Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-2020

Zakończony 15.01.2021

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.05.00-IZ.00-22-005/20).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom realizującym przedsięwzięcie strategiczne pn. Invest in Pomerania wymienione w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności przyjętego Uchwałą nr 466/327/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 maja 2018 r. (w brzmieniu obowiązującym w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie) oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni OP 2 Przedsiębiorstwa RPO WP.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

 

Lista wniosków złożonych w konkursie
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Wyniki naboru 01.07.2021
Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Od 1 grudnia 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w maju 2021 roku.
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 1

80-819 Gdańsk 
Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- w wersji papierowej przesłać listownie na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 2.5. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

  1. Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),
  2. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  3. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
  4. przedsiębiorców.

będących właścicielami/dysponentami terenów inwestycyjnych wskazanych w Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim, który powstał w wyniku wykonania Analizy lokalizacyjnej w ramach projektu pn. „Invest in Pomerania 2020" realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., w brzmieniu obowiązującym w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, dostępnym  na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Na potrzeby niniejszego naboru za IOB uznaje się podmioty posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) świadczących usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 2 opisu Działania 2.5. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. uzbrojenie terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych), w tym tworzenie stref przemysłowych, w ramach których dopuszcza się m.in. budowę hal produkcyjnych/magazynowych lub placów magazynowych.

Wsparcie w ramach niniejszego naboru dotyczy wyłącznie terenów inwestycyjnych wskazanych w Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim, który powstał w wyniku wykonania Analizy lokalizacyjnej w ramach projektu pn. „Invest in Pomerania 2020" realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., w brzmieniu obowiązującym w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, dostępnym na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Powierzchnia terenu inwestycyjnego objętego zakresem pojedynczego projektu musi wynosić co najmniej 5 hektarów.

Lista terenów inwestycyjnych uprawnionych do wsparcia w ramach konkursu (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru) stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.
Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ.

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Miejsca pracy

C.2. Ład przestrzenny

C.3. Tereny zdegradowane

C.4. SUERMB

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Projekty składane w niniejszym konkursie muszą zostać objęte pomocą publiczną, a poziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 2.5. w SzOOP RPO WP oraz w pkt 6.3. Regulaminu konkursu.

Wsparcie udzielone w ramach naboru stanowi pomoc zwrotną w rozumieniu rozporządzenia ogólnego. Powyższe oznacza, iż w przypadku ostatecznego niezagospodarowania terenów przez inwestorów z sektora MŚP lub zagospodarowania przez inwestorów z sektora dużych przedsiębiorstw kwota dofinansowania zostanie  proporcjonalnie pomniejszona i będzie podlegać częściowemu zwrotowi.

Zasady i warunki zwrotu zostały opisane we Wzorze umowy o dofinansowanie stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 25 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (pdf 1 047 kB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (pdf 7 170 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (pdf 1 183 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (wersja edytowalna) (pdf 2 346)

Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie (pdf 1 836)
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

  •  etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
  •  etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.
Pytania i odpowiedzi

w sprawach dotyczących naboru dla Działania 2.5. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 

Pytania:

Pytanie nr 1

Czy komercjalizacja części terenu objętego projektem może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego kapitałowo z wnioskodawcą (przy założeniu, że działalność podmiotów powiązanych nie pokrywa się)?

Odpowiedź: Tak, istnieje taka możliwość, z tym że kluczowe jest tu posiadanie statusu MŚP. W przypadku komercjalizacji części terenu na rzecz podmiotu powiązanego kapitałowo z wnioskodawcą (przy założeniu, że ich działalność się nie pokrywa) weryfikacja posiadania statusu MŚP przeprowadzona zostanie dla całej grupy kapitałowej na moment komercjalizacji terenu (sprzedaży, najmu, dzierżawy etc.).

Ponadto IZ przypomina, że w przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza ubiegać się o udzielenie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną, inwestycja, o dofinansowanie której aplikuje, nie może mieć charakteru infrastruktury dedykowanej (specjalnej), tj. infrastruktury, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

Pytanie nr 2

Jednym z typów beneficjentów do których skierowany jest przedmiotowy nabór wniosków są Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB). Jakie organizacje zaliczone będą do tej grupy?

Odpowiedź: Do Instytucji Otoczenia Biznesu zaliczona zostanie każda organizacja która wpisuję się w szeroką definicję IOB. Ciężar udowodnienia, że dana organizacja jest IOB spoczywa na wnioskodawcy.