Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Zakończony 31.01.2020

Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne (konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-004/19).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania w formule projektu grantowego w rozumieniu art. 35 ustawy wdrożeniowej, projektowi realizującemu przedsięwzięcie pn. „Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych", wpisującemu się w cele szczegółowe Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne w ramach OP 1. Komercjalizacja wiedzy RPO WP.

Zakłada się wybór jednego beneficjenta projektu grantowego, z możliwym udziałem partnerów.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu

Listy wniosków po weryfikacji warunków formalnych

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności 

Listy wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Informacje o naborze
Termin składania wniosków

Od 16 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w czerwcu 2020 roku. 
Miejsce składania wniosków

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

al. Grunwaldzka 472 D

80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć wniosek do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu (1 egzemplarz wydruku formularza wniosku opatrzonego podpisami i pieczęciami osób upoważnionych wraz z 1 egzemplarzem załączników) oraz na nośniku optycznym (płyta CD lub DVD). Całość dokumentacji należy umieścić i złożyć w segregatorze.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów 3) wymienionych w pkt 6 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

  • podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),
  • szkół wyższych,
  • IOB.

Na potrzeby niniejszego naboru za IOB uznaje się podmioty posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), świadczących usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w tym spółki celowe uczelni.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wyłącznie typ projektu 7) wymieniony w pkt 5 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. w ramach wspierania zaawansowanych usług badawczych stworzenie mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu/technologii realizowane w formule projektu grantowego, zgodnie z założeniami zawartymi w Załączniku nr 8.8 do SzOOP RPO WP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A - Podstawowe

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

A.13. Zgodność z IS 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A - Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów

A.2. Zakres rzeczowy projekt

A.3. Sposób realizacji projektu

Obszar B - Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Koszty i budżet projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu       

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A - Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu 

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B - Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Partnerstwo

C.2. Wynikanie z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu

C.3. Ekoefektywność

C.4. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)

Definicje kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.1.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku 8.3. SzOOP RPO WP. Wyciąg z kryteriów wyboru projektów stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse
Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie beneficjenta projektu grantowego wynosi 85%.

W przypadku projektów grantowych występowanie pomocy publicznej analizowane jest na poziomie operatora (beneficjenta projektu) i ostatecznego odbiorcy. Przyjmuje się, że na poziomie operatora pomoc nie wystąpi (pokrywane będą jedynie koszty bezpośrednio związane z realizowanym projektem, wszelka korzyść przenoszona będzie na poziom ostatecznego odbiorcy). Ze względu na popytowy (rynkowy) model wdrażania przyjmuje się, że pomoc na poziomie usługodawcy nie wystąpi.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie grantobiorcy powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. w SzOOP RPO WP.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi  21 653 500,00 PLN.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie
Inne ważne informacje
Minimalna dopuszczalna wnioskowana kwota dofinansowania projektu

Minimalna dopuszczalna wnioskowana kwota dofinansowania projektu wynosi 10 mln PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

  • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie ARP S.A.,
  • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale 12 Regulaminu konkursu.

Informacja o podziale na rundy

Niniejszy konkurs nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru wniosków w ramach Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej: