Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 dla typów projektu nr 5)

Zakończony 25.01.2019

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 10.4. Redukcja emisji w ramach OP 10 Energia

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu dla Poddziałania 10.4 (typ projektu 5)

Lista wniosków zakwalifikowanych do Oceny Wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do Oceny Strategicznej I Stopnia

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, że rozstrzygnięcie konkursu nr RPPM.10.04.00-IZ.00-22-004/19 powinno nastąpić w lipcu 2019 roku.

Wyniki naboru 01.08.2019
Informacje o naborze
Termin składania wniosków

Od 7 stycznia 2019 roku do 25 stycznia 2019 roku. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w lipcu 2019 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu
Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
 2. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 3. jednostek administracji rządowej,
 4. innych jednostek sektora finansów publicznych,
 5. organizacji pozarządowych,
 6. jednostek naukowych,
 7. instytucji edukacyjnych,
 8. szkół wyższych,
 9. przedsiębiorców.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 5) opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: rozbudowę systemu monitoringu powietrza.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi (jeśli dotyczy)

Obszar B – Specyficzne:

Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania

 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

 

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku objęcia projektu pomocą publiczną poziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 10.4. w SzOOP RPO WP.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IOK przeznacza na dofinansowanie projektów w konkursie kwotę 4 982 920,00 PLN

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 12 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 •  etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
 •  etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

w sprawach dotyczących naboru dla Działania 10.4. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej: