie strategiczne pn. Invest in Pomerania wymienione w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności przyjętego Uchwałą nr 466/327/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 maja 2018 r. (w brzmieniu obowiązującym w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie) oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni OP 2 Przedsiębiorstwa RPO WP.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Lista złożonych wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

 

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, że rozstrzygnięcie konkursu nr RPPM.02.05.00-IZ.00-22-002/19 powinno nastąpić w styczniu 2020 roku.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 3 czerwca 2019 roku do 12 lipca 2019 roku.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w styczniu 2020 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 2.5. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

  1. Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),
  2. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  3. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
  4. przedsiębiorców.

będących właścicielami/dysponentami terenów inwestycyjnych wskazanych w Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim, który powstał w wyniku wykonania Analizy lokalizacyjnej w ramach projektu pn. „Invest in Pomerania 2020" realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., w brzmieniu obowiązującym w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, dostępnym pod adresem: https://www.arp.gda.pl/1360,ranking-terenow-inwestycyjnych.html.

Na potrzeby niniejszego naboru za IOB uznaje się podmioty posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) świadczących usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 2 opisu Działania 2.5. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. uzbrojenie terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych), w tym tworzenie stref przemysłowych, w ramach których dopuszcza się m.in. budowę hal produkcyjnych/magazynowych lub placów magazynowych.

Wsparcie w ramach niniejszego naboru dotyczy wyłącznie terenów inwestycyjnych wskazanych w Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim, który powstał w wyniku wykonania Analizy lokalizacyjnej w ramach projektu pn. „Invest in Pomerania 2020" realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., w brzmieniu obowiązującym w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, dostępnym pod adresem: https://www.arp.gda.pl/1360,ranking-terenow-inwestycyjnych.html.

Powierzchnia terenu inwestycyjnego objętego zakresem pojedynczego projektu musi wynosić co najmniej 5 hektarów.

Lista terenów inwestycyjnych uprawnionych do wsparcia w ramach konkursu (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru) stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ.

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Miejsca pracy

C.2. Ład przestrzenny

C.3. Tereny zdegradowane

C.4. SUERMB

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Projekty składane w niniejszym konkursie muszą zostać objęte pomocą publiczną, a poziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Poddziałania 2.5. w SzOOP RPO WP oraz w pkt 6.3. Regulaminu konkursu.

Wsparcie udzielone w ramach naboru stanowi pomoc zwrotną w rozumieniu rozporządzenia ogólnego. Powyższe oznacza, iż w przypadku ostatecznego niezagospodarowania terenów przez inwestorów z sektora MŚP lub zagospodarowania przez inwestorów z sektora dużych przedsiębiorstw kwota dofinansowania zostanie  proporcjonalnie pomniejszona i będzie podlegać częściowemu zwrotowi.

Zasady i warunki zwrotu zostały opisane we Wzorze umowy o dofinansowanie stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 81 562 998 PLN.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

  •  etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
  •  etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

w sprawach dotyczących naboru dla Działania 2.5. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Michał Beyer, tel. (58) 32 68 142, e-mail m.beyer@pomorskie.eu,

- Stanisław Leszczyński, tel. (58) 32 68 142, e-mail s.leszczynski@pomorskie.eu.

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Dariusz Pyśko, tel. (58) 32 68 243, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

- Andrzej Wrona, tel. (58) 32 68 113, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy warunkiem formalnym udziału w konkursie jest posiadanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Nie. Jeżeli dla nieruchomości na której planowana jest inwestycja nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inwestycja może być realizowana w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy.

 

2. Czy w ramach konkursu spółki miejskie muszą stosować PZP?

Tak. Zgodnie z zapisem artykułu 10 pkt 2.1 wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu konkursu, udzielanie zamówień w ramach Projektu przez Beneficjenta następować będzie w przypadku zamówień o wartości netto (bez podatku od towarów i usług – VAT) powyżej progów właściwych do zastosowania ustawy PZP dla danego zamówienia – stosując właściwe przepisy i tryby postępowania przewidziane w ustawie PZP, jeżeli Beneficjent jest podmiotem:

a) zobowiązanym do stosowania ustawy PZP z mocy samej ustawy PZP;

b) którego choćby jednym z założycieli lub jedną z jednostek powołujących jest podmiot zaliczany do jednostek sektora finansów publicznych.

 

3. Czy do wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, stanowiącej koszt kwalifikowalny w projekcie dotyczącym uzbrojenia terenu inwestycyjnego, zaliczamy również miejsca parkingowe przeznaczone na samochody osobowe przyszłych pracowników?

Tak, miejsca parkingowe przeznaczone na samochody osobowe przyszłych pracowników zaliczamy do kategorii wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna.

 

4. Jakie limity występują w zakresie kwalifikowania kosztów personelu pośredniego w projekcie? Czy koszty te będą stanowiły pomoc de minimis? Czy możliwe byłoby kwalifikowanie kosztów części etatu np. koordynatora/kierownika projektu, radcy prawnego czy obsługi księgowej na podstawie zawartych już umów o pracę?

Koszty personelu pośredniego w ramach konkursu na uzbrojenie terenów inwestycyjnych mogą być rozliczane na bazie rzeczywiście poniesionych wydatków przy limicie wynoszącym 7% wydatków kwalifikowalnych projektu, jednak nie więcej niż 500.000 złotych i co do zasady powinny być objęte pomocą de minimis. Ponadto należy mieć na uwadze, że zakres czynności wykonywanych w ramach projektu przez jego personel należy uregulować postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy, co oznacza, że w ww. dokumentach należy w sposób wyczerpujący wskazać wszystkie czynności, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu.

Jednocześnie należy pamiętać, że jeżeli stosunek pracy pracownika będzie tylko w części obejmować zadania w ramach projektu (np. na ½ etatu, ¼ etatu w ramach projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu będą kwalifikowalne, o ile:

a) zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy,

b) zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika,

c) wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada proporcji, o której mowa w lit. b, chyba że zakres odpowiedzialności, złożoność lub poziom wymaganych kompetencji na danym stanowisku uzasadnia różnicę w udziale wydatku do czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.

 

5. Czy za zagospodarowanie terenu inwestycyjnego/hali produkcyjnej/magazynowej, placu magazynowego można uznać również zawarcie umowy rezerwacyjnej czy też wstępnej umowy sprzedaży, dzierżawy lub najmu?

Nie. Za wykorzystanie i zagospodarowanie terenu inwestycyjnego/hali produkcyjnej/magazynowej, placu magazynowego na rzecz inwestycji realizowanych przez MŚP uznawane jest zawarcie pomiędzy Beneficjentem a MŚP ostatecznej/bezwarunkowej umowy sprzedaży, dzierżawy lub najmu uzbrojonego w ramach Projektu terenu inwestycyjnego lub ostatecznej/bezwarunkowej umowy sprzedaży, dzierżawy lub najmu powierzchni hali produkcyjnej/magazynowej albo placu magazynowego, znajdujących się na uzbrojonym w ramach Projektu terenie inwestycyjnym.

 

6. Czy w sytuacji, kiedy udział kosztów na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną przekracza dopuszczalny wskaźnik 49% wartości wydatków kwalifikowanych, część kosztów wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej może stanowić koszt niekwalifikowany?

Tak. Wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna, jako element projektu kompleksowego, stanowić może jedynie mniejszą część budżetu projektu – do 49% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wartość wydatków na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną, która przekroczy powyższy limit, stanowi koszt niekwalifikowalny.