Nabór wstrzymany: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Zakończony 30.10.2020

W celu zapewnienia maksymalnej efektywności wsparcia oraz dofinansowania jak największej liczby podmiotów, których projekty mają na celu ograniczenie negatywnych skutków COVID-19, Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 24 września 2020 roku Uchwałę nr 841/183/20 w sprawie uzupełnienia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze numer RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 dla Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zostaje uzupełniona poprzez jej zwiększenie do kwoty ustalonej z uwzględnieniem dostępnego limitu kontraktacji na dany miesiąc kalendarzowy dla Działania 2.2. oraz Osi Priorytetowej 2.

Plik do pobrania:

Uchwała nr 841/183/20 z dnia 24.09.2020 r. (pdf 458 KB)

 

Suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w ramach naboru nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych przekroczyła 200% kwoty przeznaczonej na nabór. W związku z tym nabór wniosków zgodnie z Regulaminem wezwania konkursowego został wstrzymany.

 

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie zamieszczona jest na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  ogłasza wezwanie konkursowe (zwane dalej „naborem") do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (nabór nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie wezwania konkursowego dostępnym poniżej. 

Wyniki naboru 22.07.2020
Informacje o naborze
Termin składania wniosków

Rozpoczęcie naboru nastąpi w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00.

Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym i zostanie wstrzymany, gdy suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w GWA przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na nabór lub w dniu 30 października 2020 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Komunikat o wstrzymaniu naboru zostanie podany na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. W związku z tym wnioski będą wybierane do dofinasowania sukcesywnie po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonalności.

Miejsce składania wniosków

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D
80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (zwanym dalej „GWA") dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy wysłać wniosek w formie papierowej wyłącznie listownie (pocztą). Wnioski dostarczane osobiście nie będą przyjmowane.

Termin na wysłanie wniosku w formie papierowej wynosi 1 dzień od dnia wysłania formularza wniosku w GWA. Wnioski, które zostały wysłane w wersji papierowej po tym terminie, nie podlegają rozpatrzeniu.

Wniosek w formie papierowej należy wysłać w 1 egzemplarzu (1 egzemplarz wydruku formularza wniosku opatrzonego podpisami i pieczęciami osób upoważnionych wraz z 1 egzemplarzem załączników) oraz na nośniku optycznym (płyta CD lub DVD). Całość dokumentacji należy umieścić w segregatorze.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 4 Regulaminu wezwania konkursowego.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Nabór skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 6, z zastrzeżeniem ograniczenia wprowadzonego w pkt 13 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego", tj.:

  1. hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),
  2. restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii,
  3. organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea),
  4. wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).

Uprawnieni do uczestniczenia w naborze są wyłącznie wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie oba poniższe warunki:

  1. posiadają siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa pomorskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego;
  2. prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych powyżej „branżach przemysłu czasu wolnego" co najmniej od dnia 1 lipca 2019 r.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór obejmuje typ projektu 2) wymieniony w pkt 5 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A - Podstawowe

A.1. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.2. Kwalifikowalność wnioskodawcy

A.3. Kwalifikowalność wartości projektu

A.4. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.5. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1 Zakres rzeczowy projektu

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Budżet projektu

B.2. Pomoc publiczna

B.3. Trwałość instytucjonalno-finansowa 
 

Definicje kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.2.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do SzOOP RPO WP oraz w załączniku nr 7 do Regulaminu wezwania konkursowego.

Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia na cele inwestycyjne i 100 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia na kapitał obrotowy.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR wynosi 250 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 000 000 PLN.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach naboru wynosi 30 000 000 PLN.

Inne ważne informacje

Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym i zostanie wstrzymany, gdy suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w GWA przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na nabór lub w dniu 30 października 2020 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Komunikat o wstrzymaniu naboru zostanie podany na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Pierwszeństwo w wyborze do dofinansowania wynika z kolejności złożenia wniosków o dofinansowanie (wg. daty i czasu wysłania wniosku w GWA). Szczegółowe informacje o zasadach wyboru projektów przedstawione są w pkt 6.3 Regulaminu wezwania konkursowego.

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek wysłany w GWA. Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane.

Pytania i odpowiedzi

w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

w sprawach dotyczących Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. informacji udziela telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej: