Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020

Zakończony 25.09.2015

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.11.04.00 – IZ-01-22 – 001/15)

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.


Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 11.4

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej

Skład Komisji Oceny Projektów

Informacje o naborze
Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 7 września 2015 r. do 25 września 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Do 31 stycznia 2016 roku.
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP.
Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 11.4 zamieszczonego w SzOOP RPO WP 2014-2020.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów, za wyjątkiem typu projektu nr 5), wymienione w pkt 5 opisu Działania 11.4 zamieszczonego w SzOOP RPO WP 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Działania 11.4 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP 2014-2020.
Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku projektów generujących dochód maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony metodą luki w finansowaniu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 11.4 w SzOOP RPO WP 2014-2020.

Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznacza na konkurs wynosi 48 144 000 PLN.

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu
Regulamin
 

Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej:

Załącznik nr 2.1 - Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ
(Jeśli po kliknięciu w link plik nie wyświetla się prawidłowo, należy go zapisać i otworzyć na swoim komputerze)

Harmonogram dokonywania wydatków

Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.
Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 11.4 informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach dotyczących zasad naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach technicznych dotyczących działania Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
 

 1. Jakie informacje odnoszące się do kryteriów wyboru projektów należy uwzględnić w Studium Wykonalności?

  Sporządzając studium wykonalności należy mieć na względzie kryteria wyboru projektów. Powinno ono zawierać informacje, które pomogą ocenić projekt, zwłaszcza w przypadku, gdy dana informacja nie została zawarta w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu. Dotyczy to zatem przede wszystkim kryteriów oceny wykonalności projektu. Kryteria oceny projektów są dostępne w SzOOP RPO WP 2014-2020.
   
 2. Czy do konkursów w ramach RPO WP 2014-2020 mogą składać wnioski podmioty spoza województwa pomorskiego?

  Do konkursów ogłaszanych w ramach RPO WP 2014-2020 wnioski mogą składać wszystkie podmioty (także spoza województwa pomorskiego) pod warunkiem, że wpisują się w typy beneficjentów określone w SzOOP RPO WP 2014-2020. dla danego Działania / Poddziałania oraz realizują projekt na obszarze województwa pomorskiego.
   
 3. Planuję złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020, typ projektu „przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej". W „Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", w rozdziale II. Załączniki wymagane dla projektów nieinfrastrukturalnych wskazano, że zostanie on uzupełniony w późniejszym terminie. Jakie dokumenty muszę zatem załączyć do wniosku o dofinansowanie?

  Przygotowując projekt nieinfrastrukturalny realizowany w ramach jednego z typów projektu w Działaniu 11.4. należy stosować się do zasad opisanych w rozdziale I. Załączniki wymagane dla projektów infrastrukturalnych, przy czym dla załącznika nr 2 trzeba będzie dostarczyć jedynie wypełniony w ograniczonym zakresie załącznik 2.1., a załącznik nr 3. nie jest wymagany.

  W momencie uzupełniania zapisów dla rozdziału II. instrukcji przygotowania załączników zostanie w nim wskazane jakich typów projektu on dotyczy, a dla jakich nieinfrastrukturalnych projektów należy stosować rozdział I.

 4. Jaki jest możliwy poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020?

  W ramach RPO WP 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR w ramach poszczególnych Działań/Podziałań został określony w SzOOP RPO WP 2014-2020. i wynosi, co do zasady, 85%. Faktyczny maksymalny procentowy udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu, dla poszczególnych naborów wniosków wskazany jest każdorazowo w regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej naboru pozakonkursowego.

  Należy jednak pamiętać, że w przypadku projektów:

  objętych pomocą publiczną – poziom dofinansowania ustala się w oparciu o właściwe schematy pomocy publicznej, wydane w formie rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju, wskazane w pkt 18 opisu danego Działania/Podziałania w SzOOP RPO WP 2014-2020.;

  generujących dochód operacyjny – poziom dofinansowania projektu obniża się, zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., odpowiednio przy pomocy kalkulacji luki w finansowaniu bądź o zryczałtowaną stawkę procentową – właściwa do zastosowania metoda ustalania poziomu wsparcia ze środków UE została wskazana w SzOOP RPO WP 2014-2020. w pkt 16 opisu danego Działania/Podziałania oraz w regulaminie konkursu.

  Ponadto należy zaznaczyć, że w uzasadnionych przypadkach określonych w regulaminie konkursu Zarząd Województwa Pomorskiego może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu w kwocie niższej niż wnioskowana. W przypadku przedmiotowego konkursu, w celu wsparcia jak największej liczby projektów, ZWP może zdecydować o obniżeniu kwoty lub procentu dofinansowania wszystkim projektom wybranym do dofinansowania lub projektowi/projektom ocenionym najniżej do wyczerpania dostępnej alokacji przy zachowaniu zasady jednakowego poziomu lub kwoty dofinansowania dla projektów, które uzyskały taką samą ocenę (tj. jednakowy procent punktów oraz liczbę punktów we wszystkich kryteriach Obszaru A).

 5. Czy Studium Wykonalności jest obowiązkowym załącznikiem dla projektów typu 7 „przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej"?

  Zgodnie z „Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020" Studium Wykonalności jest wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie dla wszystkich typów projektów w ramach działania 11.4, w tym dla „przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej".

 6. W jaki sposób interpretować następujące kryterium oceny projektów z działania 11.4: „w projekcie zastosowano innowacyjne narzędzia tworzące warunki do wysokiej aktywności mieszkańców w zakresie ochrony przyrody lub wpływające na kształtowanie i umacnianie pożądanych postaw proekologicznych w zakresie ochrony przyrody". Proszę o podanie przykładów tego typu narzędzi.

  Beneficjent formułując założenia oraz zakres projektu wybiera technologie i narzędzia jakie są niezbędne do realizacji projektu. Na etapie oceny strategicznej przedmiotowe rozwiązania zostaną ocenione we wszystkich projektach w ramach konkursu przez Komisję Oceny Projektów.

 7. Planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie na budowę centrum edukacji ekologicznej. Posiadamy aktualną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę budynków usługowych o charakterze kulturalnym (Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego - pierwotne przeznaczenie). Planujemy przeprowadzenie procedury prowadzącej do zmiany sposobu użytkowania obiektu na budynek o charakterze edukacyjnym (Centrum Edukacji Ekologicznej) po zakończonej budowie. Czy posiadana przez nas aktualnie dokumentacja jest wystarczająca na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu?

  Dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę złożona przez Beneficjenta musi być spójna z zakresem projektu zgłoszonego w ramach wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż dokumentacja projektowa oraz pozwolenie na budowę budynków usługowych o charakterze kulturalnym (Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego - pierwotne przeznaczenie) nie jest zgodna z zakresem projektu planowanego do złożenia w ramach wniosku o dofinansowanie na budowę centrum edukacji ekologicznej. Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 nie może domniemywać, iż w przyszłości zostanie przeprowadzona procedura prowadząca do zmiany sposobu użytkowania obiektu, ponieważ weryfikacja spójności dokumentów następuje bezpośrednio po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

 8. Czy beneficjent, musi posiadać zabezpieczone środki uchwałą na całość zadania w momencie składania dokumentów do konkursu? Czy wystarczy uchwała na pokrycie wkładu własnego beneficjenta?

  Zgodnie z „Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020" nie ma wymogu załączenia uchwały dotyczącej zabezpieczenia środków ani na całość zadania ani na pokrycie wkładu własnego beneficjenta w momencie składania dokumentów do konkursu.

 9. Czy istnieje możliwość dofinansowania pomników przyrody (działania pielęgnacyjne, również dookoła drzew i nowe nasadzenia) w ramach działania 11.4?

  W ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020 dopuszcza się realizację projektów w ramach których będą podejmowane działania pielęgnacyjne dotyczące pomników przyrody. Działania tego typu polegają między innymi na formowaniu i cięciu koron drzew w celu usuwania posuszu, uzupełnianiu ubytków powierzchniowych, montażu wiązań i zabezpieczeń przed złamaniami etc.

  Należy ponadto zauważyć, że planowane działania powinny być zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą o ochronie przyrody. Art. 82 ust. 1a przedmiotowej ustawy wskazuje zakres prac, które mogą być podejmowane w obrębie korony drzewa stanowiącego pomnik przyrody. Zakres projektu powinien być zgodny z typami projektów wymienionymi w SzOOP RPO WP 2014-2020.(Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020) odpowiednim dla Działania 11.4. 

 10. Czy gmina może zawiązać partnerstwo publiczno-prywatne i złożyć w takim partnerstwie wniosek w ramach działania 11.4?

  Projekty współfinansowane w ramach Działania 11.4. mogą być realizowane przez podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (ppp), przy  czym partnerstwo publiczno-prywatne musi być zgodne z zasadami określonymi w art. 2 pkt. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320) oraz art. 34 ustawy wdrożeniowej, tj. musi polegać na współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym w celu realizacji projektów infrastrukturalnych realizujących usługi publiczne. Zgodnie z zapisami art. 34 ust. 2 ustawy inwestycją infrastrukturalną jest budowa, przebudowa lub remont obiektu budowlanego lub wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające wartość lub użyteczność, połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem. Do wyboru podmiotów prywatnych realizujących projekty w ramach ppp stosuje się m.in. przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy PZP oraz ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Zastosowanie odpowiedniej procedury wyboru podmiotu prywatnego jest uzależnione od przyjętego modelu realizacji inwestycji.

 11. W ramach działania 11.4 istnieje możliwość dofinansowania budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów służących, jako centra edukacji ekologicznej. Zgodnie z zapisami z SZOOP RPO WP, dofinansowane będą tylko te ośrodki edukacji ekologicznej, które zaoferują kompleksową ofertę edukacyjną i będą utworzone w partnerstwie z co najmniej jednym z następujących podmiotów: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, WFOŚiGW w Gdańsku, szkoły wyższe. Czy zapis dotyczy wszystkich wnioskodawców? O jaki rodzaj partnerstwa chodzi i na jakim etapie miałoby zostać wdrożone (wnioskowania, realizacji, wdrażania programu edukacji ekologicznej po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i uruchomieniu obiektu)?

  Powyższy zapis dotyczy wszystkich wnioskodawców. Partnerstwo musi zostać zawarte przed etapem wnioskowania o dofinansowanie projektu.

  Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mogą być realizowane przez kilka podmiotów w formie partnerstwa, na podstawie porozumienia albo umowy o partnerstwie, przy czym partnerstwo to musi być zgodne z zapisami art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawy wdrożeniowej). Zgodnie z art. 33 ust. 7 stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Ponadto, zarówno wnioskodawca – partner wiodący, jak i pozostali partnerzy uczestniczący w projekcie, muszą wpisywać się w typy beneficjentów (podmiotów uprawnionych do wsparcia) określone dla Działania 11.4 objętego konkursem. Kwestia kwalifikowalności partnerów projektu weryfikowana jest na etapie oceny formalnej.

  W przypadku podjęcia przez podmioty realizujące projekt współpracy spełniającej definicję partnerstwa, o której mowa w rozdziale 3.5 Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie porozumienia lub umowy o partnerstwie, która powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje wskazane w treści tego rozdziału.

 12. Czy projekt mający na celu czynną ochronę przyrody dotyczący m.in. walki z kłusownictwem, tym samym ochrony wód poprzez zakup sprzętu, w tym noktowizorów, samochodów z wyciągarkami, łodzi, statywów do oświetlenia, agregatów itp. ma możliwość uzyskania dofinansowania w ramach działania 11.4?

  Jako „ochronę czynną" w działaniu 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020 należy rozumieć ochronę czynną zdefiniowaną w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 5 pkt 5., a jako „monitoring gatunków i  siedlisk przyrodniczych" – należy rozumieć monitoring przyrodniczy  w rozumieniu art. 112 ww. ustawy.  W związku z powyższym zaproponowany zakres projektu (walka z kłusownictwem poprzez zakup sprzętu, w tym noktowizorów, samochodów z wyciągarkami, łodzi, statywów do oświetlenia, agregatów itp.) nie wpisuje się w Działanie 11.4  RPO WP na lata 2014-2020.

 13. W jakim zakresie możliwe jest ujęcie modernizacji/remontu mieszkań służbowych i pomieszczeń zakwaterowania dla uczestników warsztatów w ramach projektu dot. budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów służących, jako centra edukacji ekologicznej. Czy zapisy Wytycznych dot. kwalifikowalności wskazujące na koszty niekwalifikowane:  "koszty związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem bazy noclegowej i bazy gastronomicznej" odnoszą się rzeczywiście jedynie do wyposażenia np. mebli, sprzętu gastronomicznego itp. Czy wyposażenie kuchni np. zabudowa kuchenna ze stali nierdzewnej trwale związana z pomieszczeniem w całości będzie niekwalifikowalne? Czy zakwalifikowanie kosztów modernizacji/przebudowy pomieszczeń kuchennych jest możliwe?

  W "Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", w Rozdziale 9 odnośnie działania 11.4  Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wskazała, iż koszty związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem bazy noclegowej oraz bazy gastronomicznej są wydatkami niekwalifikowalnymi. Tym samym IZ RPO WP 2014-2020 nie przewiduje rozliczania takich wydatków jak: koszty modernizacji/remontu mieszkań służbowych i pomieszczeń zakwaterowania dla uczestników warsztatów, koszty wyposażenia kuchni (np. zabudowa kuchenna ze stali nierdzewnej trwale związana z pomieszczeniem), koszty modernizacji/przebudowy pomieszczeń kuchennych.

  Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 pojęcie kosztów funkcjonowania bazy noclegowej i gastronomicznej rozumie jako tożsame z pojęciem kosztów robót budowlanych, remontów bazy noclegowej i gastronomicznej i zgodnie z "Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" (Rozdział 9 odnośnie działania 11.4) koszty związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem bazy noclegowej i gastronomicznej są wydatkami niekwalifikowalnymi. 

 14. Czy koszty wynagrodzenia personelu bezpośredniego w działaniu 11.4  RPO WP, dla projektów typu 7 "przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej" są kwalifikowalne?

  Koszt wynagrodzeń personelu bezpośredniego w działaniu 11.4  RPO WP jest kwalifikowalny zgodnie z "Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - Załącznik nr 4 do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020 dla projektów typu 7 "przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej". 

 15. Czy koszty pośrednie w działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020 są kwalifikowalne?

  Koszty pośrednie w działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020 są niekwalifikowalne. W działaniu 11.4 Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 nie przewiduje zastosowania kosztów pośrednich, ani rozliczanych ryczałtowo ani na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Wyjątek w tym działaniu stanowią koszty personelu pośredniego (zarządzanie, rozliczenie itp.), które mogą stanowić wydatek kwalifikowalny (szczegóły rozliczenia tego wydatku w kolejnym pytaniu).

  W części ogólnej "Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wskazała, iż wskaże jakie wydatki będzie rozliczać jako koszty pośrednie. Ponieważ w Rozdziale 9 odnośnie działania 11.4 nie ma wskazanych takich kosztów, tym samym IZ RPO WP 2014-2020 nie przewiduje rozliczania takich wydatków.

 16. Jak należy rozliczać "Wynagrodzenia – personel pośredni (zarządzanie, rozliczenie itp.)" w działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020?

  Koszty personelu pośredniego mogą być rozliczane na bazie rzeczywiście poniesionych wydatków. Limit na takie wydatki w projekcie wynosi 7% wydatków kwalifikowalnych projektu, jednak nie więcej niż 500.000 złotych.

 17. Czy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w województwie wielkopolskim kwalifikuje przedsiębiorstwo do złożenia wniosku jako instytucja edukacyjna?

  W ramach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (SzOOP RPO WP, pkt.6. Wykaz stosowanych pojęć), została przyjęta poniższa definicja „instytucji edukacyjnej": publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425, z późn. zm.) tj.:

  a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego,

  b) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

  c) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

  d) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, artystyczne,

  f) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

  g) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

  h) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,

  i) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

  j) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży,

  k) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

  l) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,

  ł) biblioteki pedagogiczne,

  a także publiczne i niepubliczne szkoły wyższe działające zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 poz. 572 z póź. zm.). 

 18. Jak należy prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektów dofinansowanych z RPO WP 2014-2020?

  Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektów dofinansowanych z RPO WP 2014-2020 w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik nr 9 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020".

  Zgodnie z przedmiotowymi Wytycznymi beneficjenci zobowiązani są do zawierania umów, z tytułu których będą ponosić wydatki kwalifikowalne w ramach zadań objętych projektem, z uwzględnieniem poniższych zasad zależnie od wartości zamówienia:

  Wartość zamówienia

  < 20 000 PLN netto

  ≥ 20 000 PLN netto

  ≤ 50 000 PLN netto

  > 50 000 PLN netto

  < 30 000 EUR netto

  ≥ 30 000 EUR netto

  Procedura/
  tryb

  Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami beneficjenta,
  jeśli takie posiada

  Udokumentowanie rozeznania rynku, co najmniej poprzez przeprowadzenie ofertowania i upublicznienie zapytania ofertowego na stronie www. beneficjenta

  Stosowanie zasady konkurencyjności z Wytycznych
  oraz upublicznienie zapytania ofertowego w „Bazie konkurencyjności"

  Stosowanie trybów z ustawy PZP

 

 1. Czy w projektach dot. edukacji ekologicznej (typ projektu nr 7 w SZOOP RPO WP) obowiązuje cross-financing?

  W projektach dot. edukacji ekologicznej może wystąpić cross-financing. Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu (instrumentu elastyczności) wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych projektu.
   
 2. Czy w projektach dot. edukacji ekologicznej (typ projektu 7 w SZOOP RPO WP) obowiązuje ograniczenie na informację i promocję w wysokości 3% - patrz Wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków, strona 63?

  W projektach dot. edukacji ekologicznej, tak jak w pozostałych projektach, za kwalifikowalne mogą być uznane jedynie koszty informacji i promocji, które wynoszą nie więcej niż 3% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu oraz nie więcej niż 50.000 złotych.
   
 3. Czy obowiązuje wzór umowy partnerstwa dla projektów dofinansowanych z EFRR?

  Nie ma określonego wzoru umowy o partnerstwie dla projektów dofinansowanych z EFRR. W przypadku podjęcia przez podmioty realizujące projekt współpracy spełniającej definicję partnerstwa, o której mowa w rozdziale 3.5 Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie porozumienia lub umowy o partnerstwie, która powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje wskazane w treści tego rozdziału.
   
 4. Jaki jest minimalny wkład własny partnera wiodącego, czy może on wynosić 0 zł, a wkład własny do projektu wnoszą tylko pozostali partnerzy?

  Nie ma określonego minimalnego wkładu własnego partnera wiodącego. Zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, w przypadku projektu partnerskiego umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR/EFS jest zawierana z partnerem wiodącym (liderem) będącym beneficjentem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu. Jest to tzw. scentralizowany model partnerstwa, w którym tylko partner wiodący ma status beneficjenta i tylko on odpowiada wobec IZ RPO WP/IP za realizację i rozliczenie projektu. Partnerzy współuczestniczą w realizacji projektu i tym samym pełnią rolę podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Odpowiedzialność lidera ma wymiar finansowy, co oznacza na przykład, że zwrot środków z odsetkami z tytułu korekt finansowych nałożonych na projekt jest obowiązkiem partnera wiodącego, nawet jeśli nieprawidłowości zostały spowodowane przez innego partnera. Partner wiodący może następnie rozliczać się z innym partnerem zgodnie z zapisami łączącego ich porozumienia albo umowy o partnerstwie. Partner wiodący odgrywa zatem kluczową rolę w projekcie. W związku z czym wskazane jest, żeby był nim podmiot posiadający największy potencjał pod względem finansowym, instytucjonalnym i organizacyjnym oraz odpowiednie doświadczenie, który tym samym wniesie znaczny wkład w jego realizację. Zaleca się, żeby to właśnie jemu została powierzona do wykonania przeważająca część prac/zadań stanowiących przedmiot projektu.

  Należy również pamiętać, że samo zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie w postaci zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów, czyli stworzenie jedynie montażu finansowego bez dalszego udziału w realizacji projektu podmiotu przekazującego środki finansowe, nie jest warunkiem wystarczającym dla uznania współpracy za partnerstwo. Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania, adekwatne do wartości merytorycznej projektu.

 5. Jaki jest zakres Studium Wykonalności dla projektów z zakresu ochrony bioróżnorodności (Działanie 11.4)? Czy obowiązują również punkty dot. analizy różnych wariantów realizacji rozwiązania (w tym analiza wykonalności, opcji i popytu), analizy finansowej (w jakim zakresie), analizy kosztów i korzyści, trwałości projektu?
   

  Opracowując Studium Wykonalności dla projektu dotyczącego ochrony bioróżnorodności, należy stosować się do Wytycznych do Studiów Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiących załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

  We wstępie do powyższych wytycznych wskazano, że przedstawiają one jedynie zalecenia w zakresie sporządzania Studium Wykonalności dla projektów składanych w ramach RPO WP 2014-2020. Wnioskodawcy mogą sporządzić dokument o innej strukturze i zawartości, niż zostało to przedstawione w wytycznych. W takim przypadku należy mieć jednak na względzie konieczność zawarcia w nim wszystkich wskazanych w wytycznych informacji, a także to, aby zachować zgodność z zawartymi w wytycznych założeniami w zakresie w jakim odpowiada on specyfice projektu.

  W związku z powyższym, o ile to możliwe, w sporządzanym Studium Wykonalności należy zawrzeć wszystkie wymagane elementy lub przynajmniej się do nich odnieść (np. wskazując, że projekt nie będzie generował żadnych przychodów), w sposób umożliwiający dokonanie prawidłowej oceny w oparciu o kryteria wyboru projektów.

 6. Czy w pkt. 2.3 „Uwarunkowania prawne" w Studium Wykonalności wymagane jest przedstawienie statusu prawnego miejsca realizacji projektu dot. ochrony bioróżnorodności? W takich projektach jednostka realizująca projekt nie ma często praw do gruntów, na których realizuje projekt. Co w takiej sytuacji? Czy w projektach  z zakresu ochrony bioróżnorodności obowiązują zapisy podrozdziału 7.4 Zakup nieruchomości w Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków.
   

  W pkt. 2.3. Uwarunkowana prawne w Studium Wykonalności wymagane jest przedstawienie statusu prawnego miejsca realizacji projektu. Jednostka realizująca projekt musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizuje inwestycję. Jeśli projekt jest realizowany  w trybie „zaprojektuj i wybuduj", do wniosku o dofinansowanie należy załączyć Oświadczenie dotyczące realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj" (zgodnie z wzorem – załącznik nr 5 do Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020"). W przypadku posiadania dokumentów dotyczących zakresu rzeczowego realizacji inwestycji, do wniosku o dofinansowanie należy załączyć Tabelaryczne zestawienia wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną (zgodnie z wzorem – załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji) wraz z kopią pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia.

  Dla projektów w ramach działania 11.4 obowiązują zapisy podrozdziału 7.4 Zakup nieruchomości.

 7. Czy w ramach projektu wpisującego się w typ projektu nr 4tworzenie lub modernizacja obszarów biologicznie czynnych, w tym terenów zielonych, parków publicznych i elementów zielonej infrastruktury (takich jak np. zielone dachy, żyjące ściany) w miastach ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania bioróżnorodności poprzez ochronę gatunków rodzimych oraz eliminację gatunków inwazyjnych" (SZOOP RPO WP) można realizować również modernizację infrastruktury przeznaczonej na edukację ekologiczną (np. remont budynku? Czy musi być to odrębny projekt w ramach typu projektu nr 6?

  Projekt dot. infrastruktury przeznaczonej na edukacją ekologiczną może być złożony wyłącznie w ramach typu projektu nr 6 pod warunkiem, że swoim zakresem obejmuje budowę/przebudowę/rozbudowę obiektów służących jako centra edukacji ekologicznej.

 8. Czy załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.4 jest zaświadczenie Natura 2000 wraz z mapą najbliżej położonych obszarów Natura 2000 i KIP oraz załącznik 2.1 Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ?

   

  Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą najbliżej położonych względem miejsca realizacji projektu obszarami tej sieci  jest  wymagane dla projektów o charakterze infrastrukturalnym (w uproszczeniu – projektów zakładających wykonywanie robót budowlanych, bez znaczenia czy będą one wymagać pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, innych zgód budowlanych czy też nie). Dla takiego projektu konieczne będzie przedstawienie także karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), na podstawie której uzyskano zaświadczenie Natura 2000.

  W przypadku gdy przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 (w trakcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innej decyzji związanej z przygotowaniem projektu) zamiast zaświadczenia należy przedstawić dokumentację z przeprowadzonej oceny.

  Załącznik 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś jest wymagany dla każdego projektu zgłaszanego do dofinansowania. W zależności od tego jaki charakter ma projekt (infrastrukturalny czy nieinfrastrukturalny)  oraz  tego czy wymagał on uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU), przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (ooś) lub na obszar Natura 2000, różni się on sposobem wypełnienia.

  Informacje na temat ww. dokumentów można znaleźć w rozdziale nr 2 załącznika nr 2  (Instrukcja przygotowania załączników do wniosku …) do Zasad Wdrażania RPO WO 2014 – 2020.

 9. Czy usuwanie gatunków inwazyjnych, np. Barszczu Sosnowskiego w działaniu 11.4 (typ projektu nr 4 „tworzenie lub modernizacja obszarów biologicznie czynnych, w tym terenów zielonych, parków publicznych i elementów zielonej infrastruktury (takich jak np. zielone dachy, żyjące ściany) w miastach ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania bioróżnorodności poprzez ochronę gatunków rodzimych oraz eliminację gatunków inwazyjnych") dotyczy jedynie terenów miejskich?
   

  Przedmiotowe zadanie polegające na usuwaniu gatunków inwazyjnych, np.: Barszczu Sosnowskiego na terenach miejskich, może stanowić przedmiot dofinansowania tylko i wyłącznie, jeśli jest realizowane jako jedno z zadań w projekcie w ramach typu projektu nr 4 - „tworzenie lub modernizacja obszarów biologicznie czynnych, w tym terenów zielonych, parków publicznych i elementów zielonej infrastruktury (takich jak np. zielone dachy, żyjące ściany) w miastach ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania bioróżnorodności poprzez ochronę gatunków rodzimych oraz eliminację gatunków inwazyjnych". 

  Dodatkowo informujemy, iż wsparcie dla jst na usuwanie barszczu Sosnowskiego jest dostępne ze środków NFOŚiGW:

  http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24857_nowe_fundusze_na_zwalczanie_barszczu_sosnowskiego.html

 10. Czy w ramach działania 11.4 RPO WP 2014-2020 można realizować projekt dotyczący usuwania gatunków inwazyjnych na terenach wiejskich?
   

  Przedmiotowe zadanie polegające na usuwaniu gatunków inwazyjnych, np.: Barszczu Sosnowskiego na terenach wiejskich, może stanowić przedmiot dofinansowania wyłącznie pod warunkiem, gdy związane jest z czynną ochroną gatunkową, w tym siedlisk przyrodniczych znajdujących się na obszarach chronionych, m.in. na obszarach Natury 2000 i jednocześnie jest realizowane jako jedno z zadań w projekcie w ramach typu projektu nr 1 – „finansowanie ochrony i restytucji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, w tym m.in. czynnej ochrony gatunkowej, monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowania i wdrażania programów odtwarzania i renaturalizacji ekosystemów, rewitalizacji siedlisk, przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych itp. między innymi ekosystemów strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego". W takim przypadku przedmiotowe zadanie – eliminacja gatunków inwazyjnych musi przyczyniać się do ochrony gatunków cennych przyrodniczo.

  Dodatkowo informujemy, iż wsparcie dla jst na usuwanie barszczu Sosnowskiego jest dostępne ze środków NFOŚiGW:

  http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24857_nowe_fundusze_na_zwalczanie_barszczu_sosnowskiego.html

 11. Jakie są wymagane elementy dla studium wykonalności, a w szczególności dla analizy finansowej, dla projektów typu „przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej", które nie przekraczają 1 mln euro, nie generują przychodów oraz nie przynoszą zysków?
   

  Opracowując Studium Wykonalności dla projektów typu „przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej", należy stosować się do Wytycznych do Studiów Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiących załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

  We wstępie do powyższych wytycznych wskazano, że przedstawiają one jedynie zalecenia w zakresie sporządzania Studium Wykonalności dla projektów składanych w ramach RPO WP 2014-2020. Wnioskodawcy mogą sporządzić dokument o innej strukturze i zawartości, niż zostało to przedstawione w wytycznych. W takim przypadku należy mieć jednak na względzie konieczność zawarcia w nim wszystkich wskazanych w wytycznych informacji, a także to, aby zachować zgodność z zawartymi w wytycznych założeniami w zakresie w jakim odpowiada on specyfice projektu.

  W związku z powyższym, o ile to możliwe, w sporządzanym Studium Wykonalności należy zawrzeć wszystkie wymagane elementy lub przynajmniej się do nich odnieść (np. wskazując, że projekt nie będzie generował żadnych przychodów), w sposób umożliwiający dokonanie prawidłowej oceny w oparciu o kryteria wyboru projektów.

 12. Czy Studium Wykonalności jest obowiązkowym załącznikiem dla projektów typu 7 „przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej"?

  Zgodnie z „Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020" Studium Wykonalności jest wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie dla wszystkich typów projektów w ramach działania 11.4, w tym dla „przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej".

 13. W jaki sposób interpretować następujące kryterium oceny projektów z działania 11.4: „w projekcie zastosowano innowacyjne narzędzia tworzące warunki do wysokiej aktywności mieszkańców w zakresie ochrony przyrody lub wpływające na kształtowanie i umacnianie pożądanych postaw proekologicznych w zakresie ochrony przyrody". Proszę o podanie przykładów tego typu narzędzi.

  Beneficjent formułując założenia oraz zakres projektu wybiera technologie i narzędzia jakie są niezbędne do realizacji projektu. Na etapie oceny strategicznej przedmiotowe rozwiązania zostaną ocenione we wszystkich projektach w ramach konkursu przez Komisję Oceny Projektów.

 14. Planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie na budowę centrum edukacji ekologicznej. Posiadamy aktualną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę budynków usługowych o charakterze kulturalnym (Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego - pierwotne przeznaczenie). Planujemy przeprowadzenie procedury prowadzącej do zmiany sposobu użytkowania obiektu na budynek o charakterze edukacyjnym (Centrum Edukacji Ekologicznej) po zakończonej budowie. Czy posiadana przez nas aktualnie dokumentacja jest wystarczająca na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu?

  Dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę złożona przez Beneficjenta musi być spójna z zakresem projektu zgłoszonego w ramach wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż dokumentacja projektowa oraz pozwolenie na budowę budynków usługowych o charakterze kulturalnym (Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego - pierwotne przeznaczenie) nie jest zgodna z zakresem projektu planowanego do złożenia w ramach wniosku o dofinansowanie na budowę centrum edukacji ekologicznej. Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 nie może domniemywać, iż w przyszłości zostanie przeprowadzona procedura prowadząca do zmiany sposobu użytkowania obiektu, ponieważ weryfikacja spójności dokumentów następuje bezpośrednio po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

 15. Czy beneficjent, musi posiadać zabezpieczone środki uchwałą na całość zadania w momencie składania dokumentów do konkursu? Czy wystarczy uchwała na pokrycie wkładu własnego beneficjenta?

  Zgodnie z „Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020" nie ma wymogu załączenia uchwały dotyczącej zabezpieczenia środków ani na całość zadania ani na pokrycie wkładu własnego beneficjenta w momencie składania dokumentów do konkursu.

 16. Czy istnieje możliwość dofinansowania pomników przyrody (działania pielęgnacyjne, również dookoła drzew i nowe nasadzenia) w ramach działania 11.4?
   

  W ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020 dopuszcza się realizację projektów w ramach których będą podejmowane działania pielęgnacyjne dotyczące pomników przyrody. Działania tego typu polegają między innymi na formowaniu i cięciu koron drzew w celu usuwania posuszu, uzupełnianiu ubytków powierzchniowych, montażu wiązań i zabezpieczeń przed złamaniami etc.

  Należy ponadto zauważyć, że planowane działania powinny być zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą o ochronie przyrody. Art. 82 ust. 1a przedmiotowej ustawy wskazuje zakres prac, które mogą być podejmowane w obrębie korony drzewa stanowiącego pomnik przyrody. Zakres projektu powinien być zgodny z typami projektów wymienionymi w SzOOP RPO WP (Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020) odpowiednim dla Działania 11.4.

 17. Czy gmina może zawiązać partnerstwo publiczno-prywatne i złożyć w takim partnerstwie wniosek w ramach działania 11.4?

  Projekty współfinansowane w ramach Działania 11.4. mogą być realizowane przez podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (ppp), przy  czym partnerstwo publiczno-prywatne musi być zgodne z zasadami określonymi w art. 2 pkt. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320) oraz art. 34 ustawy wdrożeniowej, tj. musi polegać na współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym w celu realizacji projektów infrastrukturalnych realizujących usługi publiczne. Zgodnie z zapisami art. 34 ust. 2 ustawy inwestycją infrastrukturalną jest budowa, przebudowa lub remont obiektu budowlanego lub wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające wartość lub użyteczność, połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem. Do wyboru podmiotów prywatnych realizujących projekty w ramach ppp stosuje się m.in. przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy PZP oraz ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Zastosowanie odpowiedniej procedury wyboru podmiotu prywatnego jest uzależnione od przyjętego modelu realizacji inwestycji.

 18. W ramach działania 11.4 istnieje możliwość dofinansowania budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów służących, jako centra edukacji ekologicznej. Zgodnie z zapisami z SZOOP RPO WP, dofinansowane będą tylko te ośrodki edukacji ekologicznej, które zaoferują kompleksową ofertę edukacyjną i będą utworzone w partnerstwie z co najmniej jednym z następujących podmiotów: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, WFOŚiGW w Gdańsku, szkoły wyższe. Czy zapis dotyczy wszystkich wnioskodawców? O jaki rodzaj partnerstwa chodzi i na jakim etapie miałoby zostać wdrożone (wnioskowania, realizacji, wdrażania programu edukacji ekologicznej po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i uruchomieniu obiektu)?
   

  Powyższy zapis dotyczy wszystkich wnioskodawców. Partnerstwo musi zostać zawarte przed etapem wnioskowania o dofinansowanie projektu.

  Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mogą być realizowane przez kilka podmiotów w formie partnerstwa, na podstawie porozumienia albo umowy o partnerstwie, przy czym partnerstwo to musi być zgodne z zapisami art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawy wdrożeniowej). Zgodnie z art. 33 ust. 7 stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Ponadto, zarówno wnioskodawca – partner wiodący, jak i pozostali partnerzy uczestniczący w projekcie, muszą wpisywać się w typy beneficjentów (podmiotów uprawnionych do wsparcia) określone dla Działania 11.4 objętego konkursem. Kwestia kwalifikowalności partnerów projektu weryfikowana jest na etapie oceny formalnej.

  W przypadku podjęcia przez podmioty realizujące projekt współpracy spełniającej definicję partnerstwa, o której mowa w rozdziale 3.5 Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie porozumienia lub umowy o partnerstwie, która powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje wskazane w treści tego rozdziału.

 19. Czy projekt mający na celu czynną ochronę przyrody dotyczący m.in. walki z kłusownictwem, tym samym ochrony wód poprzez zakup sprzętu, w tym noktowizorów, samochodów z wyciągarkami, łodzi, statywów do oświetlenia, agregatów itp. ma możliwość uzyskania dofinansowania w ramach działania 11.4?

  Jako „ochronę czynną" w działaniu 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020 należy rozumieć ochronę czynną zdefiniowaną w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 5 pkt 5., a jako „monitoring gatunków i  siedlisk przyrodniczych" – należy rozumieć monitoring przyrodniczy  w rozumieniu art. 112 ww. ustawy.  W związku z powyższym zaproponowany zakres projektu (walka z kłusownictwem poprzez zakup sprzętu, w tym noktowizorów, samochodów z wyciągarkami, łodzi, statywów do oświetlenia, agregatów itp.) nie wpisuje się w Działanie 11.4  RPO WP na lata 2014-2020.

 20. W jakim zakresie możliwe jest ujęcie modernizacji/remontu mieszkań służbowych i pomieszczeń zakwaterowania dla uczestników warsztatów w ramach projektu dot. budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów służących, jako centra edukacji ekologicznej. Czy zapisy Wytycznych dot. kwalifikowalności wskazujące na koszty niekwalifikowane:  "koszty związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem bazy noclegowej i bazy gastronomicznej" odnoszą się rzeczywiście jedynie do wyposażenia np. mebli, sprzętu gastronomicznego itp. Czy wyposażenie kuchni np. zabudowa kuchenna ze stali nierdzewnej trwale związana z pomieszczeniem w całości będzie niekwalifikowalne? Czy zakwalifikowanie kosztów modernizacji/przebudowy pomieszczeń kuchennych jest możliwe?
   

  W "Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", w Rozdziale 9 odnośnie działania 11.4  Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wskazała, iż koszty związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem bazy noclegowej oraz bazy gastronomicznej są wydatkami niekwalifikowalnymi. Tym samym IZ RPO WP 2014-2020 nie przewiduje rozliczania takich wydatków jak: koszty modernizacji/remontu mieszkań służbowych i pomieszczeń zakwaterowania dla uczestników warsztatów, koszty wyposażenia kuchni (np. zabudowa kuchenna ze stali nierdzewnej trwale związana z pomieszczeniem), koszty modernizacji/przebudowy pomieszczeń kuchennych.

  Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 pojęcie kosztów funkcjonowania bazy noclegowej i gastronomicznej rozumie jako tożsame z pojęciem kosztów robót budowlanych, remontów bazy noclegowej i gastronomicznej i zgodnie z "Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" (Rozdział 9 odnośnie działania 11.4) koszty związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem bazy noclegowej i gastronomicznej są wydatkami niekwalifikowalnymi.  

 21. Czy koszty wynagrodzenia personelu bezpośredniego w działaniu 11.4  RPO WP, dla projektów typu 7 "przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej" są kwalifikowalne?


  Koszt wynagrodzeń personelu bezpośredniego w działaniu 11.4  RPO WP jest kwalifikowalny zgodnie z "Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - Załącznik nr 4 do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020 dla projektów typu 7 "przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej".
 22. Czy koszty pośrednie w działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020 są kwalifikowalne?

  Koszty pośrednie w działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020 są niekwalifikowalne. W działaniu 11.4 Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 nie przewiduje zastosowania kosztów pośrednich, ani rozliczanych ryczałtowo ani na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Wyjątek w tym działaniu stanowią koszty personelu pośredniego (zarządzanie, rozliczenie itp.), które mogą stanowić wydatek kwalifikowalny (szczegóły rozliczenia tego wydatku w kolejnym pytaniu).

  W części ogólnej "Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wskazała, iż wskaże jakie wydatki będzie rozliczać jako koszty pośrednie. Ponieważ w Rozdziale 9 odnośnie działania 11.4 nie ma wskazanych takich kosztów, tym samym IZ RPO WP 2014-2020 nie przewiduje rozliczania takich wydatków.

 23. Jak należy rozliczać "Wynagrodzenia – personel pośredni (zarządzanie, rozliczenie itp.)" w działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020?


  Koszty personelu pośredniego mogą być rozliczane na bazie rzeczywiście poniesionych wydatków. Limit na takie wydatki w projekcie wynosi 7% wydatków kwalifikowalnych projektu, jednak nie więcej niż 500.000 złotych.
 24. Czy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w województwie wielkopolskim kwalifikuje przedsiębiorstwo do złożenia wniosku jako instytucja edukacyjna?

  W ramach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (SzOOP RPO WP pkt.6. Wykaz stosowanych pojęć), została przyjęta poniższa definicja „instytucji edukacyjnej": publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425, z późn. zm.) tj.:

  a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego,

  b) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

  c) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

  d) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, artystyczne,

  f) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

  g) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

  h) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,

  i) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

  j) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży,

  k) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

  l) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,

  ł) biblioteki pedagogiczne,

  a także publiczne i niepubliczne szkoły wyższe działające zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 poz. 572 z póź. zm.).

 25. Wnioskodawca poniósł wydatki na dokumentację projektową oraz studium wykonalności w latach 2014-2015 (żadnych innych wydatków związanych z fizyczną realizacją projektu nie poniósł – są to tzw. wydatki przygotowawcze). Natomiast realizacja zadania inwestycyjnego (fizyczne jego wykonanie) planowane jest na 2016 rok. W związku z tym, czy ustalając okres odniesienia dla analizy sporządzanej w studium wykonalności (patrz: pkt.3.1 Określenie założeń do analizy finansowej Wytycznych do studiów wykonalności RPO WP, str. 13) rokiem początkowym analizy będzie rok 2015 czy 2016? Okres odniesienia zgodnie z Wytycznymi wynosi 15 lat. Zatem, czy w tej sytuacji okres odniesienia trwa do 2030 czy 2031 roku?

  W opinii Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, ustalając okres odniesienia dla analizy finansowej sporządzanej w studium wykonalności (pkt.3.1 Określenie założeń do analizy finansowej Wytycznych do studiów wykonalności RPO WP 2014-2020, str. 13) rokiem początkowym analizy powinien być rok rozpoczęcia fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego, czyli rok 2016. W związku z tym, iż zgodnie z Wytycznymi do Studiów Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiących załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, okres odniesienia wynosi 15 lat, w opisanej sytuacji okres odniesienia powinien trwać do 2031 roku.

 26. Do jakiego konkretnego typu projektów w ramach działania 11.4 można zakwalifikować planowany projekt dotyczący kompleksowego zagospodarowania kilkunastu ha terenu leśnego ogrodu botanicznego, m.in.: utworzenia ścieżek dydaktycznych, tabliczek informacyjnych, obiektów małej infrastruktury służącej realizacji np. wycieczek edukacyjnych, umożliwiającej opracowanie i realizację programu edukacyjnego w oparciu o bogactwo tego terenu.

  Planowany projekt dotyczący kompleksowego zagospodarowania terenu leśnego ogrodu botanicznego (m.in. utworzenia ścieżek dydaktycznych, tabliczek informacyjnych, obiektów małej infrastruktury), pod warunkiem iż zlokalizowany jest  w mieście, potencjalnie mógłby się  wpisywać  w  typ projektu nr 4 - „tworzenie lub modernizacja obszarów biologicznie czynnych, w tym terenów zielonych, parków publicznych i elementów zielonej infrastruktury (takich jak np. zielone dachy, żyjące ściany) w miastach ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania bioróżnorodności poprzez ochronę gatunków rodzimych oraz eliminację gatunków inwazyjnych" (z włączeniem ścieżek, tras rowerowych, małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci itp.).

 27. Czy jeden podmiot może złożyć kilka wniosków o dofinansowanie w ramach jednego konkursu dla działania 11.4?

  Ten sam podmiot może złożyć kilka wniosków o dofinansowanie w ramach jednego konkursu dla działania 11.4 RPO WP 2014-2020.

 28. Czy można złożyć wniosek składający się z trzech części tj. typ projektu nr 1 - „finansowanie ochrony i restytucji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, w tym m.in. czynnej ochrony gatunkowej, monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowania i wdrażania programów odtwarzania i renaturalizacji ekosystemów, rewitalizacji siedlisk, przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych itp. między innymi ekosystemów strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego", nr 2 – „kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu ochrony, rewaloryzacji i zabezpieczania obszarów chronionych, obejmujące, np. budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca (szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, szlaki wodne, ścieżki dydaktyczne; pomosty komunikacyjne; platformy widokowe; wieże obserwacyjne; parkingi itp.)" i  nr 7 – „przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej" w ramach działania 11.4? Czy obowiązuje wówczas cross-financing?
   

  W ramach jednego wniosku o dofinansowanie można łączyć różne typy projektów wymienione w działaniu 11.4. W związku z tym można złożyć wniosek składający się z trzech części tj. typ projektu nr 1, 2 i 7 w ramach działania 11.4.

  W takim projekcie składającym się z kilku części tj. różnych typów projektu (np. typ projektu nr 1, 2 i 7) , może wystąpić cross-financing. Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu (instrumentu elastyczności) wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 29.  

  Czy wymagana jest strona internetowa przy projektach w ramach działania 11.4 RPO WP czy jedynie informacja na stronie?
   

  Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020", jeśli jako beneficjent masz własną stronę internetową, to musisz:

  · oznaczyć stronę: znakiem Unii Europejskiej, znakiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, znakiem Funduszy Europejskich oraz znakiem Pomorskie,

  · umieścić na niej krótki opis projektu.

  Dobrą praktyką jest założenie podstrony, na której można prezentować harmonogram projektu, jego poszczególne etapy (kamienie milowe), zamieszczać zdjęcia i bieżące informacje.

  Szczegółowe informacje dotyczące strony internetowej można znaleźć w „Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020" stanowiących Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

 30. Czy w projektach dotyczących ochrony przyrody należy stosować zapisy rozdziału 7.4 Zakup nieruchomości w Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków?

  Dla wszystkich projektów w ramach działania 11.4, w tym dla  projektów dotyczących ochrony przyrody obowiązują zapisy podrozdziału 7.4 Zakup nieruchomości w "Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

 31. Czy jest możliwość realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy ścieżek rowerowych w obszarze otuliny parku krajobrazowego? Zgodnie z SZOOP RPO wsparcie będzie skierowane na czynną ochronę przyrody przede wszystkim na obszary chronione lecz otulina  zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) nie jest obszarem chronionym, lecz  w rozumieniu art. 5 ust. 14 ustawy, formą ochrony przyrody, na której obszarze, działalność człowieka nie może negatywnie oddziaływać na przyrodę obszaru chronionego.

  W ramach Działania 11.4 jest możliwość uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy ścieżek rowerowych w obszarze otuliny parku krajobrazowego, pod warunkiem, iż będzie to kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu ochrony, rewaloryzacji i zabezpieczania obszarów chronionych, obejmujące, np. budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca (szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, szlaki wodne, ścieżki dydaktyczne; pomosty komunikacyjne; platformy widokowe; wieże obserwacyjne; parkingi itp.) zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

 32. Jeden z typów projektów w ramach działania 11.4 to m.in. „kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i zabezpieczania obszarów chronionych, obejmujących np. budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury  ukierunkowującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca (szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, szlaki wodne, ścieżki dydaktyczne; pomosty komunikacyjne; platformy widokowe; wieże obserwacyjne; parkingi itp.)". Czy przygotowywane trasy rowerowe w obecnym kształcie w pełni wpisują się w działanie? Czy biorąc pod uwagę kryteria oceny wniosków niestety nie uzyskają wymaganej liczby punktów co uniemożliwi uzyskania dofinansowania?

  Na etapie oceny strategicznej zostanie oceniony stopień realizacji przez projekt celów, założeń i preferencji określonych dla Działania 11.4 wynikających bezpośrednio z treści RPO WP 2014-2020. Biorąc pod uwagę poszczególne kryteria strategiczne Komisja Oceny Projektów oceni przedmiotowe trasy rowerowe i przyzna punkty wraz z uzasadnieniem tak jak pozostałe projekty złożone w ramach konkursu nr RPPM.11.04.00 – IZ-01-22 – 001/15.

 33. Planowany projekt do działania 11.4 przewidziany jest na 60 miesięcy, ponieważ tyle czasu potrzeba na całkowitą eliminację chwastu. Nasiona, które znajdują się w glebie są odporne na czynniki atmosferyczne i mają zdolność do kiełkowania przez okres 4-5 lat.  Czy w związku z tym będzie to kolidowało z założeniami w regulaminie, w których mówi się o rekomendacji projektów zakończonych przed  III kw. 2018 r.?

  Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPPM.11.04.00 – IZ-01-22 – 001/15, rekomenduje się, by projekty zostały zakończone przed  III kw. 2018 r., natomiast nie jest to kryterium formalne (dostępu).

 34. We wniosku jako załącznik obowiązkowy jest studium wykonalności. Czy studium te oparte jest na ogólnie przyjętym schemacie stosowanym przy projektach? Czy można ten dokument wykonać na podstawie podanych przykładów w internecie?
   

  Opracowując Studium Wykonalności dla projektu, należy stosować się do Wytycznych do Studiów Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiących załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

  We wstępie do powyższych wytycznych wskazano, że przedstawiają one jedynie zalecenia w zakresie sporządzania Studium Wykonalności dla projektów składanych w ramach RPO WP 2014-2020. Wnioskodawcy mogą sporządzić dokument o innej strukturze i zawartości, niż zostało to przedstawione w wytycznych. W takim przypadku należy mieć jednak na względzie konieczność zawarcia w nim wszystkich wskazanych w wytycznych informacji, a także to, aby zachować zgodność z zawartymi w wytycznych założeniami w zakresie w jakim odpowiada on specyfice projektu.

  W związku z powyższym, o ile to możliwe, w sporządzanym Studium Wykonalności należy zawrzeć wszystkie wymagane elementy lub przynajmniej się do nich odnieść, w sposób umożliwiający dokonanie prawidłowej oceny w oparciu o kryteria wyboru projektów.

 35. We wniosku obowiązkowym załącznikiem  są  dokumenty oddziaływania na środowisko. Czy w związku z tym gmina powinna wykonać raport oddziaływania na środowisko planowanych działań?

  Należy przeprowadzić procedurę oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i Wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 5 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Jeśli dla danej inwestycji jest wymóg sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, to należy wykonać przedmiotowy raport.

 36. W SZOOP RPO WP napisano, że preferowane będą projekty partnerskie. Czy będą za to dodatkowe punkty? Czy gmina jako partnera mogłaby wziąć podmiot ekonomii społecznej tj. Spółdzielnię socjalną, która ma już doświadczenie w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego?

  Zgodnie z Kryteriami  wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym z kryteriami strategicznymi dla projektów z zakresu ochrony przyrody, jednym z kryteriów wyboru jest Partnerstwo.  Za projekty partnerskie będą przyznane punkty zgodnie z Kryteriami wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020. Biorąc pod uwagę poszczególne kryteria strategiczne Komisja Oceny Projektów oceni przedmiotowy projekt i przyzna punkty wraz z uzasadnieniem tak jak pozostałe projekty złożone w ramach konkursu nr RPPM.11.04.00 – IZ-01-22 – 001/15 .

  Podmiotu ekonomii społecznej tj. Spółdzielni socjalnej nie można zakwalifikować do podanych typów beneficjenta w ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej zgodnie ze SzOOP RPO WP 2014-2020.

 37. Jaka jest minimalna i maksymalna wartość projektu składanego w ramach działania 11.4?
   

  Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (SzOOP RPO WP) minimalna wartość projektu wynosi:

  1) 100 tys. PLN dla typów projektu 1) – 6),

  2) 50 tys. PLN dla typu projektu 7) - „przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej".

  Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 maksymalna wartość projektu nie została określona w ramach działania 11.4.

 38. Do kiedy można składać projekty w ramach działania 11.4?

  Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPPM.11.04.00 – IZ-01-22 – 001/15, termin składania wniosków obowiązuje od 7 września 2015 r. do 25 września 2015 r.

 39. Gdzie znajdę edytowalną wersję Załącznika 2.1.?

  Edytowalna wersja Załącznika 2.1. zamieszczona została powyżej, pod regulaminem konkursu (Załącznik nr 2.1 - Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ)

 40. Planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w konkursie dla działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Zakres projektu dotyczy 3 niezależnych zadań. Zgodnie z przepisami żadne z tych zadań nie klasyfikuje się do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wykluczono ich negatywny wpływ na obszary Natura 2000. Jakie powinniśmy przedstawić dokumenty potwierdzające poprawność procedury ooś i braku oddziaływania na obszary Natura 2000?

  W przypadku, gdy żadne z zadań projektu nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU) i nie stwierdzono negatywnego wpływu projektu na obszary Natura 2000, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć jedynie:

  - załącznik 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś (uzupełniony w ograniczonym zakresie),

  - załącznik 2.3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

  Natomiast w studium wykonalności należy w przejrzysty sposób opisać zakres zaplanowanych prac i najważniejsze parametry elementów projektu, aby na etapie oceny, w sposób jednoznaczny, możliwe było potwierdzenie braku obowiązku uzyskiwania DSU.

 41. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Projekt przewiduje wykonanie prac mogących mieć wpływ na wody powierzchniowe. Czy
  w związku tym konieczne jest przedstawienie ekspertyzy w zakresie wpływu zamierzenia na stan jednolitych części wód (JCW) i ich cele środowiskowe określone na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej?

  Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020) nie nakłada na wnioskodawcę obowiązku dołączania do wniosku o dofinansowanie żadnej specjalistycznej ekspertyzy w zakresie gospodarki wodnej.

  W przypadku, gdy projekt podlegał postępowaniu zakończonemu wydaniem decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU) lub uzgodnieniu RDOŚ (np. w toku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 czy ponownej ooś) dokumentacja z tych postępowań powinna zawierać informacje o wynikach analizy wpływu inwestycji na zasoby wodne. Dodatkowym dokumentem załączanym do wniosku o dofinansowanie projektu jest załącznik 2.1. Informacja
  o zakresie przeprowadzonej procedury ooś
  , w którym w punkcie A.5 należy umieścić stosowny opis oddziaływania planowanego zamierzenia na stan wód i przyjęte dla niego cele środowiskowe.

  W sytuacji, kiedy projekt nie wymagał uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź nie podlegał ocenie oddziaływania na obszar NATURA 2000 / ponownej ooś, wnioskodawca jest zobowiązany dowieść braku negatywnego oddziaływania na zasoby wodne wypełniając jedynie załącznik nr 2.1.

 42. Projekt planowany do złożenia w ramach ogłoszonego konkursu zakłada zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta (uporządkowanie terenu, nasadzenia drzew i krzewów) z przeznaczeniem na park. W trakcie przygotowywania projektu nie stwierdzono, aby jakiekolwiek prace wiązały się z wykonywaniem robót budowlanych. Czy w związku z tym musimy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?

  Zgodnie z zapisami rozdz. 2.3. Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020), zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dotyczy jedynie projektów w całości lub w części infrastrukturalnych. Tym samym,
  w Państwa przypadku, nie ma formalnej możliwości uzyskania takiego zaświadczenia.

  Ewentualna analiza oddziaływania projektu na obszary NATURA 2000 może zostać jednak dokonana w ramach oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 przeprowadzanej w ramach postępowania związanego z wydawaniem którejś z decyzji inwestycyjnych, np. decyzji na usunięcie drzew lub krzewów. Jeśli taka ocena nie będzie miała miejsca a prace zaplanowane w ramach projektu będą wykonywane na lub w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, zaleca się, mimo braku prawnego obowiązku, poinformowanie o ich prowadzeniu RDOŚ jako organu zarządzającego tą formą ochrony przyrody.

 43. W ramach projektu do konkursu z działania 11.4. chcemy zgłosić trzy zadania, z których dwa będą realizowane w trybie tradycyjnym (projekt a potem budowa) a jeden w formie „zaprojektuj i wybuduj". Czy musimy uzyskiwać zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie Natura 2000 dla każdego zadania osobno, uzyskać 2 zaświadczenia (w zależności od trybu realizacji) czy też  jedno zaświadczenie dla wszystkich zadań?

  Rozwiązanie ww. problemu opisano w rozdz. 2.3. Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 - 2020). W przypadku, gdy projekt ubiegający się o dofinansowanie składa się z więcej niż jednego zadania, RDOŚ jako organ wydający zaświadczenie Natura 2000 powinien mieć informację o całym zakresie projektu, nawet, jeśli wnioskodawca występuje o zaświadczenie jedynie na część realizowaną przez siebie. Tym samym zalecane jest złożenie do RDOŚ wniosku
  o wydanie jednego zaświadczenia, na wszystkie zadania projektu. Umożliwi to organowi właściwe i rzeczywiste ustalenie zakresu oddziaływania projektu na obszary Natura 2000. Tryby realizacji poszczególnych zadań projektu nie mają tutaj znaczenia.
  W przypadku, gdy jakiekolwiek z zadań podlegało wcześniej ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000 należy o tym również napisać we wniosku o wydanie zaświadczenia oraz załączyć uzgodnienie wydane przez RDOŚ w trakcie tej oceny.

 44. Nasza organizacja zamierza złożyć wniosek w ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej na realizację przedsięwzięcia nieinfrastrukturalnego. Z treści „Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" wynika, że zaświadczenie Natura 2000 jest wymagane dla projektów, które posiadają infrastrukturalny charakter (w całości lub części). Tym samym, w przypadku gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru, przeprowadzenie szkoleń), nie ma potrzeby uzyskiwania zaświadczenia Natura 2000." (str.10 pkt 2.3). W związku z tym jakie załączniki  OOŚ są wymagane w przypadku przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych?

  Dla projektu w całości nieinfrastrukturalnego, dla którego nie jest jednocześnie wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  ani przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000, załącznikiem obowiązkowym do przedstawienia na etapie składania wniosku o dofinansowanie  jest tylko załącznik 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś.

 45. Dla projektu, który zamierzamy zgłosić do konkursu w ramach działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej, uzyskaliśmy zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. W międzyczasie zmianie uległ tytuł projektu. Czy w związku z tym musimy wystąpić ponownie o ww. zaświadczenie?

  W przypadku, kiedy zmianie ulega jedynie tytuł projektu, bez zmiany jego zakresu rzeczowego, nie ma potrzeby uzyskiwania nowego zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

 46. Czy wsparciem w ramach działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej mogą być objęte obiekty edukacji ekologicznej, działające przy Zespole Parków Krajobrazowych, biorąc pod uwagę wykluczenie z wydatków kwalifikowalnych tych związanych z funkcjonowaniem bazy noclegowej i gastronomicznej?

  TAK. Rozpatrując kwalifikowalność wydatków należy najpierw odnosić się do celów działania i założonych typów projektu. Ponieważ jednym z typów projektów są przedsięwzięcia dotyczące budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów służących jako centra edukacji ekologicznej, dlatego też instytucje prowadzące obiekty, których przedmiotem działania jest taka edukacja mogą być beneficjentami pomocy w ramach działania, również wtedy, gdy edukacja ta odbywa się z wykorzystaniem bazy  noclegowej. Jednakże należy zapewnić, iż są to faktycznie obiekty edukacji ekologicznej – jest to ich działalność statutowa, oraz nie występuje pomoc publiczna, czyli wszelki działania prowadzone są nieodpłatnie.
   Zobacz również „Często zadawane pytania" dotyczące realizacji projektów w ramach RPO WP 2014-2020.