Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-2020

W konkursie wsparcie przeznaczone jest na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym tworzenie stref przemysłowych, w ramach których dopuszcza się m.in. budowę hal produkcyjnych/magazynowych lub placów magazynowych.

Wsparcie w ramach naboru dotyczy wyłącznie terenów inwestycyjnych wskazanych w Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim, który powstał w wyniku wykonania Analizy lokalizacyjnej w ramach projektu pn. „Invest in Pomerania 2020" realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Konkurs skierowany jest do:

  • Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),
  • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  • związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorców.

będących właścicielami/dysponentami terenów inwestycyjnych wskazanych w Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim.

Nabór wniosków rozpocznie się 3 czerwca 2019 roku i potrwa do 12 lipca 2019 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Ogłoszeniu o konkursie.